آرایش، رسانه‌ای، نظامی، دشمن، (طراحی

در گام بعدی، مشخص نمودن میزان تأثیر هرکدام مانند میزان پوشش، تأثیر و تعداد مخاطب(ترتیب نیرو در آرایش رسانه‌ای –برآورد تعداد و دسته‌بندی رسانه‌های دشمن ، تعیین میزان تأثیر و توان هر رسانه)
پس از سنجش و مشخص شدن ترتیب نیرو، به مرجع تصمیم‌گیرنده ارجاع می‌گردد تا آنکه حوزه بعدی عمل را مشخص نماید. به این معنا که نظر به اطلاعات مشخص شده از دشمن، تصمیم می‌گیرد که چگونه با آن مواجهه صورت دهد. لذا ترکیب نیروی خودی در نسبت با ترتیب نیروی حاصله از دشمن، چیده می‌شود. (طراحی آرایش نظامی –پس از ترتیب نیرو – ارجاع به مرجع تصمیم‌گیری و ترکیب نیروی خودی)
ترکیب نیرو
به معنی چینش استعداد نیرویی خودی در مقابل ساختار و ترتیب نیروی دشمن است. (طراحی آرایش نظامی –مفهوم ترکیب نیرو –چینش استعداد نیروی خودی در مقابل آرایش دشمن)
در مقابل آن “انعطاف” داشته و در مقابل تغییرات ترتیب نیروی دشمن به‌سرعت تغییر آرایش داده و آرایش جدید می‌گیرد. (طراحی آرایش نظامی –ترکیب نیرو –لزوم انعطاف در مقابل تغییرات آرایش دشمن)
لذا ترتیب نیرو و ترکیب نیرو هردو پدیده‌هایی سیال و منعطفی هستند و مستلزم‌اند که مدام باید به¬روزرسانی شوند. (طراحی آرایش نظامی –سیالیت و به‌روزرسانی ترتیب و ترکیب نیرو)
گام اول در ترکیب نیرو، برآورد وضع موجود خودمان است. یعنی ترکیب نیروی فعلی نیروهای خودی سنجیده شده و از وضع موجود خودی برآورد تهیه می‌گردد. (طراحی آرایش نظامی –ترکیب نیرو –1. برآورد وضع موجود از خود)
در بحث رسانه‌ای نیز باید دید که دشمن، عمده قوای خود را روی چه موارد و موضوعاتی متمرکز نموده، که در مواجهه با آن بتوان مقابله و مواجهه صورت داد. (طراحی آرایش نظامی –ترتیب نیرو – برآورد نقطه تمرکز دشمن)
نکته آنکه ترتیب نیرو همواره منفعل و passive است و فعال نیست. بلکه ناظر بر ترتیب نیروی دشمن می¬باشد. اما امکان فعال بودن آن نیز وجود دارد. چراکه اگر اصل انعطاف‌پذیری را رعایت کنیم می‌توانیم طراحی فعال نموده و سپس در مقابل آرایش دشمن نیز آرایش و ترکیب جدید بگیریم و تهدیدات را پاسخ دهیم. (طراحی آرایش نظامی –ترتیب نیرو – انفعالی بودن این روش)
نکته دیگر اینکه ما می‌توانیم به‌گونه‌ای آرایش بگیریم دشمن مجبور شود نسبت به ما ترکیب نیرو کند و ترکیب نیروی خود را نسبت به ما تغییر دهد. دشمن با ماهواره‌های خود دشمن را از خودی به شریک، رقیب، حریف، و نهایتاً دشمن بدل می‌کند و به خیابان¬ها آورده و در مقابل نظام قرار می‌دهد. (طراحی آرایش رسانه‌ای –تلاش دشمن برای جلب مخاطب ما و تبدیل او به دشمن ما)
لذا مخاطب خاکستری که بین شریک تا رقیب و حریف، در نوسان است، سیال محسوب می‌شود. (طراحی آرایش رسانه‌ای –طیف‌بندی مخاطب از خودی تا دشمن- سیالیت و نوسان طیفی مخاطب)
باید خط مقدم را مثل خاکریز نظامی‌ها دید؛ که در منازعه کجاست؟ مثلاً در اقتصاد، خاکریز و خط مقدم، همان بازار است و رقابت برای فتح بازار می‌باشد. (طراحی آرایش رسانه‌ای –تشخیص خاکریز منازعه)
طراحی عملیات در امور نظامی، از پیچیدگی کمتری برخوردار است. چراکه با تعیین لجمن (لبه جلویی منطقه نبرد) و سپس تعیین استعداد نیرویی همه‌چیز مشخص می‌گردد. در طراحی عملیات ابتدا ما دشمنِ دشمن خود فرض می¬شویم و در نتیجه وضعیت ترتیب نیروی خود را می‌سنجیم.
