اخلاقی، همالان، پایبندی، پسر، بزهکار

پسر در پاسخ به گویه اول (دوستان سیگاری یا معتاد) خیلی کم، 14 درصد بینابین و 6 درصد خیلی زیاد گفتهاند. 87 درصد از پاسخگویان دختر نیز به این گویه پاسخ خیلی کم، 9 درصد بینابین و 4 درصد خیلی زیاد دادهاند. 68 درصد از پاسخگویان پسر و 77 درصد از پاسخگویان دختر، گفتهاند که دوستان خیلی کمی دارند که اهل دعوا و خشونت باشند. 80 درصد از پاسخگویان پسر و 88 درصد از پاسخگویان دختر نیز به گویه «دوستانی که عمداً به اموال عمومی آسیب میزنند.»، پاسخ خیلی کم دادهاند. در مجموع، 77 درصد پسران دارای همالان بزهکار خیلی کم، 15 درصد بینابین و 8 درصد خیلی زیاد و 84 درصد دختران دارای همالان بزهکار خیلی کم، 11 درصد بینابین و 5 درصد خیلی زیاد بودهاند. متغیر دوستان بزهکار در منظومه نظری بریث ویت (1989)، جایگاهی مهم و اساسی دارد. به طوری که مدعی است نظریات معتبر جرمشناختی باید خود را با این واقعیت اجتماعی، سازوار و هماهنگ سازند.

جدول‏522: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر همالان بزهکار
گویه های همالان بزهکار
پسر
دختر

خیلی زیاد
بینابین
خیلی کم
خیلی زیاد
بینابین
خیلی کم
دوستانی که سیگار یا مواد مخدر مصرف میکنند.
6
14
80
4
9
87
دوستانی که اهل دعوا و خشونت هستند.
13
19
68
10
13
77
دوستانی که عمداً به اموال عمومی آسیب میزنند.
5
15
80
2
10
88
مقیاس کل همالان بزهکار
8
15
77
5
11
84

جدول (5-23) شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر همالان بزهکار را نشان میدهد. حداقل میزان همالان بزهکار 0 و حداکثر میزان همالان بزهکار 28 میباشد. میانگین این توزیع 32/1 با انحراف معیار 65/2 میباشد.

جدول‏523: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر همالان بزهکار
مشخصه های آماری
تعداد گویه
حداقل
حداکثر
میانگین
میانه
مد
واریانس
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
تعداد موارد
همالان بزهکار
3
0
28
32/1
33/0
0
06/7
65/2
40/4
11/30
835
پایبندی به ارزش های اخلاقی
جدول (5-24) توزیع فراوانی پایبندی به ارزشهای اخلاقی را در بین پاسخگویان به تفکیک جنس نشان میدهد. بر اساس یافتههای این جدول، حدود نیمی از پاسخگویان دختر (8/50 درصد) و 6/44 درصد از پاسخگویان پسر تقلب در جلسه امتحان را بلااشکال میپندارند. 8/84 درصد پاسخگویان پسر و 3/86 پاسخگویان دختر، با گویه «مسخره کردن، شایعهپراکنی و اذیت و آزار دانشآموزان، رفتار پسندیدهای است» کاملاً مخالف بودهاند. 8/81 درصد پاسخگویان پسر و 5/89 درصد پاسخگویان دختر، با مصرف سیگار یا مشروبات الکلی، به لحاظ اخلاقی کاملاً مخالف، 12 درصد پسران و 6 درصد دختران بینابین و 2/6 درصد پسران و 3/4 درصد دختران کاملاً موافق بودهاند. 10 درصد پاسخگویان پسر و 2/9 درصد پاسخگویان دختر نیز نوشتن و نقاشی بر در و دیوار را اخلاقاً کاری درست و روا میشمارند، 7/11 درصد پسران و 8/13 درصد دختران نظر بینابین دارند و 1/79 درصد پسران و 3/76 درصد دختران کاملاً مخالف-مخالف میباشند. 9/83 درصد پاسخگویان پسر و 3/88 درصد پاسخگویان دختر با درستی اخلاقی مصرف مواد مخدر یا الکل، مخالفت کامل داشتهاند. جالب اینکه 28 درصد دختران با زشتی و غیراخلاقی بودن تماشای فیلمهای غیرمجاز مخالفاند و تنها کمی بیش از نیمی (3/57 درصد) از پاسخگویان دختر، تماشای فیلمهای غیرمجاز را اخلاقاً ناروا میدانند. این نشان میدهد که حدود نیمی از پاسخگویان، تقلب امتحانی و تماشای فیلمهای غیرمجاز را، اخلاقاً روا میدانند و نادرست و ناروا نمیانگارند. به عبارتی، هم اینها برای این نوع رفتارها، هیچ منع اخلاقی احساس نمیکنند.

جدول‏524: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر پایبندی به ارزشهای اخلاقی
گویه های پایبندی به ارزشهای اخلاقی
پسر
دختر

موافق-کاملاً موافق

بینابین
مخالف-کاملاً مخالف
موافق-کاملاً موافق

بینابین
مخالف-کاملاً مخالف
تقلب در جلسه امتحان، هیچ اشکالی ندارد.
6/44
6/21
8/33
8/50
8/22
5/26
مسخره کردن، شایعهپراکنی و اذیت و آزار دانشآموزان، رفتار پسندیدهای است.
8
1/7
8/84
5/7
3/6
3/86
مصرف سیگار، جزو کارهای خوب و پسندیده است.
2/6
12
8/81
3/4
6
5/89
نوشتن و نقاشی روی در و دیوار یا میز و صندلی مدرسه، کار درستی است.
2/9
7/11
1/79
10
8/13
3/76
مصرف مواد مخدر یا الکل، کار خوبی است.
5/5
6/10
9/83
4
8/7
3/88
تماشای فیلمهای غیرمجاز، کاری زشت و غیراخلاقی است.
34
6/21
4/44
3/57
8/14
28
مقیاس کل ارزشهای اخلاقی
4/78
7/20
9/0
8/79
19
1

جدول (5-25) شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر پایبندی به ارزشهای اخلاقی را نشان میدهد. حداقل میزان پایبندی به ارزشهای اخلاقی 6 و حداکثر میزان پایبندی به ارزشهای اخلاقی 30 میباشد. میانگین این توزیع 61/23 با انحراف معیار 25/4 میباشد. بر اساس نمره میانه، 50 درصد پاسخگویان پژوهش حاضر بالای نمره 24 دارند و نمره بقیه پایینتر از 24 میباشد. بر اساس آزمون چولگی که مقدار آن 89/0- است، توزیع پایبندی به ارزشهای اخلاقی پاسخگویان منفی است. به عبارت دیگر افراد با نمره بالاتر از میانگین، بیش از افراد با نمره پایینتر از میانگین هستند. مقدار کشیدگی متغیر پایبندی به ارزشهای اخلاقی نیز 09/1 است و با توجه به علامت مثبت آن، نشان میدهد که توزیع دادهها حول میانگین متمرکز شده و از پراکندگی کمتری برخوردارند.

جدول‏525: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر پایبندی به ارزشهای اخلاقی
مشخصه های آماری
تعداد گویه
حداقل
حداکثر
میانگین
میانه
مد
واریانس
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
تعداد موارد
پایبندی به ارزشهای اخلاقی
6
6
30
61/23
24
26
12/18
25/4
89/0-
09/1
835