القادر، اقایی، نیا،، عوده،، قطار

دانلود پایان نامه

گونه وسیله نقلیه را که می داند معیوب است ودر صورت سیر موجب مخاطره خواهند شدبه راه اندازد ویا به مناسبت وظیفه مانع تشکیل قطار وحرکت ان نشود به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.همین کیفر در باره کارمندانی که از معیوب بودن وسایل نقلیه مطلع وبر حسب وظیفه مکلف بهه اگاه ساختن مقامات مربوطه بوده وان مقامات را مسبوق نساخته اند اعمال می گردد. ماده 17 قانون فوق الذکر:رییس قطار ،راننده،ترمز بان که بر خلاف مقررات در موقع حرکت قطار تا رسیدن ان به مقصد یا در موقع حرکت و ورود قطار و ورود قطار به ایستگاه ،محل خدمت خود را ترک ویا وظیفه خود را انجام ندهند به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. ماده 18 قانون فوق الذکر:هر گاه بزه های مذکور در این ماده ودو ماده پیش منتهی به تصادم یا خروج قطار از خط یا حادثه مهم دیگری شود،مرتکب به دو تا سه سال مجرد محکوم خواهد شد واگردر نتیجه حادثه کسی کشته شود به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم می گردد. ،تهران،چاپ ششم 1389،نشر میزان،ج1،ص43-44.
1-از جمله این حقوقدانان می توان به افراد ذیل اشاره کرد؛الف- حسین میر محمد صادقی،همان منبع،صص62-63..ب- محمد هادی صادقی،همان منبع،ص40.ج-دکتر حسن اقایی نیا،همان منبع،ص25د- ایرج گلدوزیان،همان منبع،ص339ه-مرحوم امیر خان سپه وند،تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی 1،دانشکده علوم قضایی دادگستری،سال تحصیلی 1383-1384،ص12
1-شهید ثانی،شرح لمعه،کتاب القصاص،ص317وبه نقل از دکتر حسن میر محمد صادقی در کتاب جرایم علیه اشخاص.ص71.
2-همان منبع،ص71.
3-شهید ثانی در شرح لمعه،ج 10،ص67اظهار می دارد«فمن اباح الشرع قتله لزنا او لواط او کفر لم یقتل به قاتله وان کان بغیر اذن الامام لانه مباح الدم فی الجمله».به نقل از همان منبع ص72.

1-مرحوم گودرز مرادی،پزشکی قانونی،ج اول،انتشارات انیشتن،1368،صص323-324.

2-همان منبع،ص347.
1-مستنبط از منبع پیشین،ص348.

2- حسین میر محمد صادقی،جرایم علیه اشخاص،نشر میزان،چاپ اول ،1386،تهران،ص78و
آقایی‌نیا،منبع پیشین، ص 53 و نیز ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، نشر امیرکبیر، 1374، چ چهارم، ص 71.

1- محمد هادی صادقی، منبع پیشین،ص48.
2- حسین اقایی نیا، منبع پیشین،ص53.
3- حسین اقایی نیا، منبع پیشین،ص53.
4- حسین اقایی نیا،منبع پیشین،ص5.

1- حسین اقایی نیا، منبع پیشین،ص55.
1- حسین میر محمد صادقی منبع پیشین،ص86.

1- ناصر کاتوزیان،حقوق مدنی،الزام های خارج از قراردادچاپ اول،انتشارات دانشگاه تهران ،سال1374،ص385.
2-ابراهیم پاد،حقوق کیفری اختصاصی،جلد اول ،چاپ دوم،انتشارات دانشگاه تهران،تهران،1348.

1- ناصر کاتوزیان، منبع پیشین،ص381.
2-محمد حسن نجفی،جواهر الکلام،ج42،ص146:ولو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجنایه بسببه وان کان حدوثه متاخرا او مصاحبا.به نقل از کتاب جرایم علیه اشخاص،دکتر محمد صادقی،همان منبع،ص98.
3-سید ابو القاسم خویی،مبانی تکمله المنهاج،ج2،ص260.منقول از کتاب جرایم علیه اشخاص،دکتر محمد هادی صادقی،ص99.

1-عبدالحسین علی ابادی،حقوق جنایی،جلد اول،انتشارات فردوسی،1373،تهران،ص62.
2- محمد هادی صادقی،منبع پیشین ،ص105.

