بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و …

سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)

داروسازی اسوه

تولیددارو

صنایع شیمیایی ایران

تهران شیمی

۳-۴ – روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها و اطلاعات
پژوهشگر می بایست با ابزارهایی ، داده های لازم را از جامعه آماری جمع آوری نموده و با تحلیل و تبدیل آنها به اطلاعات به آزمون فرضیات بپردازد برای جمع آوری داده ها به ابزارهی گوناگونی نیاز هست نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی از جمله ماهیت و روش تحقیق است ( خاکی ۱۳۸۴).
در این تحقیق از دو روش برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است:
۳-۴-۱ روش مطالعه نظری (کتابخانه ای)
روش مطالعه نظری و کتابخانه ای عمدتا برای مطالعه ادبیات موضوع و بررسی پیشینه تحقیق و همچنین مطالعات و دیدگاههایی که راجع به موضوع مورد تحقیق وجود داشته و نیز برای ایجاد چارچوبی مناسب جهت بررسی موضوع انتخاب می شود. لذا با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل کتب، مجلات هفتگی، ماهنامه و فصل نامه ها، انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پایان نامه های تحصیلی و رساله های تحقیقی مرتبط و پایگاه های اینترنتی بخش تئوریک و ادبیات موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
۳-۴-۲ روش میدانی
در این مرحله به منظور گردآوری داده های تحقیق از نرم افزارهای تدبیر پرداز ، صحرا و ره آورد نوین و همچنین پایگاه های اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. داده ها پس از گردآوری در نرم افزار اکسل وارد گردیده , اصلاح و طبقه بندی شده و بر اساس متغییر های مورد بررسی وارد نرم افزار SPSS شده و در نهایت تجزیه و تحلیل نهایی بر اساس این نرم افزار انجام شده است.
۳-۵- متغیرهای تحقیق
متغیرها براساس نقشی که درتحقیق بر عهده دارند، به سه دسته مستقل ؛وابسته و کنترلی تقسیم می شوند.
۱- متغیر مستقل به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد و دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جستجو کرد. در واقع این متغیر توسط پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب میشود. متغیرهای مستقل در این تحقیق مالکیت مدیریتی ، تمرکز مالکیت بالا و مالکیت نهادی در نظر گرفته شده اند.
۲- متغیر وابسته، همان متغیر اصلی است که به منزله یک مطلب قابل پژوهش جلوه می کند با تحلیل متغیر وابسته می توان برای حل مسئله به پاسخ هایی دست یافت متغیـر وابستهی تحقیـق هموارسازی سود می باشد پس از بیان آثار مورد قبول موجود ، از اقلام تعهدی اختیاری بصورت نماینده هموارسازی سود استفاده می کنیم.
۳- متغیر کنترلی؛ این متغیرها جهت پیرایش یافته ها در مدل گنجانده می شوند تا یافته ها ارتباط دقیق تری را نشان دهند.
کلیهی اطلاعات مربوط به متغیرها از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سایت جامعهی حسابداران رسمی ایران[۴۳] استخراج خواهد شد.
مدل جونز شامل برگشتهای افزایش های محل (TACC) به دو متغیر است : تغییر در درآمد (Row. ) که عناصر نرمال افزایش سرمایه کار ، سطح دارایی ناخالص و تجهیزات و ماشین آلات (PPE ) شامل کنترل عنصر غیر اختیاری کاهش بها و هزینه و عنصر اصلی افزایش های بلند مدت را مدلسازی می کند . هم متغیرها و هم توقف به داراییهای کلی عقب مانده تقسیم می شوند تا از بروز مسائل جلوگیری شود . افزایش های غیر اختیاری (NDACC-Joness) پیش بینی مربع حداقل عادی ( ols) هستند .
مدل جونز به شرح زیر می باشد :
(۱)
که = افزایش های کلی در سال t ، که بصورت تفاوت بین درآمد خالص و جریانهای نقد عملیاتی محاسبه می شود .
 
TA = دارایهای کل در ابتدای سال t
= تغییر در درآمد
 
PPE = دارایی ناخالص ، ماشین آلات و تجهیزات
I,t = شرکت و شاخص سال
مدل جونز اصلاح شده با مدل جونز اولیه از نظر تغییر در درآمد ها که برای تغییر در موارد قابل وصول () تنظیم شده است متفاوت است .
 
اقلام تعهدی غیر اختیاری (NDACC- modjones) پیش بینی هایی از تخمین ols مدل ۲ هستند .
در حالیکه اقلام تعهدی اختیاری (DACC-mod joney) باقی مانده هستند .
مدل جونز اصلاح شده به ترتیب زیر است :
(۲)
که تمامی متغییرها به ترتیبی هستند که قبلا توضیح داده شده اند .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Releated

بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

جاهاری و استفانز[۷۰](۲۰۰۶) معتقدند که مفهوم هوش رقابتی دارای تاریخچه غنی ۲۰۰۰ساله است. مفهوم هوش رقابتی به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی که به عنوان یک فعالیت منجر به افزایش رقابت پذیری شرکت و فرایند برنامه ریزی استراتژیک میشود، میباشد(گایتون[۷۱]،۱۹۶۲؛ مونتگومری و ویدبرگ[۷۲]، ۱۹۷۹؛پیرس[۷۳]،۱۹۷۶؛ مونتگومری و اوربان[۷۴]،۱۹۷۰).بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که با […]

مقاله – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۱

قهر او را ضد لطفش کم شمر اتحاد هر دو بین اندر اثر ۵۴۶/۴در دیدگاه مولانا درد، رنج و عذاب، اصلی اساسی و مهم در نیل انسان به کمال و لقای الهی است. رنج به عنوان همزاد و یار دیرین آدمی‌ در طول تاریخ بشریّت همواره با او بوده است ‌. بنابراین کمتر کسی را […]