ارزیابی برنامه های کار آموزی

36ارزیابی  برنامه های کار آموزی :

    موفقیت یک برنامه کار آموزی به عوامل متعدد از جمله : سازمان وسیله و تسهیلات روش و بالاخره نظام آموزشی مطلوب بستگی دارد . برای تعیین نتیجه اجرای یک برنامه آموزشی لازم است عملکردهای آن مورد ارزیابی قرار گیرد ، تا همانگونه  که در بخش برنامه ریزی منابع انسانی توضیح داده شد ، بتوان انحرافات احتمالی از هدفهای برنامه را کشف و تصحیح نمود . از نظر اقتصادی نیز لازم است بیلان کار برنامه های آموزشی تنظیم شود تا از انجام هزینه های بی نتیجه جلوگیری گردد .

ارزیابی عملکرد برنامه های آموزشی نیاز به شاخص هائی دارد که با اندازه گیری آنها به توان نتایج را ارزیابی نمود . از جمله شاخص ها یا عواملی که در ارتباط با تولید معمولاً بکار میرود عبارتند از :

1ـ عوامل مربوط به تولید

الف ـ افزایش میزان تولید

ب ـ کاهش ریخت و پاش مواد اولیه و وسائل

پ ـ  کاهش هزینه تولید یا وقت صرف شده برای تولید هر واحد کالا یا خدمت .

ت ـ کاهش ضایعات و نواقص ابزار کار

 

2ـ عوامل مربوط به نیروی کار

الف ـ کاهش جابجایی های پرسنلی

 ب ـ کاهش غیبت های کوتاه مدت و طولانی

پ ـ کاهش تصادفات و خسارات ناشی از تصادفات

ت ـ بالا رفتن سطح رضایت و روحیه کارکنان

ث ـ کاهش میزان نافرمانی و بی انضباطی

ج ـ افزایش سرعت کار و کیفیت تولیدات یا خدمات

چ ـ کاهش اخراجی و جدا شدگان از موسسه

مطلوبترین روش ارزیابی برنامه های کار آموزی آنستکه ترکیبی از شاخص های فوق الذکر را به تناسب نوع کار انتخاب ، کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده را جداگانه با آن شاخص های انتخابی ارزیابی نمود . در صورتیکه سایر متغیر ها تقریباً ثابت و مشابه باشند عملکرد بهتر گروه آموزش دیده نشانه اثرات آموزش خواهد بود . و اگر میزان بهبود پیشرفت در سمت هدفهای تعیین شده قبلی باشد عملکرد برنامه ها موفقیت آمیز بوده است .

روش دیگر اینکه عملکرد کار آموزان را با استانداردهای معین شده مقایسه نمود . اگر این روش ارزیابی بکار رود ، نزدیک شدن به استاندارد نشانه بهبود در مهارت و توانائی کارآموز خواهد بود البته تعیین استاندارد ها نیز خود از مسائلی است که در آن اختلاف نظر بسیار است . به اعتقاد بعضی از صاحبنظران علوم انسانی ، مشخص کردن استاندارد دقیق برای کار انسان نگاه کردن به انسان به صورت یک ماشین است . این دسته از منتقدین تکیه بیش از حد برای بوجود آوردن استاندارد را نا صحیح میدانند .

( دکتر میر سپاسی ، 1389 )