بررسی اثر تغییرات قیمت برق بر رفاه خانوارهای شهری در دهک ‌های مختلف درآمدی- قسمت ۴۲

ﻣﻬﺮ آرا، ﻣﺤﺴﻦ(۱۳۷۶). اقتصادسنجی، مسئله‌ها و راه ‌حل ‌ها. تهران: ﻧﺸﺮ نی.
عکس مرتبط با اقتصاد
نعمت الهی، زهرا ؛ شاهنوشی فروشانی ، ناصر(۱۳۹۱). ارزیابی اثرات ناشی از هدفمند سازی یارانه حامل‌های انرژی بر قیمت محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و رفاه خانوار ( کاربرد جدول داده-ستانده ). هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران کشاورزی پایدار و امنیت غذایی، سیاست‌ها و راهبردها، صص ۲۶۲۳-۲۶۳۴٫
نقیبی، محمد؛ امینی، صفار(۱۳۹۰). بررسی وضعیت معیشتی خانوارهای شهری و روستایی استان آذربایجان غربی و مقایسه آن با کشور. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، سال پنجم، شماره۴، صص ۸۷-۱۰۴٫
نیلی،فرهاد(۱۳۷۵).  رشد اقتصادی، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در سال‌های ۱۳۶۱ – ۱۳۷۲٫ مجله  برنامه‌ریزی و بودجه،  شماره ۱، صص ۴۷ – ۶۲٫
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
وزارت نیرو(۱۳۷۰)، گزارش بررسی آثار تورمی افزایش قیمت انرژی بر هزینه خانوارهای شهری و روستایی، معاونت انرژی.
هادی زنوز، بهروز؛ برمکی، افشین(۱۳۹۰). ارزیابی تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر هزینه‌های بخش حمل‌ونقل و رفاه خانوارهای شهری در ایران. مجله‌ی علمی و پژوهشـی شریـف، مقاله ۳، دوره ۲-۲۷، شماره ۳، صص ۳-۱۶٫
هال واریان. تحلیل اقتصاد خرد(چاپ سوم).ترجمه: رضا حسینی(۱۳۸۷). تهران: نشر نی.
هزارجریبی، جعفر؛ صفری شالی، رضا (۱۳۹۰). رفاه اجتماعی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی شهر تهران . مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال دوم، شماره پنجم، تابستان ۱۳۹۰، صص۱-۲۲٫
Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. Third Edition, John Wiley & sons Ltd. England.
Bleys, B. (2005). Alternative welfare measures. Draft, Vrije Universiteit Brussel.
Buse, A. (1994). Evaluating the Linearized Almost Ideal Demand System. American Journal of Agricultural
Conrad, K., & Schröder, M. (1991). Demand for durable and nondurable goods, environmental policy and consumer welfare. Journal of Applied Econometrics,6(3), 271-286.
Conrad, K., & Schröder, M. (1993). Choosing environmental policy instruments using general equilibrium models. Journal of Policy Modeling۱۵(۵), ۵۲۱-۵۴۳٫
Deaton, A., & Muellbauer, J. (1980). An almost ideal demand system. The American economic review, 312-326.
Fetini, H. and Bacon, R.(1999), Economic Aspects of Energy Price Increses and Change in Aggregate Inflation in Iran, World Bank, August.
Green, R., & Alston, J. M. (1990). Elasticities in AIDS models. American Journal of Agricultural Economics۷۲(۲), ۴۴۲-۴۴۵٫
Griffth, R. and Redding, S. and Reenen, J. (2003). R&Dand absorptive capacity: theory and empirical evidence. Scandinavian Journal of Economy, Vol.105(4), pp.1027-1043.
Gupta, S., Clements, B. J., Fletcher, K. T., & Inchauste, G. (2002). Issues in domestic petroleum pricing in oil-producing countries.
Hope, E., & Singh, B. (1995). Energy price increases in developing countries.Policy Research Paper۱۴۴۲.
Jacobsen, H. K. (2009). Energy intensities and the impact of high energy prices on producing and consuming sectors in Malaysia. Environment, development and sustainability۱۱(۱), ۱۳۷-۱۶۰٫
Jensen, J., & Tarr, D. (2002). Trade, Foreign Exchange, and Energy Policies in the Islamic Republic of Iran (Vol. 2768). World Bank Publications.
Joutz, F. (2009). Estimating Regional Short-Run and Long-Run Price Elasticities of Residential Natural Gas Demand in the US. Available at SSRN 1444927.
Khalili Araghi, M., & Barkhordari, S. (2012). An evaluation of the welfare effects of reducing energy subsides in Iran. Energy Policy, ۴۷, ۳۹۸-۴۰۴٫
Manley,David(2001)” Social well-being for mixed tenure areas in Britain”, Center for housing research university of St Andrews, d.manley@standrews. as.uk.
Mehrara, M., & Ahmadi, S. (2011). The Estimation of the Automotive Fuel Demand in Iran: Almost Ideal Demand System Approach. Australian Journal of Business and Management Research Vol, ۱(۷), ۷۲-۷۷٫
MIDGLEy, J. (2003). Assets in the context of welfare theory: A developmentalist interpretation. Social Development Issues۲۵(۱/۲), ۱۲-۲۸٫
Minot, N., & Goletti, F. (2000). Rice market liberalization and poverty in Viet Nam (Vol. 114). Intl Food Policy Res Inst.
Oludele, A and ziramba (2008), the demand for gasoline in South Africa. Journal energy economices. PP 3222-3229
Polemis, M. L. (2006). Empirical assessment of the determinants of road energy demand in Greece. Energy Economics, 28(3), 385-403.
Sen, A. (1979). Issues in the Measurement of Poverty. The Scandinavian Journal of Economics, 285-307.
Shabani, M. (2013). Estimation of inflationary effect of energy carriers’ price adjustment in Iran.
Townsend, P. (1979). Poverty in the United Kingdom: a survey of household resources and standards of living. Univ of California Press.
Van Herwaarden, F. G., & Kapteyn, A. (1979). Empirical comparison of the shape of welfare functions. Economics Letters۳(۱), ۷۱-۷۶٫
Xiao, N., Zarnikau, J., & Damien, P. (2007). Testing functional forms in energy modeling: An application of the Bayesian approach to US electricity demand.Energy Economics, ۲۹(۲), ۱۵۸-۱۶۶٫
http://edsm.tavanir.org.ir/moshavere_fanni_boroshorha/khanegi.asp

پیوست
آزمون ایستایی متغیر se دهک اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۵

در اجراء سیاست مدیریت سرمایه در گردش، در مورد بدهى‌هاى جارى که هم‌اکنون مورد بحث است، فرض بر این گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است(راهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).۲-۲-۹-۲-۱ استراتژى محافظه‌کارانهمدیر محافظه‌کار مى‌کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت میزان وام‌هاى کوتاه‌مدت را به حداقل ممکن برساند. او براى تهیه […]

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش- قسمت ۴

معاون پژوهشیدانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات هرمزگان   چکیده   هدف این پژوهش، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش می باشد.با توجه به جدول مورگان، تعداد ۳۷۰ نفر به روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای سنجش عملکرد، آگاهی […]