ایمان، معماری، تحقیقاتی، ، سلامت

کارکردی این سازمانها در سطح مدیریت و توسعه محله، شناخت ،آگاهی ، تعلیم و توجه در زمینه های خدمات اجتماعی – آموزشی، زیست محیطی بویژه نیازهای اساسی ساکنان است.

1-4 اهداف تحقیق :
اهداف اساسی این رساله دستیابی به موارد زیر می باشد :
شناخت کارکردها و نقش های سازمانهای ایمان محور محله ای در کشورهای مختلف جهان در نحوه و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای.
بررسی کارکردها و فعالیت های این سازمانها در کاهش بحران ها، فقر و مشکلات مردم در سطح محله های شهری.
دستیابی به الگویی تلفیقی از این سازمانها برای تسهیل فعالیت های مدیریتی و جلب مشارکت های بیشتر مردم در سطح محلات شهری.

1-5 بهره وران تحقیق :
مدیریت شهری تهران ، مراکز برنامه ریزی شهر تهران ، دانشگا هها ، اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهر تهران ، مراکز و سازمان های ایمان محور و محله محور ( کلیسا ها ، مساجد ، معابد ، کنیسه ها ، تکیه ها ، شهرداری ها ، شوراهای شهری ، سراهای محلات ، سازمانهای غیردولتی بین المللی، مؤسسات خیریه، متنفذین محلی ، هیئت های مؤسسان احزاب سیاسی در سطح محله و … ) بنابر اهداف فوق ، با آگاهی از نتایج این پایان نامه و برآورده نمودن نیاز های جمعیتی ، مدیریت و مشخص کردن این مراکز در جهت رفاه حال شهروندان ، بهره وران اصلی این طرح خواهند بود .

1-6 جنبه جدید بودن تحقیق
تا کنون طرح و پژوهشی در این زمینه، که اختصاصاً به نقش سازمان های ایمان محور محله ای در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهر پرداخته باشد برای هیچیک از مناطق شهر تهران تهیه نشده است .

1-7 روش تحقیق
روش تحقیق در این رساله از نوع اکتشافی و با محتوا و ماهیت تحلیلی- توصیفی می باشد که در آن علاوه بر مطالعات کتابخانه ای (با استفاده از منابعی از قبیل کتاب، مقاله، پایان نامه، اطلاعات سازمان ها ، ادارات و … ) ، از بازدید میدانی(پیمایش) و تکمیل پرسشنامه به منظور گردآوری جدید ترین آمار و اطلاعات از مراکز وسازمان های ایمان محور و محله محور و ضرورت تحلیل های مرتبط با اهداف تحقیق استفاده خواهد شد . همچنین نوع تحقیق حاضر، کاربردی-توسعه ای می باشد.
مراحل انجام کار نیز در این رساله به صورت زیر می باشد :
طرح تحقیق رساله.
بررسی چارچوب نظری رساله.
بررسی ویژگیهای تاریخی، طبیعی، انسانی و کالبدی محلات منطقه 1 تهران.
بررسی اهمیت و انواع کارکردهای سازمانهای ایمان محور محله ای در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهر، بویژه در سطح محله های منطقه 1 شهر تهران.
آزمون فرضیه های پژوهش، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

1-8 تکنیک کار/ ابزار گردآوری اطلاعات :
پرسشنامه 2 ) مصاحبه 3 ) بازدید میدانی (پیمایش)

1-9 نمونه برداری یا نمونه گیری :
اساساً جامعه آماری این تحقیق را ، همه سازمانهای ایمان محور در سطح محلات منطقه یک تهران تشکیل می دهد( خصوصاً تشکل هایی مانند مؤسسه ی حمایت از کودکان مبتلا به سرطان به نام محک ، مؤسسه خیریه امام علی (ع) به نام همای رحمت ، بنیاد زینب کبری ، مؤسسه خیریه محدث ،خیریه مرکز توانبخشی ذهنی عمل ، حسینیه جماران، امامزاده صالح(ع) ، و نمونه هایی از مساجد منطقه 1 تهران). علاوه بر آن برای ارزیابی اهمیت و کارکردهای این سازمانها لازم است تا پرسشنامه دیگری نیز در سطح سکنه محلات تکمیل شود که با توجه به جمعیت منطقه در سال 1385 برابر با جمعیت (379962 نفر) قرار دهیم بر اساس فرمول کوکران تعداد افراد نمونه برابر با 255 خواهد بود که این تعداد نمونه به صورت خوشه ای از بین محله های منطقه انتخاب خواهد شد.
1-10 روش تحلیل اطلاعات و داده ها :
بخش مهمی از اطلاعات گردآوری شده از طریق برنامه های مرتبط با محاسبات آماری به کامپیوتر وارد خواهد شد، و از طریق نرم افزار SPSS و نرم افزارEXCEL و برنامه های جانبی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج آنها نیز به صورت جدول ، نقشه و نمودار تولید می شود .

