سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و غذایی در بورس اوراق …

هارادا و نگوین (۲۰۰۶) به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود شرکت های ژاپنی پرداختندیافته های پژوهش بیانگر این است که بین تمرکز مالکیت و سود تقسیمی پرداخت شده رابطه معکوسی وجود دارد. به علاوه احتمال کمتری هست که که شرکت هایی با مالکیت متمرکز ، همزمان با افزایش سودآوری ، سود تقسیمی را افزایش دهند و احتمال بیشتری وجود دارد که با بهبود فرصت های سرمایه گذاری ، هیچ سودی پرداخت نکنند.
کوکی و گیزانی (۲۰۰۹ ) به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای تونسی پرداختند. در این پژوهش مشاهده شد که شرکت های با مالکیت متمرکزتر ، سود بیشتری توزیع می کنند، رابطه منفی و معناداری بین مالکیت نهادی و سطح سود تقسیمی توزیع شده وجود دارد همچنین رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت دولتی مثبت است.
بلکویی و پیکور در بررسی از ۱۱۴ شرکت موجود در بخش جانبی صنعت و ۵۷ شرکت موجود در بخش محوری صنعت به این نتیجه رسیدند که شرکتهای موجود در بخشهای جانبی صنعت از شرکتهایی که بخشهای محوری آن صنعت هستند ، سود را بیشتر هموار می کنند .
موزز کشف نمود که هموار سازی سود به اندازه شرکتها ، اختلافات سود واقعی از سود مورد انتظار و طرحهای مربوط به پاداش بستگی دارد . وی عامل اندازه شرکت را بعنوان جمع فروش شرکت در سالی که تغییرات حسابداری انجام می پذیرد ، تعریف میکند و بیان میکند شرکتهای بزرگتر در معرض ایمنی عمومی بیشتری هستند و به دلیل اینکه بیشتر مورد توجه تحلیلگران مالی هستند ، لذا انگیزه کمتری جهت هموار سازی دارند .
تاکر و زارووین(۲۰۰۶)به بررسی هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن پرداختند.براساس نتایج پژوهش آنمها مشخص شد هموار سازی سود به افزایش محتوای اطلاعاتی سود منجر می شود و سود هموار شده،اطلاعاتی در مورد سود،جریانهای نقدی و اقلام تعهدی آینده ارائه می کند.
تسینگ و لی(۲۰۰۷)در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که ارتباط معنادار منفی قوی بین سود آوری و هموار سازی سود هست. همچنین در این پژوهش چهار عامل سودآوری،میزان بدهی،میزان سود پرداختی و اندازه شرکت به عنوان انگیزه هایی برای هموار سازی سود معرفی شد.
هوانگ و همکاران(۲۰۰۹) در پژوهشی به بررسی تاثیر بالقوه هموار سازی مصنوعی و هموار سازی واقعی بر ارزش شرکت پرداختند.نتایج پژوهش آنها حاکی از این بود که ارزش شرکت در نتیجه استفاده از معوقات غیر عادی کاهش،و در نتیجه استفاده از هموار سازی واقعی افزایش می یابد.
تکتاک و همکاران(۲۰۱۰)در پژوهش خود نشان دادند که تعداد زیادی از بانکهای تجاری فعال در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی،سود خود را با استفاده از زیان غیر عملیاتی وامها یا با فروش اوراق بهادار قابل معامله هموار می کنند
حبیب(۲۰۰۵)با استفاده از الگوی لاجیت و شاخص ایکل،هموار سازی سود را در بنگلادش مورد مطالعه قرار داد.نتایج پژوهش وی نشان داد شرکتهای با اندازه کوچکتر،هموارسازی سود بیشتری دارند.
