ایمان، نهاد، سازمانهای، آن‌ها، عمده‌ی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….266
فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………267
آزمون فرضیه های پژوهش ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات …………………………………………………………………………………267
5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….268
5-2 روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………268
5-3 یافته های توصیفی نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………….270
5-4 یافته های استنباطی و آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………………………………..278
5-5 پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 287
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….289
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………290
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………293
فهرست منابع فارسی و عربی ……………………………………………………………………………………………………………………………………294
فهرست منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….301
فهرست منابع اینترنتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………309
ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………311
نمونه پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….312
……………………………………………………………………………………………………………………………………. Abstract315

فهرست جداول
جدول 1-1: تفاوت سازمان‌های رسمی و غیررسمی 19
جدول 2-1: انواع طبقه‌بندی سازمان‌های مردم‌نهاد NGO 29
جدول 3-1: تعریف و مفهوم مدیریت شهری با تأکید بر یکپارچگی 39
جدول 1-2: چارچوب نظری شکل‌گیری سرمایه اجتماعی 66
جدول 2-2: شاخص‌های مورد استفاده برای اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی 67
جدول 3-2: تئوری سرمایه انسانی سازمان از دیدگاه فردی، اجتماعی و عاطفی 74
جدول 4-2: دیدگاه‌های زیربنایی شاخص‌های سرمایه انسانی 75
جدول 1-3: نسبت اندازه جمعیت تهران و حومه به درصد در دوره‌های مختلف سرشماری 130
جدول 2-3: مشخصات کاربری اراضی منطقه 1 تهران 1385 .134
جدول 1-4: تعداد سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد برحسب
محدوده جغرافیایی فعالیت و استان………………………………………………………………………………………………………………..231
جدول 2-4: تعداد سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد و شبعه‌
های آن‌ها برحسب نوع فعالیت عمده‌ی سازمان و استان………………………………………………………………………………232
جدول 3-4: تعداد سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد و شبعه
‌های آن‌ها برحسب نوع فعالیت عمده‌ی سازمان و استان………………………………………………………………………………234
جدول 4-4: تعداد سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد و شبعه‌
های آن‌ها برحسب نوع فعالیت عمده‌ی سازمان و استان……………………………………………………………………………….235
جدول 5-4: تعداد سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد و شبعه
‌های آن‌ها برحسب نوع فعالیت عمده‌ی سازمان و استان……………………………………………………………………………….236
جدول 6-4: تعداد نیروی انسانی فعال در سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان
های مردم نهاد و شعبه‌های آن‌ها برحسب سطح تحصیلات و استان…………………………………………………………….237
جدول 7-4: تعداد نیروی انسانی فعال در سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان
های مردم نهاد و شبعه‌های آن‌ها بر حسب نوع همکاری، جنس و استان……………………………………………………238
جدول 8-:4 : فروانی تعداد سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد و
شعبه های آن‌ها برحسب دارا بودن امکانات و تجهیزات عمومی و استان………………………………………………………….240
جدول 9-4: فراوانی تعداد سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد و
شعبه‌های آن‌ها برحسب دارار بودن امکانات و تجهیزات عمومی و استان…………………………………………………………241
جدول 10-4: تعداد سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد و شبعه
‌های آن‌ها برحسب دارا بودن امکانات و تجهیزات عمومی و استان…………………………………………………………………….242
جدول 11-4: تعداد سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد غیردولتی
و شعبه‌های آن بر حسب وضعیت مکان سازمان و استان………………………………………………………………………………….243
جدول 12-4: تعداد سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد برحسب
بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و استان…………………………………………………………………………………………………………………..244
جدول 13-4 : سازمان های مردم نهاد NGO) ) و سازمان های ایمان محور ( FBO ) در محله های منطقه 1 شهر تهران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………246
جدول 14-4: تعداد فرزندان تحت پوشش خیریه بهنام دهش پور……………………………………………………………………..250
جدول 15-4: گزارش واحد تحقیق و بررسی صورت گرفته در مؤسسه همای رحمت « طی سال1389 » …..253
جدول 16-4 : کارهای عمرانی گروه بانوان نیکوکار در آسایشگاه خیریه کهریزک……………………………………………258
جدول جدول1-5 : جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………..270
جدول2-5 : سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………………………………….271
جدول3-5 : میزان تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………..272
جدول4-5 : وضعیت تاهل پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………………….273
جدول5-5 : پاسخ ‌های مربوط به سوال 1…………………………………………………………………………………………………………..274
جدول6-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 2……………………………………………………………………………………………………………275
جدول7-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 3………………………………………………………………………………………………………….276
ج جدول8-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 4……………………………………………………………………………………………………..277
جدول9-5 :آزمون فرض اول ………………………………………………………………………………………………………………………….278
جدول10-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 7……………………………………………………………………………………………………..
..279
جدول11-5 : آزمون فرض اول