1-11 جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت انجام کار :

فعالیتهای هر مرحله
زمان لازم به ماه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1- مطالعات کتابخانه ای و اسنادی

2- گردآوری اطلاعات و آمار

3- مطالعات میدانی

4-تجزیه و تحلیل اطلاعات و دادها

5 – تدوین و نگارش پایان نامه

1-12 پیشینه تحقیق :
پیشینه تحقیقیاتی مربوط به این موضوع را ، فقط می توان منابع خارجی به طور خلاصه به موارد زیر اشاره کرد :
آویسک ، ویدال؛ آگوست 2001، تهیه شده توسط انجمن شهری “سازمان های ایمان محور در کشور های توسعه یافته “تهیه شده برای سازمان مسکن و کشور های توسعه یافته ی ایالات متحده : در این طرح پژوهشی ابتدا واژه های مربوط به سازمان های ایمان محور تعریف گردیده سپس مشارکت سازمان های ایمان محوردر خدمات اجتماعی در کشور های توسعه یافته ایالات متحده بررسی شده است و نقش انجمن های ایمان محور در اجتماعات توسعه یافته مورد بررسی و نقد قرار می گیرد و در نهایت اجرایی کردن این سازمان ها در تحقیقات مورد تأکید می باشد( مثل اجرایی کردن برنامه های راهبردی یا CDS)

بارتراکس، فرانکلین؛ “شبکه های سالم سازمان های ایمان محور و تجدید اولیه مراقبت بهداشتی(PHC) با تأکید بر کشور کنگو”: در این طرح تحقیقاتی شبکه های سالم سازمان های ایمان محور و جنبه های تخصصی کار آنها مورد ارزیابی قرار گرفته وچارچوب جامع استراتژی های سازمان های غیر دولتی در مدیریت پروژه ها به خصوص با تأکید ویژه بر سلامتی ارائه گردیده است.
تحقیقات بنیادی برای یادگیری و خدمات جوامع آمریکایی و سازمان تهاتری لندن ،سال 2009؛ ” خدمات آموزشی در سازمان های ایمان محور،راهنمایی سودمند برای راه اندازی و پشتیبانی برنامه های با کیفیت بالا”: در این طرح تحقیقاتی که برای ارزیابی سطح یادگیری و خدمات انجام گرفته است با تعاریفی از راهنمایی و خدمات آموزشی شروع می شود و چگونگی استفاده از آن و بکار گیری نقش سازمان های ایمان محور و تأثیر آنها بر خدمات آموزشی و در نهایت ساختن کیفیت متفاوتی از زندگی مورد تأکید بوده است.

دهاون. مارچ، ایربای،لااورا ویلدر، والتون و بری،ژوئن 2005،” برنامه های سلامتی در سازمان های ایمان محور،آیا آنها تآًثیرگذار هستند؟: در این طرح تحقیقاتی باز بینی ادبیات سازمان های ایمان محور با تکیه بر برنامه های سلامتی مردم و قایلیت های این سازمان ها در ارتقاء و بهبود شاخص های سلامت و بهداشت مورد تاًکید قرار گرفته و نتیجه ای که این مقاله گرفته به این صورت است که تمرکز بیشتر برنامه ها برروی پیشگیری اولیه(50.9%)،حمایت از سلامت عمومی(25.5%)،سلامت روحی (20.7%)،سرطان (18.9%)،می باشد . و در واقع تأکید می کند که خروجی برآمده از برنامه های سازمان های ایمان محور باعث بهبود سلامتی می گردد.

