بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از ۱۰۰ میلی متر در یک روز (ایستگاههای انزلی- رشت-آستارا)- قسمت ۳۹

انزلی

 

 

بارندگی شدید ۲۰۱۱/۸/۲۸

 

 

۱

 

 

۱

 

 

۱

 

 

۱

 

 

۱۲

 

 

۱

 

 

۱

 

 

۸

 

 

۴

 

 

۵

 

 

۴۰

 

 

۲۰

 

 

۱۰

 

 

۱۰

 

 

۴

 

 

۰

 

 

۰

 

 

۰

 

 

۰

 

 

۰

 

 

۰

 

 

۰

 

 

۰

 

 

۰

 

 

۰

 

 

نمودار شماره ۴-۱۷٫ نمودار بارندگی شدید ایستگاه رشت

نمودار شماره ۴-۱۸٫ نموداربارندگیهای شدید ایستگاه انزلی

نمودار شماره ۴-۱۹٫ نمودار بارندگی شدید ایستگاه آستارا

نمودار شماره ۴-۲۰٫ نمودار مقایسه ای بارندگیهای شدید
از بررسی گرافها می توان به این نتیجه رسید که نمودار اغلب بارشهای بالای ۱۰۰میلی متر ی که منجر به سیل نگردیده در مدت کمتری نسبت به سیلاب باریده است و دارای یک نقطه اوج هستند در صورتیکه در گراف های سیل مدت بارش طولانی و از چندین نقطه اوج برخور دار هستند.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱٫بحث
بشر از ابتدای ظهور خود با بلایای طبیعی گوناگونی مواجه بوده است که شاید بتوان مهمترین آنها را زلزله و سیل عنوان کرد. سیل یکی از زیانبارترین بلایای طبیعی است که متأسفانه همیشه با خسارتهای اقتصادی و در برخی موارد با تلفات انسانی همراه می باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
نوسانهای رژیم بارش در ایران، شرایط اقلیمی از جمله بارشهای کوتاه مدت و رگباری، سالیانه سیلابهای مخربی را بر جای گذاشته است. سیل هر ساله در گوشه و کنار کشور جان تعدادی از انسانها را میگیرد و هزاران متر مکعب آب شیرین و هزاران تن خاک ارزشمند را از دسترس خارج ساخته و خرابیهای فراوانی بر جای می گذارد.
وقوع سیل در بخشهایی از استان گیلان در سالهای اخیر که متأسفانه با تلفات سنگین انسانی و خسارتهای زیاد مادی همراه بود، نیازمند مطالعه درباره علل و عوامل بروز این سیلابهای مخرب است. که از طریق نقشه های سینوپتیکی سعی شده که این روزها شناسی شده و به تحلیل این نقشه ها پرداخته شود.
۵-۲٫نتیجه گیری
بارشهای بیش از ۱۰۰ میلی متر در قسمت جلگه ای استان گیلان گاه منجر به سیل و در بیشتر مواقع به صورت بارش شدید است که علت آن در نمودارهای شدت-مدت و الگو های سینوپتیکی مشخص شده است
الگوی سینوپتیکی غالب از نظر زمانی در مهر و آبان اتفاق افتاده که علت آن فرارفت هوای سرد روی دریای خزر و ایجاد شرایط نا پایدار در سطح ۵۰۰ هکتو پاسکالی است.
بارش ها به واسطه سامانه پرفشار مهاجر اروپایی، و نفوذ زبانه های پر فشار در منطقه ایجاد شده اند.
همرفت شدید سرد و مرطوب به وسیله زبانه های سامانه پر فشار اسکاندیناوی که منشاءاصلی تشکیل سامانه هاست روی منطقه سرمای لازم جهت عمل تراکم و بارش را فراهم میکند.
الگوهای پرفشار اروپایی منشا سیستم های سطوح بالایی جو در منطقه مورد مطالعه هستند.
این الگوها بیشترین تاثیر را از طریق دریای خزر بر روی منقطه می گذارند.
آرایش غالب الگوهای بارش های شدید در سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال ناوه های عمیقند که بیشتردر
قسمت شمال غربی ایران بامحوریت جهت شمالی – جنوبی با کمی انحراف به سمت غرب ویا جهت شمال غربی – جنوب شرقی هستند.
علت نا پایدار شدن هوا علی رغم وجود شرایط پایدار در سطح زمین قرار گرفتن ایران و منطقه مورد مطالعه در جلو تراف ها می باشد.
زبانه های پر فشار سرد اروپایی و نفوذ آنها به عرض های جغرافیایی پایین تر و منطقه خاور میانه و ریزش هوای سرد در بارش های منطقه تاثیر گذار بوده است.
بیشترین مرکز پر فشاربا فشار مرکزی ۱۰۲۰ هکتو پاسکال در شمال دریای خزر قرار دارد.
حرکت واچرخندی بر روی شمال دریای خزر با ورود به منطقه مورد مطالعه سبب تقویت سامانه ی بارشی موجود در محدوده شده است و در واقع منشاء رطوبتی بارش ها دریای خزر می باشند.
۵-۲-۱٫بررسی الگوها و ایجاد بارش الگوها
تعداد و درصد ایجاد بارش های بیش از ۱۰۰ میلی متر محدوده جلگه ای گیلان توسط هریک از الگوها در جدول شماره ۵-۱ گنجانده شدهاست. همانطور که مشاهده میشود ۱۰۰ درصد موارد بارش محدوده مورد مطالعه بهوسیله الگوی آنتی سیکلون و در اراتباط با منبع بارش ۸/۳۰ درصد موارد بارشها محدوده مورد مطالعه به وسیله دریای خزر و ۴/۴۱ درصد توسط دریای مدیترانه و ۸/۲۷ درصد توسط دریای سیاه رطوبت را به سمت محدوده هدایت می کنند.
جدول شماره ۵-۱ تعداد و درصد ایجاد بارش هریک از الگوها در محدوده گیلان

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۵

در اجراء سیاست مدیریت سرمایه در گردش، در مورد بدهى‌هاى جارى که هم‌اکنون مورد بحث است، فرض بر این گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است(راهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).۲-۲-۹-۲-۱ استراتژى محافظه‌کارانهمدیر محافظه‌کار مى‌کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت میزان وام‌هاى کوتاه‌مدت را به حداقل ممکن برساند. او براى تهیه […]

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش- قسمت ۴

معاون پژوهشیدانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات هرمزگان   چکیده   هدف این پژوهش، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش می باشد.با توجه به جدول مورگان، تعداد ۳۷۰ نفر به روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای سنجش عملکرد، آگاهی […]