پژوهش دانشگاهی – بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و …

سوم: در این مکتب سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت تاثیری ندارد و سود نقدی به قیمت سهام نامربوط است (فرانکفورتر و باب ۲۰۰۰)[۳۲].
میلر و مودیگلیانی اظهار می دارند پرداخت سود نقدی در یک بازار سرمایه کامل که یک بازار رقابتی کامل بدون وجود مالیات و هزینه معاملات است، برای سرمایه گذاران و شرکتهایی که از منطق اقتصادی برخوردارند فی نفسه نا مربوط بحساب می آید.
شرکت ها با هزینه سرمایه ای روبرو هستند که در بازار تعیین می شود و باید از تصمیم گیری در مورد در مورد حجم سرمایه گذاری تفکیک شود. شرکتها می توانند سود سهام نقدی را به هر مبلغی پرداخت کنند. اما پس از پرداخت سود سهام نقدی چنانچه وجوه باقیمانده برای سرمایه گذاری کفایت نکند، شرکت می تواند وجوه مورد نیاز خود را از طریق صدور سهام جدید به قیمت مشخص و بدون تحمل هزینه تامین نماید. و به همین ترتیب، شرکت می تواند وجوه اضافی که به شکل سود سهام توزیع نشده اند را به نرخ مشخص به بازار سرمایه بدهد. سرمایه گذارانی که سود سهام دریافتی آنها با نیازهای مصرفی شان مطابقت ندارد نیز می توانند به صورت رضایت بخش نیازهای خود را از طریق خرید و فروش سهام در بازار تامین کنند.
بر این اساس مدیران از طریق سرمایه گذاری در پروژه های که بازدهی بالاتری از هزینه سرمایه داشته باشند بر ارزش شرکت می افزایند. معاملات تامین مالی که پرداخت سود نقدی را نیز در بر می گیرند ارزش افزوده ندارند زیرا همه گروهها به اندازه کافی آگاه بوده و در بازار سرمایه سالم داد و ستد می کنند (مودیگلیانی و میلر[۳۳]، ۱۹۶۱).
البته همه گروهها به اندازه یکسان اطلاعات ندارند. به عنوان مثال، صورتهای مالی با اهداف عام به منظور مطلع کردن گروههای برون سازمانی از وضعیت مالی شرکت انتشار می یابند در حالی که قبل از تهیه و انتشار این صورتها مدیران شرکتها و تهیه کنندگان صورتهای مالی شناخت بیشتری از وضعیت مالی شرکت به دست آورده اند. بنا بر این اطلاعات نامتقارن هستند، گروهی نسبتا آگاه هستند (مانند مدیران) و گروهی مانند سهامداران فعلی و بالقوه تقریبا از وضعیت مالی شرکت بی اطلاع هستند. وقتی سرمایه گذاران با مدیرانی روبرو هستند که انتظار می رود اطلاعات بیشتری از آنها داشته باشند و از این اطلاعات استفاده کنند، سرمایه گذاران برای حفظ منافعشان قیمت بالاتری برای استفاده از پولشان درخواست می کنند.
یکی از روشهای حذف هزینه های عدم تقارن اطلاعات این است که مدیران قراردادهایی برای کاهش عدم تقارن اطلاعات ببندند و اطلاعاتی که به تائید حسابرس مستقل رسیده برای سهامداران ارائه کنند.
انجام چنین قراردادهایی گران خواهد بود ولی هزینه سرمایه را کاهش می دهد و اجازه می دهد سرمایه گذاری ها سودآور شده و ادامه یابند و این مسئله برای همه گروه ها بهتر است. روش دیگر ارائه اطلاعات قابل اتکا درباره ارزش شرکت که البته همراه با هزینه است توزیع سود نقدی با اهداف پیام رسانی است.