۲-۱۴-۲ پیشینه داخلی
قائمی ، قیطاسوند و توکلی (۱۳۸۲) در پژوهشی به تاثیر هموار سازی سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و نتیجه گرفتند که هموارسازی سود بر بازده های غیر عادی شرکت بی اثر بوده ولی هموارسازی و افزایش سرمایه را می توان جزء عوامل موثر بر بازده غیرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانست، و نهایتا اینکه تاثیر هموارسازی سود بر بازده های غیرعادی شرکت های پذیرفته شده بورس تهران ضعیف است.
تحقیق دیگری توسط صادقی شریف در سال ۸۷ با عنوان «تاثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» صورت پذیرفت. دوره ی بررسی در این تحقیق از سال ۸۵- ۸۱ را شامل میشد. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق شامل مالکیت نهادی، مالکیت حقیقی مالکیت اعضای هیأت مدیره بود. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق رگرسیون چند متغیره بود و نتایج این تحقیق دلالت بر ارتباط معنادار و مثبت مالکیت نهادی بر بازده سهام شرکت داشت.
نمازی و کرمانی (۱۳۸۷) به مطالعه اثر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها با استفاده از یک نمونه ۶۶ تایی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند. یافته های تحقیق آنها که با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی انجام گردید، حاکی از این مطلب بود که بین مالکیت شرکتی و عملکرد رابطه مثبت وجود دارد در حالیکه رابطه بین مالکیت نهادی (مالکیت دولتی) و مالکیت مدیریتی با عملکرد منفی گزارش گردید. در این تحقیق از معیارهایی نظیر بازده دارایی ها (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، Q توبین و نسبت بازده به ارزش دفتری (MBVR) به منظور ارزیابی عملکرد استفاده شده بود.
شریعت پناهی (۱۳۸۰)اثر نوع مالکیت را بر عملکرد مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(۱۳۷۲-۱۳۷۷) بررسی کرد. وی برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و در برخی موارد از پرسشنامه استفاده کرد. نتایج این تحقیق نشان داد که اگرچه بیشتر ساز وکارهای کنترلی شرکت (از قبیل درصد سهام مدیران، تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره، مقدار سهام سرمایه گذاران نهادی، وجود بازار نیروی کار مدیریت و…) بر یکدیگر تأثیر گذاشته است (البته بین تعداد مدیران غیرموظف و سهام سرمایه گذاران نهادی رابطه معناداری وجود نداشت)، انواع مالکیت (سهامداران عمده، بخش عمومی و خصوصی…) بر عملکرد شرکتها تأثیری نداشته و در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از آنها به گونه بهینه ای استفاده نشده است.
مهناز ملا نظری و ساناز کریمی زند در مقاله ای تحت عنوان «ارتباط بین هموار سازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » در یافتند که بین اندازه شرکت و هموار سازی سود ، همبستگی قوی وجود دارد واین ارتباط معکوس است .همچنین تفاوت قابل ملاحظه ای بین شرکتهای هموار سازی سود از نظر نوع صنعت وجود ندارد .
مرادی(۱۳۸۶)در تحقیقی به بررسی نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر کیفیت سود گزارش شده تاثیر دارد، پرداخت. برای اندازه گیری کیفیت سود از یک رویکرد چند بعدی استفاده گردید، بدان معنا که جهت سنجش کیفیت سود شش مدل رگرسیونی که جنبه های مختلف کیفیت سود(یعنی محتوای اطلاعاتی سود،قابلیت پیش بینی کنندگی سود،اقلام تعهدی سود و به موقع بودن گزارش سود)را می سنجد،برازش کرد. بطور کلی نتایج این تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود است،حال آنکه این نتایج عموما نشاندهنده آن است که تمرکز سرمایه گذاران نهادی نه تنها نقشی در ارتقای کیفیت سود ندارد بلکه بر اساس نتایج حاصل از برخی مدلها سبب تنزل کیفیت سود نیز می گردد.