فریس ،الیزابت؛ژوئن2005،”سازمان های ایمان محور و بشر دوستانه ی غیر مذهبی” جلد 74، شماره 858 : در این طرح تحقیقاتی ابتدا با معرفی سازمان های ایمان محور و سازمان های غیر دولتی سکولاریسم در کارهای بشر دوستانه به سابقه و عمل این سازمان ها می پردازد سپس نقش سازمان های غیر دولتی در مساعدت های بشر دوستانه مورد تأکید قرار گرفته و در نهایت به چالش های بشردوستانه در ارتباط با سازمان های ایمان محور مورد برسی قرار گرفته است.

کاروالهو، جان پاول؛ مارس 2012،” سازمان های ایمان محور”،کمیته اقتصادی دانشگاه کالیفرنیا ، نسخه 22 : در این طرح تحقیقاتی سازمان های ایمان محور گروه هایی با اعتقادات مذهبی، سیاسی و عقلانی هستند که از طریق کنش متقابل حامی مردم می باشند . این مقاله الگوی سازمان های ایمان محور به همراه معرفی اعتقادات اجتماعی برای چارچوب اهداف انجمن را تشریح می کند وسازمان های ایمان محور که حساس به حق انتخاب آزاد هستند با کشف اعتقادات برای دیگر اعضای گروه ها بدون سرمایه گذاری کردن خودشان در اعتقادات ارزیابی و صورت می گیرند.رقابت مذهبی کشورها با همدیگرو مقایسه کشور مصر نسبت به دیگر کشورها از موضوعات محوری این مقاله می باشد.
مینکلر ،مردیچ ؛آگوست 2003،”پژوهش مشارکت محله محور((CBPR، مفاهیمی برای تأمین سلامت عمومی “، گزارش آمریکایی از سلامت عمومی ، جلد 1، شماره 8 : در این طرح تحقیقاتی دولت هایی که مور حمایت مشارکت های محله محور هستند مورد تأکید می باشد.

1-13 تعریف مفاهیم و اصطلاحات :

1-13-1 عملکرد ( Function)

واژه عملکرد از واژگان بسیار آشنا در مباحث معماری است و مفهومی که به واسطه این واژه بیان می شود به مثابه اصلی حاکم بر چیستی معماری تلقی می شود. معنای آنچه در حوزه معماری « عملکرد » خوانده می شود مدیون پیشینه دیرین به قدمت کل تاریخ نظریه پردازی معماری است. در چنین بستری ، عملکرد به مثابه مفهومی از پیش تعیین شده چیستی مفهوم معماری را قوام می بخشد.اما آنچه الزم به تأمل است این حقیقت است که عملکرد نه خود مفهومی مستقل و مؤثر که مفهومی وابسته است و چیستی آن از چیستی مفهوم معماری نشئت می گیرد ((Louis I.khan,1962 . عملکرد در معماری در کنار دو واژه ” صورت”1 و “ساختار”2 یکی از سه اصل حاکم بر معماری می شناسند. پیشینه مفهوم عملکرد به دوران باستان برمی گردد .کلید ورود به بحث عملکرد تقسیم بندی سه گانه ای شناخته می شود که ویتروویوس ارائه کرده است ((stein& spreckelmeyer ,1999,10. بنا بر نظر او مفهوم عملکرد باید فراهم کننده فایده ( یوتیلیناس3)، استحکام ( فرمیتاس4)، و زیبایی ( ونوستاس5) باشد. منظور از فایده را می توان جای دهی مناسب فضایی تعبیر نمود . او در ترتیب ذکر این سه اصل در ترکیب سه گانه اولویت را به فایده داده زیرا به نظر او اولین شرط یک معماری مطلوب فایده از نظر کارایی آن است. به نظر کان آنچه عملکرد خوانده می شود بسیار بنیادی تر از فعالیت ها یا نیاز های انسان در نسبت با معماری است و این تحقق چیزی نیست جز تحقق حقیقت زندگی انسان در ساحت اثر معماری. بدین سان این تحقق، آرمان ها و آرزوهای ازلی انسانی و حقیقت زندگی انسان را ممکن می سازد. این تحقق خود عملکرد می باشد((Louis I.khan,1962.
از نظر لغوی عملکرد یا فانکشن عبارت است از فعالیت طبیعی یا مناسب یک شیئی یا یک فرد ، یا عمل شیئی بر شیئی دیگر((shorter oxford, 1997. در قرن بیستم کاربرد جدیدی