گزارش سود و بدنبال آن توزیع سود نقدی هر دو بخش از ساختار اطلاعاتی بازار هستند و به نظر می رسد سود نقدی در ارتباط با گزارشهای سود نقش پیام رسانی داشته باشد. مدیران با توجه به اهداف بلند مدتی که دارند نسبتی از سود را که باید توزیع شود تعیین می کنند و به جای توجه به مبلغ سود بر تغییر سود نقدی تاکید می کنند. اگر سود سال جاری بیشتر از سود سال قبل باشد سود نقدی افزایش نمی یابد مگر مدیران معتقد باشند که سودهای آتی و سود نقدی آتی در سطح بالاتری از آنچه در گذشته وجود داشته تداوم خواهد داشت.
برعکس وقتی مدیران بر این باور باشند که سودآوری در بلند مدت کاهش می یابد سود را کاهش داده و سهامداران از طریق معامله سهام شرکت با قیمت پایین تر واکنش نشان می دهند. با توجه به اینکه مدیران از سهامداران اطلاعات بیشتری دارند و قادرند سود سال جاری را به دو بخش پایدار و ناپایدار تجزیه کنند احتمالا پیام رسانی سود سهام نقدی معتبر باقی خواهد ماند زیرا مدیران سعی می کنند از طریق در دسترس قرار دادن سایر منابع اطلاعاتی به اندازه کافی صداقت و درستی خودشان را نزد سرمایه گذاران حفظ کنند. چرا که خدشه دار شدن شهرت مدیران، ترس از قانون و سایر فرصتهایی که برای تصفیه حساب گذشته وجود دارد بر درآمد آتی آنها تاثیر می گذارد.
۲-۸ مدل های نظری و تجربی تقسیم سود
مدلهای نظری و تجربی و سیاست تقسیم سود کشور ها را بر مبنای معیار های کیفی مرتبط با ماهیت ساختاری بازار و یا عملکرد عقلایی سرمایه گذاری می توان به سه دسته تفکیک کرد:
الف: مدلهایی مبتنی بر اطلاعات کامل
ب: مدلهایی مبتنی بر اطلاعات نا متقارن
ب : مدلهای پیام رسانی
ب : مدلهای مبتنی بر هزینه ی نمایندگی
ب : مدلهای مبتنی بر فرضیه جریان نقدی آزاد
پ: مدلهای مبتنی بر اصول رفتاری
پ : مدلهای مبتنی بر باور های مدیریتی
پ : مدلهای رفتاری نظری
۲-۸-۱ مدلهای مبتنی بر اطلاعات کامل: عامل مالیات
مدلهای تعدیل شده برای مالیات بر این فرض استوار است که انتظار بالاتری از سهامی دارند که سود نقدی پرداخت می کنند. تحمیل بدهی مالیاتی بر سود سهام موجب می شود سود نقدی پرداختی افزایش یابد تا بازده ناخالص سهامداران قبل از مالیات تامین شود. یکی از پیامدهای استفاده از مدلهای تعدیل شده برای مالیات تقسیم سرمایه گذاران بر اساس واکنش آنها به مالیات سود سهام نقدی است.
ماسولی و ترومن مدلی ارائه نمودند که در آن سرمایه گذاران با نرخهای مالیاتی متفاوت به سیاستهای تقسیم سود و سرمایه گذاری شرکتها واکنش یکسانی ارائه نمی دهند. همانطور که بدهی مالیاتی سود سهام افزایش (کاهش) می یابد، سود سهام نقدی پرداختی کاهش (افزایش) یافته، در حالی که سرمایه گذاری مجدد سود افزایش (کاهش) می یابد. وقتی سرمایه گذاران بر حسب طرز برخوردشان به توزیع سود نقدی تفکیک می شوند این تفاوتها به حداقل می رسد (ترومن و ماسولی ۱۹۸۸)[۳۴]
۲-۸-۲ مدلهای مبتنی بر اطلاعات نامتقارن
۲-۸-۲-۱ مدلهای پیام رسانی
عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و مالکان و تعدیل آن از طریق تعدیلات غیر منتظره در سیاست تقسیم سود سنگ بنای مدلهای پیام رسانی است. طرفداران نظریه پیام رسانی بر این باورند که سیاست تقسیم سود شرکت یکی از روشهای پیام رسانی درباره کیفیت سود شرکت است که هزینه آن از سایر روشهای پیام رسانی کمتر است. استفاده از سود سهام نقدی به عنوان روشی برای انتقال پیام دلالت بر این دارد که سایر روشهای پیام رسانی جایگزین کاملی برای سود سهام به حساب نمی آیند.(اسکویت و مولینز ۱۹۸۶)[۳۵]
۲-۸-۲-۲ مدلهای مبتنی بر هزینه نمایندگی
شناخت هزینه های بالقوه نمایندگی مرتبط با تفکیک مدیریت از مالکیت بحث جدیدی نیست. کایندل برگر بیان می کند تلاش برای نظارت بر مدیران به دلیل عدم کارایی و هزینه های مرتبط با نظارت عمدتا موفقیت آمیز نبوده است (کایندل برگر ۱۹۸۴)[۳۶].
کارلوس اظهار می دارد، در حالی که عملکرد مدیریت کمتر از آنچه باید کنترل می شود تداوم موفقیت شرکتها و حیات طولانی آنها بیان گر سلامت عملکرد مدیریت در کل می باشد(کارلوس ۱۹۹۲)[۳۷].
نظریه نوین نمایندگی به دنبال توزیع ساختار سرمایه شرکتها به عنوان نتیجه تلاشهای انجام شده برای حداقل کردن هزینه های مرتبط با تفکیک مالکیت و کنترل می باشد. در شرکتهای که سهم مالکیت مدیران بالاتر است هزینه های نمایندگی پایین تر است زیرا اهداف مدیران و سهامداران بهتر در یک مسیر قرار می گیرند. در شرکتهای که سهامداران عمده نیز وجود دارد هزینه های نمایندگی پایین تر است زیرا امکان نظارت بهتر فراهم می شود. مساله نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعات به انتقال بالقوه ثروت از دارندگان اوراق قرضه به سهامداران منجر می شود. مدیران نیز از طریق قبول پروژهای سرمایه گذاری با بازدهی و ریسک بالا و کوتاهی در قبول پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت و مصرف وجوه اضافی باقی مانده بیش از حد معمول زمینه انتقال ثروت را فراهم می سازند.
سیاست تقسیم سود شرکت به دو طریق این روابط را تحت تاثیر قرار می دهد تضاد منافع بالقوه بین دارندگان اوراق قرضه و سهامداران موجب می شود تا در قراردادهای بدهی پرداخت سود سهام به حداقل برسد تا از انتقال ثروت جلوگیری شود.
۲-۸-۲-۳ مدلهای مبتنی بر فرضیه جریان نقدی آزاد
ترکیب عدم تقارن اطلاعات بازار و نظریه نمایندگی منجر به ارایه فرضیه جریان نقدی آزاد توسط جنسن در سال ۱۹۸۶ شد. مدیران با تدبیر، در جستجوی بیشترین منافع برای سهامداران، باید در کلیه فرصتهای سودآور سرمایه گذاری کنند. وجوه باقی مانده بعد از تامین مالی کلیه پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت علت تضاد منافع بین مدیران و سهامدارن است. تفکیک مدیریت از مالکیت مدیران را وسوسه می کند تا وجوه نقد مازاد بر سرمایه گذاری را بیهوده مصرف کنند(جنسن ۱۹۸۶).[۳۸]
پرداخت سود نقدی و بهره بدهی ها جریان نقدی آزاد در دسترس مدیریت برای سرمایه گذاری در پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت و مصرف بیش از حد معمول، مدیریت را کاهش می دهد.
۲-۸-۳ مدلهای رفتاری
رفتار سرمایه گذاران اساسا تحت تاثیر نگرشها و هنجارهای اجتماعی است نظریه پردازان مالی در مدلهای قیمت گذاری مالی سنتی این مساله را نادیده گرفتند. فشارهای اجتماعی ممکن است منجر به اشتباه سهامداران در قضاوت و فعالیتهای تجاری آنها شود که منطقا قابل توضیح نباشد. این اشتباه در قضاوت فقط یک فراموشکاری به حساب می آید و به معنای کنار گذاشتن منطق در فعالیتهای سرمایه گذاری نیست.
