بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و غذایی …

= تغییر در مقادیر قابل دستیابی
 
مدلهای رگرسیون و متغیرهای کنترل : ما ارتباط بین ساختار مالکیت و هموارسازی سود را با تخمین رگرسیون ols زیر ارزیابی کردیم :
(۳)
DACC it= Bo+B1(it مدیریتی )+B2(it تمرکز)+B3(it نهادی )+
 
که DACC it = هموارسازی سود شرکت i برای هر دوره t با دو نماینده مختلف برای مدیریت درآمد : مدل جونز و مدل جونز اصلاح شده
مدیریتی it = نسبت سهام شرکت که مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به مدیر شرکت i در دوره t است .
تمرکز it = نسبت موجودیهای که متعلق به سهامداران مالک حداقل ۲% از موجودی عادی شرکت i در دوره t هستند .
نهادی it = متغیر ساختگی : اگر سرمایه گذاران نهادی وجود دارند که مالک حداقل ۲% موجودی علمی شرکت i در دوره t هستند ۱ و درغیر این صورت ۰ می باشد .
= واحد باقی مانده شرکت i دوره t
 
Bo ثابت است ، B3,B2,B1 نیز ضرایب می باشند .
ارتباط بین کنترل ساختار و مالکیت سرمایه و هموارسازی سود که تاثیر متغیرهای دیگر را کنترل می کند با استفاده از رگرسیون ols زیر تخمین زده می شود .
Dace it = Bo+B1+(it مدیریتی ) +B2 (it تمرکز ) +B3 ( it نهادی )+ B4(it اندازه )+B5(it عملکرد)+B6(it نفوذ ) + B7(it هیأت عامله)+ B7(it جریان های نفد) +
۳-۶- سوالات تحقیق
تحقیق حاضر ،به دنبال پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:
سوال اصلی:
آیا ساختار مالکیت با هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و مواد غذایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری دارند؟
سوالات فرعی:
۱-آیا مالکیت مدیریتی با هموارسازی سود در شرکتهای صنایع شیمیایی و مواد غذایی ارتباط معناداری دارد ؟
۲-آیا تمرکز مالکیت با هموارسازی سود در شرکتهای صنایع شیمیایی و مواد غذایی ارتباط معناداری دارد؟
۳-آیا مالکیت نهادی با هموارسازی سود در شرکتهای صنایع شیمیایی و مواد غذایی ارتباط معناداری دارد؟
۳-۸ فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
بین ساختار مالکیت و هموار سازی سود ارتباط مثبت معنادار وجود دارد.
فرضیات فرعی:
فرضیه اول: بین درصد مالکیت مدیریت در شرکت و هموار سازی سود ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین تمرکز مالکیت بالا در شرکت وهموار سازی سود ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
فرضیه سوم: بین مالکیت نهادی در شرکت و هموار سازی سود ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
۳-۷- روش تحلیل داده ها و آزمون فرضیات
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات از تحلیل رگرسیون استفاده شده است برای این منظور متغیرهای مستقل و وابسته از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرا می گیرند از یک سو این متغیرها در میان شرکتها و از سوی دیگر در دوره زمانی تحقیق آزمون می شوند (روش داه های ترکیبی ).
۳-۸- روایی ابزار گردآوری دادهها
یکی از مواردی که بایستی در مورد جمع آوری دادهها به آن توجه کرد، روایی ابزارهای گردآوری دادهها میباشد. منظور از روایی ابزار گردآوری دادهها این است که آن ابزارها بتواند واقعیتها را بخوبی نشان دهد. از آنجا که ابزار گردآوری دادهها در تحقیق حاضر، بانکهای اطلاعاتی تهیه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران است و از طرفی این فایلها به صورت عکسهای تهیه شده از صورتهای مالی ارائه می گردد لذا، هم عامل خطای انسانی ناشی از ورود داده به صورت دستی وجود ندارد و هم اینکه این دادهها از اعتبار کافی برخوردارند و میتوان به روایی ابزارهای گردآوری دادهها، اعتماد نمود.
۳-۹- ضریب تعیین
ضریب تشخیص یا ضیربب تعیین در واقع معیاری برای تعیین قدرت توجه رگرسیون می باشد و هر چه به یک نزدیکتر باشد بهتر است. برای محاسبه R2 به صورت زیر عمل میشود:
که در آن :
ESS : مجموع مربعات ناشی از تخمین ( رگرسیون )
TSS : مجموع مربعات کل
RSS : مجموع مربعات ناشی از خطا
دامنه تغییرات R2 همواره بین ۰ تا ۱ است. در نتیجه اگر:
۱) ESS = TSS یا RSS=0 باشد پس R2=1 پس خط رگرسیون دقیقاً توانسته تغییرات متغیر وابسته را به تغییرات متغیر مستقل نسبت دهد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

Releated

بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

جاهاری و استفانز[۷۰](۲۰۰۶) معتقدند که مفهوم هوش رقابتی دارای تاریخچه غنی ۲۰۰۰ساله است. مفهوم هوش رقابتی به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی که به عنوان یک فعالیت منجر به افزایش رقابت پذیری شرکت و فرایند برنامه ریزی استراتژیک میشود، میباشد(گایتون[۷۱]،۱۹۶۲؛ مونتگومری و ویدبرگ[۷۲]، ۱۹۷۹؛پیرس[۷۳]،۱۹۷۶؛ مونتگومری و اوربان[۷۴]،۱۹۷۰).بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که با […]

مقاله – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۱

قهر او را ضد لطفش کم شمر اتحاد هر دو بین اندر اثر ۵۴۶/۴در دیدگاه مولانا درد، رنج و عذاب، اصلی اساسی و مهم در نیل انسان به کمال و لقای الهی است. رنج به عنوان همزاد و یار دیرین آدمی‌ در طول تاریخ بشریّت همواره با او بوده است ‌. بنابراین کمتر کسی را […]