آقایی و چالاکی(۱۳۸۸)در تحقیق خود به بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و هموار سازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند.در این تحقیق حاکمیت شرکتی با استفاده از ویژگیهای تمرکز مالکیت،مالکیت نهادی،نفوذ مدیرعامل،دوگانگی وظیفه مدیرعامل،اندازه هیئت مدیره،استقلال هیئت مدیره اندازه گیری شده و برای اندازه گیری هموار سازی سود نیز از اقلام تعهدی غیر عادی استفاده شد
نتایج پژوهش پورحیدری و افلاطونی (۱۳۸۵)نشان که داد هموارسازی سود با استفاده از اقلام اختیاری توسط مدیران شرکتهای ایرانی صورت و مالیات بر درآمد و انحراف در فعالیتهای عملیاتی،محرکهای اصلی برای هموار کردن سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری هستند همچنین بر خلاف یافته های پژوهشگران غربی،اندازه شرکت،نسبت بدهی به داراییها و نوسان پذیری سود به عنوان محرکهای هموار سازی از اهمیت چندانی برخوردار نیستند.
مشایخی و صفری (۱۳۸۵)نقش اقلام تعهدی را در مدیریت سود بررسی کردند نتایج پژوهش آنها نشان داد که در شرکتهای مورد مطالعه،مدیریت سود اعمال شده است در واقع مدیریت این شرکتها به هنگام کاهش وجه نقد حاصل از عملیات اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده است.
مرادی(۱۳۸۶) طی پژوهشی به این نتیجه رسید که بین اهرم مالی و هموار سازی سود رابطه معنادار منفی وجود دارد همچنین در شرکتهایی که جریانهای نقدی آزاد بالاتری دارند،بین اهرم مالی و هموار سازی سود رابطه معنادار منفی بیشتری وجود دارد.
هاشمی و صمدی (۱۳۸۸) تاثیر هموارسازی سود را بر محتوای اطلاعاتی آن مورد بررسی قرار دادند.نتایج پژوهش آنها نشان داد که هموار سازی سود توانایی سود در پیش بینی سود جریانهای نقدی عملیاتی آتی را افزایش می دهد.این در حالی است که توانایی مذکور در پیش بینی اقلام تعهدی از طریق هموار سازی سود افزایش نمی یابد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه:
علم چون گذشته ، زاده بارقه ناگهانی ، بلوغ و اندیشه یک یا چند دانشمند معدود نیست بلکه کوشش منظم آگاهانه و در عین حال نهادی و سازمان یافته است تا به حل یک مسئله یا دشواری ذهنی و عملی نائل آید(خاکی ۱۳۸۴).
در عین حال پایه هر علمی ، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود ( عزتی ۱۳۷۶).
تحقیق را می توان یک فعالیت سیستماتیک تعریف کرد که به کشف و پروراندن مجموعه ای از دانش سازمان یافته می پردازد. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق، بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع تحقیق و هدفهای آن مشخص باشد. به عبارتی روش تحقیق به محقق کمک می نماید شیوه و روش را انتخاب نماید که هر چه سریعتر به پاسخ یا پاسخهایی که برای پرسشهای تحقیق خود در نظرگرفته است، دست یابد. با توجه به اینکه روشهای مختلفی برای تحقیق وجود دارد، انتخاب روش برای یک مطالعه خاص به شیوه تعریف مساله و تدوین فرضیه ها بستگی دارد. بنابراین متدلوژی تحقیق بر گرفته از تحقیق و فرضیات و یا سوالات تحقیق است.
در این فصل کلیات مربوط به روش تحقیق شامل نوع تحقیق ، اهداف تحقیق فرضیات تحقیق ، نحوه گردآوری اطلاعات ، روش تحلیل اطلاعات و نحوه آزمون فرضیات بیان خواهد شد.
۳-۱- روش شناسی
این پژوهش کاربردی و طرح آن از نوع شبه تجربی است و با استفاده از رویکرد پس رویدادی انجام می شود از این رویکرد زمانی استفاده می شود که داده ها از محیطی فراهم شود که به گونه ای طبیعی وجود داشته باشد یا از واقعیتهای که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده است. در این تحقیق، سعی شده است تا طرح تحقیق منجر به یک رابطه علی درست بین متغیر مستقل و وابسته شود. برای دستیابی به این هدف، سه شرط وجود همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته، تقارن زمانی مناسب بین متغیر مستقل و وابسته و انجام کنترل های مناسب تحقیق، مورد توجه قرار گرفته است.