سیاست تقسیم سود با حداکثر کردن ثروت سهامداران در تناقص است و با افزودن یک پارادایم رفتاری – اقتصادی، اجتماعی به مدلهای اقتصادی بهتر توضیح داده می شود.
پرداخت سود سهام را می توان به عنوان انعکاس اقتصادی – اجتماعی تکامل تدریجی عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران شرکت در نظر گرفت که سبب شده پرداخت سود نقدی بر جذابیت سهام منتشر شده بیفزاید. رابطه متقارن بین نوع صنعت و سیاست تقسیم سود دلالت بر این دارد که مدیران شرکت هنگام تعیین سطح پرداخت سود نقدی از عملکرد مدیران شرکتهای رقیب تاثیر می پذیرند.
مدیران می دانند که سهامداران درخواست سود دارند و با پرداخت سود سهام یا افزایش آن سعی می کنند درخواست سرمایه گذاران را پاسخ دهند. پرداخت سود سهام یعنی رعایت آداب بین مدیریت و مالکیت به افزایش ثبات شرکت کمک می نماید. بخشی از سود سهام به عنوان یک سنت و بخشی به عنوان روشی برای کاهش دلواپسی سرمایه گذاران به حساب می آید
۲-۸-۳-۱ بررسی رفتار مدیران
بررسی پژوهشگران نشان می دهد سیاست تقسیم سود یک متغییر تصمیم فعال است که مدیران از آن استفاده می کنند و تعیین فعالانه سیاست تقسیم سود دلالت بر این دارد که سطح سود انباشته و پس انداز یک محصول فرعی تصمیم تقسیم سود به حساب می آید.
عواملی مانند محدودیتهای قانونی، میزان سرمایه گذاری، بدهی و اندازه شرکت نیز بر سیاست تقسیم سود تاثیر میگذارد. مدیران با درنظر گرفتن سودهای جاری، سودهای مورد انتظار، پرداخت سود درگذشته، متوسط صنعت، پایداری سود، جریان نقدی، فرصتهای سرمایه گذاری وتقاضای سرمایهگذاران سطح سود سهام پرداختی را تعیین میکنند. مدیران بر این باورند سود سهام باید پرداخت شود زیرا سهامداران انتظار دارند رشد سود سهام باید ادامه یابد. پرداخت سودسهام برای حفظ قیمت سهام، افزایش آن وجذب سرمایهگذاران جدید ضرورت دارد.
۲-۸-۳-۲ مدلهای رفتاری نظری

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

Releated

بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

جاهاری و استفانز[۷۰](۲۰۰۶) معتقدند که مفهوم هوش رقابتی دارای تاریخچه غنی ۲۰۰۰ساله است. مفهوم هوش رقابتی به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی که به عنوان یک فعالیت منجر به افزایش رقابت پذیری شرکت و فرایند برنامه ریزی استراتژیک میشود، میباشد(گایتون[۷۱]،۱۹۶۲؛ مونتگومری و ویدبرگ[۷۲]، ۱۹۷۹؛پیرس[۷۳]،۱۹۷۶؛ مونتگومری و اوربان[۷۴]،۱۹۷۰).بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که با […]

مقاله – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۱

قهر او را ضد لطفش کم شمر اتحاد هر دو بین اندر اثر ۵۴۶/۴در دیدگاه مولانا درد، رنج و عذاب، اصلی اساسی و مهم در نیل انسان به کمال و لقای الهی است. رنج به عنوان همزاد و یار دیرین آدمی‌ در طول تاریخ بشریّت همواره با او بوده است ‌. بنابراین کمتر کسی را […]