ترتیب نیرو و ترکیب نیرو به‌صورت مداوم مستلزم به‌روزرسانی است. (طراحی آرایش رسانه‌ای –لزوم به‌روزرسانی دائم ترتیب و ترکیب نیرو)
در طراحی عملیات، سازمان‌های نظامی ترکیب نیرو توسط معاونت عملیات تهیه و ترتیب نیرو توسط معاونت اطلاعات تهیه می‌گردد. اما اگر در یک واحد تهیه شود، کیفیت طراحی بالاتر می‌رود. (طراحی آرایش رسانه‌ای –تمرکز طراحی در یک نهاد واحد)
منازعات:
1. سخت : نظامی
2. نیمه سخت : سیاسی- اقتصادی
3. نرم : فرهنگی- اجتماعی
در واقع سطح ترکیب نیروی ما ملی است. و سطح ترتیب نیروی ما بین‌المللی است. (طراحی آرایش رسانه‌ای –تعیین سطح ترتیب و ترکیب نیرو)
زمانی ما خواهیم توانست دشمن را وادار کنیم که نسبت به ما آرایش بگیرد که اقدام ما از جنس نامتقارن باشد. هرگاه از انفعال، خروج کردیم و با یکپارچه نمودن سیستم خود از پراکندگی خروج و به انسجام برسیم، خواهیم توانست که ترتیب نیروی دشمن را به‌گونه‌ای کنیم که در نسبت با ما خود را تنظیم نماید. (طراحی آرایش رسانه‌ای –لزوم اقدام نامتقارن- خروج از انفعال و فعال بودن در آرایش)
دستور یکنواختی:
5) افراد: (استعداد رزم) که در اصطلاح نظامی به‌عنوان‌مثال گفته می‌شود 323000 نیرو وجود دارد. از ژنرال‌ها تا سربازها، اما چگونه آنالیز می‌شود. زمانی که در قالب یکان‌ها تقسیم می‌شوند.
6) یکان، شامل سازمان‌ها، نهادها و مؤسسات است. به‌عنوان‌مثال همان 323000 نفری که در استعداد رزم بود، در قالب نیروی زمینی (مثلاً 14 لشکر و 3 تیپ و 5 گروه موشکی توپخانه‌ای) هوایی، دریایی تقسیم می‌شوند.
7) تجهیزات: که مثلاً در حالت نظامی، شامل توپ و تانک و نفربر و سایر تجهیزات و ادوات نظامی می‌گردد.
8) بخش 4 به دکترین‌های نظامی اختصاص دارد. دکترین شامل استراتژی‌ها، تاکتیک‌ها، تکنیک‌ها (نه از حیث تجهیزات که از حیث مسائل فنی) می‌شود.
صورت شکلی ترتیب و ترکیب نیرو با این سه مؤلفه مشخص می‌گردد. حاصل این کار، تعیین استعداد رزم و یا توان رزم می‌باشد که طی آن، مشخص می‌نماییم با چنین توانی آیا می‌توان در مقابل دشمن ایستاد یا خیر؟(طراحی آرایش نظامی –تعیین استعداد رزم دشمن- تعیین افراد، دسته و نهادها، تجهیزات ، دکترین‌های نظامی دشمن)
اما در طرح ترتیب و ترکیب نیروی ملی، یک‌بار توان نظامی و در اینجا توان رسانه‌ای دشمن سنجیده می‌شود و یک‌بار نیز همه‌ی این موارد برای جبهه خودی در نظر گرفته می‌شود. که توان رسانه‌ای شکلی است. با این حساب سه بخش استعداد رزم، یکان و تجهیزات مشخص می‌شود. (طراحی آرایش نظامی –تعیین استعداد رزم خودی- تعیین افراد، دسته و نهادها، تجهیزات، دکترین‌های نظامی خودی)

مصاحبه شماره 8
دکتر سید بشیر حسینی
مدرس رسانه و علوم ارتباطات
27/2/93

موضوع تحقیق حاضر از آن دست موضوعات بسیار مبهم و گنگ است. چراکه اساساً آرایش رسانه‌ای یک مفهوم استعاری است که از دانش نظامی عاریت گرفته شده است. این مفهوم در این تحقیق رمزگشایی خواهد شد. به همین دلیل این‌جانب در ابتدا قصد نداشتم که این مصاحبه را بپذیرم؛ چراکه اساساً در فضای استعاری، عموماً رویکردهای مختلف و ادبیات شاعرانه بر فضای علمی تحمیل می‌شود، و آنچه این تحقیق را با خطر مواجه می‌کند این است که دست‌آخر، محصولی را به بار نیاورد. لذا باید بدانیم که در زمین استعاره‌ها بازی می‌کنیم و این مفهوم به معنی دقیق کلمه، در میدان رسانه وجود ندارد و رویکرد میان رشته دارد. همچنین باوجود قید “فضای نوین رسانه‌ای جهان” حالت آینده‌پژوهانه به خود گرفته است که خود باعث ورود به بستری از احتمالات و سناریوهای معلق و فضای غیرقطعی می‌شویم و این به ابهام بیشتر تحقیق، منجر شده است. البته بهره‌گیری از عنصر خلاقیت در اکتشافی بودن این تحقیق عامل مهمی است. (مفهوم آرایش- رمزگشایی مفهوم استعاری آرایش رسانه‌ای)
