اسماعیل، صفوی، ه.ق، صفویه، م شاه

گفتمان حاکم بر دوره‌ی قاجار ادامه و بازتولیدی از گفتمان دوره‌ی صفویه می‌باشد، بنابراین در ابتدا به توضیح گفتمان جنسیت در دوره‌ی صفویه پرداخته و سپس با توجه به متون و آثار، مشاهده می‌کنیم که این گفتمان چگونه در دوران مورد بحث بازتولید شده است

3-1- حکومت صفویان
«شاه اسماعیل صفوی در سال 907 ه (1502 م)، به‌طور رسمی سلسله‌ی صفویه را تأسیس کرد
با تأسیس دولت صفوی ایران از خطر استیلای ترکان عثمانی رست و حکومت ملوک الطوایفی را که از صدر اسلام در ایران برقرار بود، دور انداخت، صفویان با اجرای این سیاست توانستند ایران را که طی نهصد سال گرفتار اختلاف‌های داخلی و بازیچه‌ی حکومت‌های محلی بود به وحدت ملی و یگانگی رهبری کنند و مرکزیتی در ایران به وجود آوردند که پس از انقراض ساسانیان سابقه نداشت
در کل برای تعیین علت اصلی موفقیت صفویان در تأسیس قدرت سیاسی واحد، باید دو عامل را مورد توجه قرار داد
عامل نخست، آشفتگی و ناپایداری دیرپای موجود در ایران طی نیمه‌ی دوم قرن پانزدهم بود، در آن زمان وضعیت سیاسی در ایران روند رو به افول داشت
با مرگ سلطان یعقوب لیث آق قویونلو (883-896 ه
ق) سراسر کشور به عرصه‌ی کارزار بسیاری از شاهزادگان مدعی تبدیل شد که سقوط این سلسله را آسان کرد، رهبران صفویه از حیدر تا شاه اسماعیل از این بی‌ثباتی داخلی و شرایط رو به انقراض برای پیشرفت خود استفاده کردند
عامل دوم، حمایت جنید از عقاید شیعی افراطی بود که در میان ترکمنان چادرنشین آناتولی شرقی و سوریه شمالی گسترش یافته بود
این دو عامل کلیدی، راه را برای پیروزی سریع اسماعیل هموار کرد او توانست به انگیزه‌ی انتقام از خون پدر خود به تأسیس قدرت خویش بپردازد
به علاوه ir/%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%ba%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac/ ” title=”ازدواج”>ازدواج، شهرهای ما را پر از مردان و زنانی کرده است که تنوع در تحریکات شهوانی را بر وظایف پدری و مادری و خانه‌داری ترجیح می‌دهند

» (راوندی،312:1369)

جرجی زیدان می‌نویسد: «پس از آنکه عرب‌ها شهرنشین و از باده‌ی پیروزی سرمست شدند به هر نوع فساد و عمل منافی عفت نیز دست زدند
مخصوصاً شهرهای بغداد و قرطبه گاهی مرکز این قبیل اعمال بود و داروغه‌ی مخصوصی از طرف دولت، مأمور رسیدگی به این کارها بود

برای اینکه مردان را به آن کارها تشویق کنند، تصویر زنان برهنه را بر