ویژگی مهم طرح تحقیق نیمه تجربی عدم دستکاری متغیر مستقل، عدم توانایی کامل برای کنترل متغیرهای مزاحم و وجود دادههای پس از وقوع است. در تحقیق حاضر، تاکید اصلی بر انجام کنترل به روش آماری بوده است. لذا تحقیق حاضر مانند بیشتر تحقیقات حسابداری بر اساس طرح تحقیق نیمه تجربی انجام شده است.
۳-۲- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
در هر پژوهش پژوهشگر می بایست قلمرو زمانی و مکانی تحقیق خود را برای تحدید پژوهش بیان نماید . ضرورت بیان قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، از آن جهت است که خواننده در نهایت با توجه به مقطع زمانی و مکانی که تحقیق انجام شده است می تواند در رابطه با تحلیل ها و استنتاجهایی که پیرامون فرضیه ها صورت گرفته است ، برداشتهای بهتری نماید (خاکی ۱۳۸۴).
قلمرو زمانی این پژوهش ۵ سال، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ و شامل تمام شرکتهایی که در گروه صنایع شیمیایی و گروه صنایع مواد غذایی می باشند است.شرکتهای مورد بررسی باید سودده و به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد. همچنین طی بازه زمانی یاد شده تغییر سال مالی نداشته باشند. و تمام اطلاعات مالی و غیر مالی مورد نیاز از جمله یادداشتهای همراه صورتهای مالی در دسترس باشد.افزون بر این توقف عملیات نداشته باشند
۳-۳ جامعه آماری و نمونه آماری پژوهش
در این تحقیق جامعه آماری کلیه شرکتهای پذیرفته شده در صنایع شیمیایی و صنایع غذایی سازمان بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰ می باشد که با استفاده از روش غربال گری و با توجه به معیارهای زیر انتخاب شده اند:
طی سال های ۸۵ تا ۹۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
در دوره مورد بررسی شرکت داری سود قابل تقسیم باشد.
سهام شرکت قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی و بعد از آن در بورس معامله شده باشد.
پایان سال مالی تمام شرکتهای نمونه انتخابی پایان اسفند ماه می باشد.
اطلاعات کامل هر یک از شرکت های مورد مطالعه موجود باشد.
از بین شرکتهای فعال در دوره زمانی مورد بررسی با توجه به شرایط یاد شده تعداد ۲۹ شرکت جهت آزمون فرضیه های تحقیق انتخاب شده اند که لیست آنها به شرح زیر ارایه می گردد :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

Releated

بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

جاهاری و استفانز[۷۰](۲۰۰۶) معتقدند که مفهوم هوش رقابتی دارای تاریخچه غنی ۲۰۰۰ساله است. مفهوم هوش رقابتی به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی که به عنوان یک فعالیت منجر به افزایش رقابت پذیری شرکت و فرایند برنامه ریزی استراتژیک میشود، میباشد(گایتون[۷۱]،۱۹۶۲؛ مونتگومری و ویدبرگ[۷۲]، ۱۹۷۹؛پیرس[۷۳]،۱۹۷۶؛ مونتگومری و اوربان[۷۴]،۱۹۷۰).بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که با […]

مقاله – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۱

قهر او را ضد لطفش کم شمر اتحاد هر دو بین اندر اثر ۵۴۶/۴در دیدگاه مولانا درد، رنج و عذاب، اصلی اساسی و مهم در نیل انسان به کمال و لقای الهی است. رنج به عنوان همزاد و یار دیرین آدمی‌ در طول تاریخ بشریّت همواره با او بوده است ‌. بنابراین کمتر کسی را […]