پایان نامه روانشناسی درباره : انواع و اقسام تعلل ورزی

برخی پژوهش ها نشان داده اند که ترس از شکست و تنفر از انجام تکلیف می توانند دو انگیزه اساسی برای افراد مبتلا به تعلل ورزی تحصیلی باشند (بلونت و پسیل، ۱۹۹۸؛ میلگرام، باتوری و ماورر، ۱۹۹۳؛ اسکوونبرگ، ۱۹۹۳؛ سولومون و همکاران، ۱۹۸۴). همچنین تعلل ورزی می تواند به شکل تحصیلی و غیرتحصیلی ظاهر شود. تعلل ورزی تحصیلی در رفتارهایی چون حاضر شدن برای امتحان، انجام تکلیف خانه و نوشتن مقاله های درسی و تعلل غیرتحصیلی در رفتارهایی چون پرداخت قبض آب و برق، شستن ظروف، جواب دادن به تلفن و پست الکترونیک ظاهر می شود. بین تعلل ورزی تحصیلی و غیرتحصیلی همبستگی ۶۵% دیده شده است (میلگرام، می تال و لویسون، ۱۹۹۸).در پژوهش های مختلف تعلل ورزی به شیوه های متعدد طبقه بندی شده است، که اغلب بر مبنای مشاهدات بالینی پژوهشگران انجام شده است.

بورکا و یوئن (۱۹۸۳) طی مشاهدات بالینی خود، سه نوع افراد تعلل ورز را معرفی نمودند:

 • مضطرب،
 • معتقد به شانس و
 • طغیان گرا.

در پژوهش مک کان و همکاران (۱۹۸۹) نیز سه نوع افراد تعلل ورز تشخیص داده شده است:

 • افراد یک دنده برونگرا با اضطراب و مدیریت پایین،
 • افراد روان نژند برون گرا و
 • افراد روان نژند، افسرده و درون گرا.

بورکا و یوئن[۱۶] (۱۹۸۳) و ساپادین(۱۹۹۷) شش سبک تعلل ورزی را معرفی نمودند:

 • کمال گرا،
 • مبارزه گرا،
 • خیال گرا،
 • نگران،
 • فزون کار و
 • بحران ساز.

واکر (۱۹۸۸) بر منبای مصاحبه بالینی، چهار سبک تعلل ورزی را ذکر کرده است:

 • کمال گرا،
 • سیاست گرا،
 • تعویق گرا و
 • تنبیه گرا.

[۱]-Milgram

[۲]-Batori

[۳]-Mowrer

[۴]-Mey-Tal

[۵] -Levinson

[۶] -Burka

[۷] -Yuen

[۸] -anxious procrastinators

[۹]- luck  procrastinators

[۱۰] -rebellious procrastinators

[۱۱]- tough minded extraverted

[۱۲] -neurotic extraverted

[۱۳]-neurotic

[۱۴] -depressed

[۱۵] -introverted

[۱۶] -Burka & Yuen

[۱۷]-Sapadin

[۱۸] -perfectionist

[۱۹]-defier

[۲۰] -dreamer

[۲۱] -worrier

[۲۲] -over doer

[۲۳] -crisis maker

[۲۴] -Walker

[۲۵]- politician

[۲۶]-postponer

[۲۷]- punisher