1- محمد علی اردبیلی، منبع پیشین،ص235.
2-به طور مثال ماده 64ق.م.ا1370:زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل ومختار بوده وبه حکم وموضوع ان نیز اگاه باشد.

1- ایرج گلدوزیان، منبع پیشین،ص62.

2-رای شماره553-مورخ24/2/1319-ر ک حسین اقایی نیا، منبع پیشین،ص77.

1-مصطفی محقق داماد ،قواعد فقه،بخش جزایی،چاپ سوم،مرکز نشر علوم اسلامی،1381،ص83.

1- حسین اقایی نیا، منبع پیشین، ص 66.
1- محمد علی اردبیلی، منبع پیشین،ص224.
2- ایرج گلدوزیان،حقوق جزای اختصاصی، منبع پیشین،210.

1- علی آزمایش،تقریرات حقوق جزای اختصاصی1،مقطع کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،1380،ص27.

2-عبدالحسین علی ابادی،حقوق جنایی،جلد اول،تهران؛انتشارات فردوسی،1373،ص34.
3-همان منبع ،ص35.
1-محمد باقر کرمی؛مجموعه استفتائات فقهی،نظریات حقوقی راجع به قتل،تهران،انتشارات فردوسی،1377،ص48.
2-همان منبع ،ص49.

1- حکم شماره 1807- 15/8/1316 و حکم شماره 1800- 15/8/1316.

1-محمد حسن نجفی،جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام؛دار الکتاب اسلامی،1363،ج41،ص 32

1-ماده ی 302ق.م.ا1390:در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب مشمول مجازات قصاص نمی شود:
1-مرتکب جرم حدی مستوجب اعدام2-مستحق قصاص نفس یا عضو،فقط نسبت به صاحب حق قصاص وبه مقدار ان3-دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(155)این قانون در برابر متجاوز4-زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرح مقرردر قانون .تبصره 1:اقدام در مورد بند های(1)و(2)این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است ومرتکب به تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود.تبصره2:در مورد بند(3)چنانچه دفاع نفس صدق کند ولی از مراتب ان تجاوز شود قصاص،منتفی است.لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه ومجازات تعزیری محکوم می شود.

1- محمد هادی صادقی،منبع پیشین،ص108.

1-شهید ثانی،تحریر الروضه فی شرح المعه، منبع پیشین،ص457.
2-احمد فتحی بهنسی،الجرایم فی الفقه الاسلامی،صص197و213؛امیر عبد العزیز،الفقه الجنایی فی الاسلام،ص12؛شیخ طوسی،کتاب الخلاف،ج3،صص93-94.به نقل از کتاب حرایم علیه اشخاص، حسین میر محمد صادقی،ص101.

1- ابراهیم پاد،حقوق کیفری اختصاصی،انتشارات دانشگاه تهران،1347،ص116.
1-محمد حسن نجفی،جواهر الکلام،دارالکتب اسلامی،تهران،1367،ج42،ص12.
2-همان منبع،ج43،ص13.
3-امام خمینی(ره)،تحریرالوسیله،منبع پیشین،ج2،ص688.
4-ابوالقاسم خویی،مبانی تکمله المنهاج،المطبعه العلمیه،قم،1396ق،ج2،صص4-3.

1-شهید ثانی،شرح لمعه، منبع پیشین،ج2،ص418.
1-حاج سید احمد خوانساری،جامع المدارک،قم،چاپ اسماعیلیان،1405ق،ج7،ص185-ابوالقاسم خویی، منبع پیشین،ج2،ص4.
2-محمد حسن نجفی،جواهر الکلام، منبع پیشین،ص13

1-مرحوم امیر خان سپه وند،منبع پیشین،صص59-61.
1- یدالله،بازگیر،قانون مجازات اسلامی در ایینه اراء دیوان عالی کشور،(قتل عمد)،انتشارات بازگیر،تهران،1382،ج 1،صص21-22.

1- محمد بن حسن شیخ طوسی،النهایه،چاپ دانشگاه تهران،به کوشش محمد تقی دانش پژوه،تهران،1343،ج2،ص754،
1- منبع پیشین،ج3،ص357،

2-محمد بن نعمان،شیخ مفید،المقنعه،سلسله الینابیع الفقهیه،بیروت،دارالتراث،1410قمری،ج24،ص35.

1-ابی صالح حلبی،الکافی فی الفقه،اصفهان،منشورات مکتب امیر المومنین(ع)،1362،ص394.