در بازار فیلم و نمایشگاه اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی، نیز ظرفیت مناسبی برای تقریب به ذهن شدنِ وضعیت آرایش رسانه‌ای وجود دارد. که خیل کثیری از رادیوها و تلویزیون‌ها عضو آن هستند و به 230 عضو رسیده‌اند و 23 رسانه نیز تقاضای عضویت داده‌اند. این‌یک سپهر رسانه‌ای را مشخص می‌نماید. . البته برای این تحقیق یک مشکل وجود دارد و اینکه مباحث کلان و استراتژیک، قید محرمانه دارد. البته تشکیل اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی، الگوی موفقی در کارنامه رسانه‌ای جمهوری اسلامی است که به تشکیل یک جبهه رسانه‌ای منجر شده است. (تشکیل جبهه رسانه‌ای- اتحادیه رسانه‌های اسلامی- سپهر رسانه‌ای)
این اتحادیه و بازار فیلم آن در کل یک پیام دارد و اینکه، جمهوری اسلامی در تلاش است که رسانه‌های هم‌صدا با خود را در دنیا پیدا نموده و با هم هماهنگ نماید. (تشکیل جبهه رسانه‌ای- اتحادیه رسانه‌های اسلامی- هماهنگی و اتحاد میان رسانه‌های هم‌صدا)
رسانه‌های عضو، به زبان هر کشور و با همان ادبیات و خلق‌وخو، پیام‌های انقلاب را منتشر می‌کنند. البته در جهان اسلام و عرب نفوذ زیادی وجود دارد؛ اما در خاک تمدن غرب، تقریباً رسانه‌های معدودی وجود دارد. (تشکیل جبهه رسانه‌ای- اتحادیه رسانه‌های اسلامی- لزوم پوشش جغرافیایی کامل)
همچنین به لحاظ قرابتی که با موضوع نظام جامع رسانه‌ای دارد، و موضوع حساسیت‌زا و گاهی سیاسی و استراتژیک می‌باشد و اختلاف‌سلیقه کارشناسی را نیز به همراه دارد، باعث خودسانسوری برخی از مصاحبه‌شونده‌ها می‌شود. که البته در این مواقع، تحلیل‌های حاشیه‌های مهم‌تر از متنِ آن، می‌تواند دستاورد اصلی این پایان‌نامه باشد. که این امر نیز می‌تواند در محدودیت‌های تحقیق آورده شود.
ما در حالی در حوزه قانون‌گذاری و تعیین تکلیف آرایش رسانه‌ای و نظام جامع رسانه‌ای به سر می‌بریم و بر ساختار فرسوده انحصار رسانه‌ای اصرار می‌ورزیم و سعی در ترمیم آن داریم؛ که فضای نوین جهانی به‌سوی دیوایس‌لس و دیوایس‌دس ، به معنی مرگ ابزار و نبود ابزار پیش می‌رود. (آسیب‌شناسی- انحصار رسانه‌ای صداوسیما) (فضای نوین جهانی- مرگ ابزار)
البته در رسانه انحصاری، نیز دو رویکرد محصول محور و فرآیندمحور وجود دارد؛ که ما بدترین آن؛ یعنی فرآیند محوری را برگزیده‌ایم. یعنی خریدن پروسه به‌جای محصول. یعنی پرداخت هزینه‌های گزاف، فرسایش نیرو، از دست دادن زمان، افت کیفیت، رقابتی نبودن فضا. باید دانست که اصلاح ساختار تبعات زیادی دارد، (آسیب‌شناسی- انحصار رسانه‌ای صداوسیما- فرآیندمحوری به‌جای محصول محوری)
چراکه سیستم در مقابل تغییر مقاومت می‌کند و مدیران کمتر ریسک تغییر را می‌پذیرند و بیشتر به ثبات فکر می‌کنند. این امر حمایت سیاست‌گذارانه می‌طلبد. سیاست‌های حوزه کلان رسانه به تغییر ترکیب سران قوای سه‌گانه وابسته می‌شود. لذا لازم است که ساختار کلان رسانه را از فرآیند اجرایی سلیقه‌ای جاری و تابع دولت‌ها خارج نمود. و یک نهاد متولی طراحی ساختار رسانه‌ای شود، ولو اینکه نسخه کامل و بهینه‌ای نباشد، باز بهتر از وضع موجود خواهد بود. (آسیب‌شناسی- تابع شرایط سیاسی دولت‌ها بودن)
نظام جامع رسانه‌ای در اینجا نیز می‌تواند به کمک ساختار رسانه‌ای بیاید. (نظام جامع رسانه‌ای-عقبه آرایش)
منطق نظام جامع این است که پیشرو باشد، آینده‌نگر باشد، و جامع بوده و همه رسانه‌ها را شامل

  • 5