بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و غذایی در …

۲-۱۴-۲ پیشینه داخلی ۵۳
فصل سوم روش شناسی تحقیق ۵۷
مقدمه: ۵۸
۳-۱- روش شناسی ۵۸
۳-۲- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق ۵۹
۳-۳ جامعه آماری و نمونه آماری پژوهش ۵۹
۳-۴ – روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها و اطلاعات ۶۰
۳-۴-۱ روش مطالعه نظری (کتابخانه ای) ۶۰
۳-۴-۲ روش میدانی ۶۱
۳-۵- متغیرهای تحقیق ۶۱
۳-۶- سوالات تحقیق ۶۳
۳-۸ فرضیه های تحقیق ۶۴
۳-۷- روش تحلیل داده ها و آزمون فرضیات ۶۴
۳-۸- روایی ابزار گردآوری دادهها ۶۵
۳-۹- ضریب تعیین ۶۵
۳-۱۰-آزمون معنی داری ۶۶
۳-۱۱- آزمون هاسمن ۶۸
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق ۷۰
۴-۱ مقدمه ۷۱
۴-۲ جامعه آماری ۷۱
۴-۳ آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیمیافته و آمار توصیفی ۷۱
۴-۳-۱ آزمون ریشه واحد ۷۱
۴-۳-۲ آمار توصیفی ۷۴
۴-۴ برآورد مدلهای رگرسیون ۷۵
الف) مدل جونز ۷۵
تعیین روش برآورد مدل ۷۵
آزمون هاسمن برای مدل جونز ۷۶
تخمین مدل ۷۷
ب) مدل جونز اصلاح شده ۷۷
تعیین روش برآورد مدل ۷۷
آزمون هاسمن برای مدل جونز اصلاح شده ۷۸
تخمین مدل ۷۹
ج) مدل (با مدیریت سود استخراج شده از مدل جونز) ۸۰
د) مدل (با مدیریت سود استخراج شده از مدل اصلاح شده جونز) ۸۰
۴-۶ نتایج آزمون فرضیه ۸۱
فصل پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ۸۳
۵-۱ مقدمه ۸۴
۵-۲ خلاصه تحقیق ۸۴
۵-۳ فرضیات و نتایج بررسی مدلها: ۸۶
۵-۴ محدودیت های تحقیق ۸۸
۵-۵پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق ۸۸
۵-۶ پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی ۸۹

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

Releated

بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

جاهاری و استفانز[۷۰](۲۰۰۶) معتقدند که مفهوم هوش رقابتی دارای تاریخچه غنی ۲۰۰۰ساله است. مفهوم هوش رقابتی به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی که به عنوان یک فعالیت منجر به افزایش رقابت پذیری شرکت و فرایند برنامه ریزی استراتژیک میشود، میباشد(گایتون[۷۱]،۱۹۶۲؛ مونتگومری و ویدبرگ[۷۲]، ۱۹۷۹؛پیرس[۷۳]،۱۹۷۶؛ مونتگومری و اوربان[۷۴]،۱۹۷۰).بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که با […]

مقاله – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۱

قهر او را ضد لطفش کم شمر اتحاد هر دو بین اندر اثر ۵۴۶/۴در دیدگاه مولانا درد، رنج و عذاب، اصلی اساسی و مهم در نیل انسان به کمال و لقای الهی است. رنج به عنوان همزاد و یار دیرین آدمی‌ در طول تاریخ بشریّت همواره با او بوده است ‌. بنابراین کمتر کسی را […]