2-سعید بن هبه الله راوندی،فقه القران ،انتشارات کتابخانه ایت الله مرعشی،قم،1405قمری،ج2،ص394.
3-جمال الدین ابی منصور علامه حلی،قواعد الاحکام،قم ،منشورات الرضی،بی تا،ص277.
4-شهید ثانی،الروضه البهیه، منبع پیشین،ص418.
5-امام خمینی(ره)،تحریر الوسیله،ج2،ص688.

6-حاج سید احمد خوانساری،جامع المدارک، منبع پیشین،ج7،ص183.

1-ابوالقاسم حلی،مختصر المنافع،تهران،موسسه البعثه،1413ق،ص284.

2-محمدحسن نجفی،جواهر الکلام،منبع پیشین،ج42،ص12.
1-ابوالقاسم خویی، منبع پیشین،ج2،صص3-4.
2-محمد حسن نجفی، منبع پیشین،ج18
3-ابوالقاسم خویی، منبع پیشین،ج2،ص4
4-آیت الله اقارضا مدنی کاشانی،کتاب القصاص،موسسه نشر اسلامی،قم،1413ق،صص3-7.

1-سید اسماعیل صدر،التشریع الجنایی الاسلامی فی المذاهب الخمسه مقارنا بالقانون الوضعی(تعلیقات)،موسسه البعثه،تهران،1402،ج1،ص119.

1-شیخ مفید، منبع پیشین،ج24،ص25.
1-محمد هادی صادقی، منبع پیشین،صص116-117.

1- هوشنگ شامبیاتی،حقوق جزای عمومی،انتشارات ژوبین،تهران،چاپ هشتم،1376،ج1،ص404.
2- حسین میر محمد صادقی،جرائم علیه اموال و مالکیت،نشر میزان،1384،تهران،چاپ بیست و هشتم،ص96.

1- هوشنگ شامبیاتی، منبع پیشین،ص406.

1-جعفر بن حسن حلی ملقب محقق حلی،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام،انتشارات دانشگاه تهران،1360.ص248

1-محمد حسن نجفی،جواهر الکلام، منبع پیشین،ص20،

1-سید ابوالقاسم خویی، منبع پیشین،ص10.

1-عبد القادر عوده،التشریع الجنایی الاسلامی مقارنا بالقانون الوصفی،دار االاحیاء تراث العربی،بیروت،1405قمری،ج2،ص26.
2-محمد فاروق نبهان،مباحث فی تشریع الجنایی الاسلامی،دار القلم،بیروت،1981 میلادی،ص29.
3-عبد القادر عوده،همان منبع،صص26-27..

4-عبد القادر عوده،همان منبع،ج2،ص26..
1-علی ابن احمد ابن حزم اندلسی،المحلی بالاثار،دار الکتب العلمیه،بیروت،بی تا،ج10،ص214.

2-محمد فاروق نبهان، منبع پیشین،ص31.
3-عبد القادر عوده، منبع پیشین،ج2،ص29.
4-عبد القادر عوده، منبع پیشین،ص29،محمد فاروق نبهان، منبع پیشین،ص31.
5-ابن حزم، منبع پیشین،ج10،ص214.وعبد القادر عوده، منبع پیشین،ص29
وعبد القادر عوده، منبع پیشین،ص29.

1-عبد القادر عوده، منبع پیشین،ص29
2-عبد القادر عوده، منبع پیشین،ص29.
3-محمد علی اردبیلی،همن منبع،ص235.

1-ماده2 ق.م:قوانین 15روز پس از انتشار،در سراسر کشور لازم الاجرا استمگر ان که در خود قانون ،ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

2-ماده64ق.م.ا1370:زنا در صورتی موجب حد می شود…وبه موضوع وحکم ان نیز اگاه باشد.

1-حسین آقایی نیا، منبع پیشین،ص66.
1-محمد علی اردبیلی، منبع پیشین،ص224.
2- ایرج گلدوزیان،بایسته های حقوق جزای عمومی،تهران،نشر میزان،چاپ ششم،1381.

1-محقق حلی، منبع پیشین،ج4،ص195.

1-امام خمینی(ره)،تحریر الوسیله، منبع پیشین،ج2،ص508.
2-محمد بن الحسن شیخ طوسی،النهایه،قم،انتشارات قدس،ص733.

—————

————————————————————

—————

————————————————————