بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و غذایی در …

– تحلیل گران مالی
– کارگزاران
– مدیران واحدهای اقتصادی
– فعالان بازار سرمایه
– دانشجویان و پژوهشگران رشته های مالی
۱-۷ سوالات تحقیق:
سوال اصلی :
آیا ساختار مالکیت با هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و مواد غذایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری دارند؟
سوالات فرعی:
۱-آیا مالکیت مدیریتی با هموارسازی سود در شرکتهای صنایع شیمیایی و مواد غذایی ارتباط معناداری دارد ؟
۲-آیا تمرکز مالکیت با هموارسازی سود در شرکتهای صنایع شیمیایی و مواد غذایی ارتباط معناداری دارد؟
۳-آیا مالکیت نهادی با هموارسازی سود در شرکتهای صنایع شیمیایی و مواد غذایی ارتباط معناداری دارد؟
۸-۱ فرضیات‏ تحقیق:
فرضیه اصلی:
بین ساختار مالکیت و هموار سازی سود ارتباطی مثبت و معنادار وجود دارد.
فرضیات فرعی:
فرضیه اول: بین درصد مالکیت مدیریت در شرکت و هموار سازی سود ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین تمرکز مالکیت بالا در شرکت وهموار سازی سود ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
فرضیه سوم: بین مالکیت نهادی در شرکت و هموار سازی سود ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
۱-۹ روش تحقیق
تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی براساس داده های تاریخی می باشد. بنابراین می توان آنرا از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می پردازد. در این تحقیقات بین متغیرها یک رابطه آماری وجود دارد که هدف بررسی این رابطه می باشد. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیات، از آزمون های همبستگی مبتنی بر الگوهای رگرسیونی استفاده می شود. در این تحقیق با توجه به اینکه روش تحقیق همبستگی است با استفاده از نرم افزار spss و مدل رگرسیون مطرح شده (مدل جونز و جونز اصلاح شده) آزمون فرضیه ها انجام و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
از نظر روش گردآوری داده های مورد نیاز این تحقیق یک تحقیق توصیفی- همبستگی است. مبانی نظری و تئوریک این تحقیق ، بصورت کتابخانه ای و با استفاده از کتب و مقالات فارسی و لاتین جمع آوری شده داده های تحقیق و اطلاعات مالی مورد نیاز پایان نامه های ارشد و دکتری و پایگاههای اطلاعاتی مانند تدبیر پرداز و ره آورد نوین و همچنین سایت بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری خواهد شد.
۱-۱۰جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه
بازه زمانی این پژوهش ۵ سال، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ و جامعه آماری این پژوهش متشکل از تمام شرکتهایی که در گروه صنایع شیمیایی و گروه صنایع مواد غذایی می باشند است.
شرکتهای مورد بررسی باید سودده و به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد. همچنین طی بازه زمانی یاد شده تغییر سال مالی نداشته باشند. و تمام اطلاعات مالی و غیر مالی مورد نیاز از جمله یادداشتهای همراه صورتهای مالی در دسترس باشد. افزون بر این توقف عملیات نداشته باشند.
۱-۱۱ واژگان
سود سهام: سود سهام عبارت از توزیع وجه نقد، دارایی های غیر نقد یا سهام شرکت بین سهامداران به تناسب تعداد سهام منتشره از هر گروه سهام.
هموارسازی سود: هموار سازی سود نوعی عمل آگاهانه است که توسط مدیریت و با استفاده از ابزارهای خاصی در حسابداری جهت کاستن نوسانات در سود انجام می گیرد. (Leopold.A.B)
ساختار مالکیت: ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی و سرمایه به‌علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است. دو جنبه اساسی ساختار مالکیت شرکت ها ترکیب سهامداران و میزان تمرکز مالکیت بشمار می رود. ترکیب سهامداران از طریق چهار متغیر:
مالکیت خارجی
مالکیت شرکتی
مالکیت مدیریتی
مالکیت نهادی
مالکیت خارجی: برابر درصد سهام نگه داری شده توسط خارجیها از کل سهام سرمایه شرکت است که شامل شرکای خارجی،موسسه های مالی خارجی،ملیتهای خارجی و غیر مقیمهای ایران است.
مالکیت شرکتی: برابر درصد سهام نگه داری شده توسط اجزای شرکت های سهامی از کل سهام سرمایه می باشد و شامل تمام انواع شرکت های سهامی است.
مالکیت مدیریتی: بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیأت مدیره است.
مالکیت نهادی: برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است که این شرکت ها شامل شرکت های بیمه، موسسه های مالی، بانک ها، شرکت های دولتی و دیگر اجزای دولت است.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه
تقریبا همه استفاده کنندگان برون سازمانی در تلاش هستند به کمک اطلاعات مالی گزارش شده سود چند دوره آتی را پیش بینی کنند. بنابراین سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات مالی شرکت ها بازده مورد انتظار خود را برآورد می کنند. در ضمن سرمایه گذاران و مالکان در مقایسه با سایر شاخصهای عملکرد اتکای بیشتری بر روی اطلاعات مربوط به سود دارند از این رو سود گزارش شده یکی از معیارهای اصلی تعیین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکا به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند ارائه اطلاعات باید به نحوی باشد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت آتی موثر باشد.
بنابراین علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران مهم است و بر تصمیم هایی آنها اثر دارد، هموارسازی سود نیز به عنوان یکی از ابعاد سود مورد توجه خاص سرمایه گذارن است بازده مورد انتظار سرمایه گذاران تحت تاثیر ریسک اطلاعات قرار دارد. ریسک اطلاعاتی بستگی به میزان اطلاعات محرمانه و عدم دقت اطلاعات عمومی گزارش شده دارد. هرچه میزان اطلاعات محرمانه بیشتر و دقت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد بازده مورد انتظار سرمایه گذاران بالاتر خواهد بود. از آنجا که تغییرات سود به عنوان شاخص ریسک اطلاعات حسابداری شناخته می شود و با توجه اینکه ریسک اطلاعات از میزان عدم دقت اطلاعات در اطلاعات ارائه شده و ناتوانی اطلاعات موجود در برآورد بازده مورد انتظار ناشی می شود، انتظار می رود هر یک از ویژگی های کیفی سود که از دیدگاه سرمایه گذاران نامطلوب باشد و ساختار مالکیت به میزانی که برآورد بازده مورد انتظار را با ابهام مواجه می سازد بر هموارسازی سود تاثیر بگذارد . در این پژوهش تاثیر ساختار مالکیت سرمایه بر هموارسازی سود در صنایع شیمیایی و مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفته است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Releated

بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

جاهاری و استفانز[۷۰](۲۰۰۶) معتقدند که مفهوم هوش رقابتی دارای تاریخچه غنی ۲۰۰۰ساله است. مفهوم هوش رقابتی به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی که به عنوان یک فعالیت منجر به افزایش رقابت پذیری شرکت و فرایند برنامه ریزی استراتژیک میشود، میباشد(گایتون[۷۱]،۱۹۶۲؛ مونتگومری و ویدبرگ[۷۲]، ۱۹۷۹؛پیرس[۷۳]،۱۹۷۶؛ مونتگومری و اوربان[۷۴]،۱۹۷۰).بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که با […]

مقاله – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۱

قهر او را ضد لطفش کم شمر اتحاد هر دو بین اندر اثر ۵۴۶/۴در دیدگاه مولانا درد، رنج و عذاب، اصلی اساسی و مهم در نیل انسان به کمال و لقای الهی است. رنج به عنوان همزاد و یار دیرین آدمی‌ در طول تاریخ بشریّت همواره با او بوده است ‌. بنابراین کمتر کسی را […]