ایمان، توانمندسازی، اجتماع، Capital، نمودهای

………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
1-13-4-3 مدیریت یکپارچه شهری ………………………………………………………………………………………………………………………….37
1-13-4-3-1 سیستم مدیریت شهری…………………………………………………………………………………………………………………………40
1-13-4-3-2 حکومت محلی و سازمان محلی……………………………………………………………………………………………………………….41
1-13-4-3-3 شهرداری……………………………………………………………………………………………………………………………………………42
1-13-4-3-4 شورای شهر………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
1-13-5 توسعه پایدار ( Sustainable Development ) ……………………………………………………………………………………..43
1-13-6 محله ( Neighborhood )……………………………………………………………………………………………………………………..44
1-13-6-1 اجتماع محلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………45
1-13-6-2 توسعه اجتماع محلی………………………………………………………………………………………………………………………………..46
1-13-7 شهر ( City )……………………………………………………………………………………………………………………………………………46
فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………48
چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
2-1 سرمایه اجتماعی ( Social Capital )…………………………………………………………………………………………………………….49
2-1-1 نظریه پپربوردیو …………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
2-1-2 نظریه جیمز کلمن ……………………………………………………………………………………………………………………………………….56
2-1-3 نظریه رابرت پاتنام ……………………………………………………………………………………………………………………………………….57
2-1-4 نظریه فرانسیس فوکویاما ……………………………………………………………………………………………………………………………..58
2-1-5 نظریه دوتوکویل …………………………………………………………………………………………………………………………………………59
2-1-6 نظریه افه و فوش …………………………………………………………………………………………………………………………………………60
2-1-7 نظریه پیوند هیریشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………62
2-1-8 نظریه نان لین …………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
2-1-9 نظریه آپهوف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
2-1-10 حوزه های سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………68
2-1-10-1 سرمایه اجتماعی و مدارای اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………….68
2-1-10-2 سرمایه اجتماعی و سلامت روانی ……………………………………………………………………………………………………………..68
2-1-10-3 سرمایه اجتماعی و شادمانی و رضایت از زندگی …………………………………………………………………………………………..68
2-1-10-4 سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………69
2-1-10-5 سرمایه اجتماعی و جرم و بزهکاری …………………………………………………………………………………………………………..69
2-1-10-6 سرمایه اجتماعی و مشارکت های زنان ……………………………………………………………………………………………………….69
2-2 تئوری سرمایه انسانی ( Humane Capital Theory ) ……………………………………………………………………………..70
2-3 نظریه توانمندسازی ( Empowerment Theory ) …………………………………………………………………………………….77
2-3-1 دیدگاه سنتی توانمندسازی …………………………………………………………………………………………………………………………..78
2-3-2 دیدگاه توانمندسازی به عنوان یک سازه انگیزشی ………………………………………………………………………………………………79
2-4 دیدگاه های ایمان گرایی در حوزه سازمان های ایمان محور ( Fait-oriented View Of Fait-Based Organizations ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………82
2-4-1 دیدگاه ایمان گرایی کرکگور …………………………………………………………………………………………………………………………83
2-4-2 دیدگاه ایمان گرایی لودویک وینگنشتاین …………………………………………………………………………………………………………84
2-4-3 رویکرد نص گرایی اسلامی ……………………………………………………………………………………………………………………………84
2-4-4 رویکرد تربیت دینی براساس ایمان محوری ………………………………………………………………………………………………………86
2-4-5 پدیده شناسی ، عناصر و پویایی ایمان …………………………………………………………………………………………………………….87
2-4-6 نمودهای هستی شناسانه ایمان
……………………………………………………………………………………………………………………..89
2-4-6-1 ایمان عرفانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
2-4-6-2 ایمان اومانیستی ( سکولار ) ……………………………………………………………………………………………………………………….92
2-4- 7 تیپ ها و نمودهای اخلاقی ایمان …………………………………………………………………………………………………………………..94
2-4-7-1 آیین کنفوسیوس ……………………………………………………………………………………………………………………………………..95
2-4-7-2 آیین یهود ………………………………………………………………………………………………………………………………………………96
2-4-7-3 آیین انسان گرایی عصر جدید ……………………………………………………………………………………………………………………97
2-4-7-4 یگانگی و وحدت نمود های ایمان ……………………………………………………………………………………………………………….98
2-5 نظریه فقر زدایی ( Powerty Reduction Theory ) ……………………………………………………………………………………99
1-5-1