آرایش، رسانه‌ای، رسانه¬ای، به‌صورت، کدگذاری

آسیب‌های درونی و تهدیدات جدید بیرونیِ آرایش رسانه‌ای، از طریق بازطراحی آن به قوت بدل گردند.
کارشناسان در مصاحبه‌های عمیق صورت گرفته توسط محقق، اذعان داشتند که انعطاف و توانایی انطباق با شرایط جدید از امور ضروری در آرایش رسانه‌ای است. رسانه می‌بایست در برابر شرایط گوناگون، مثل آب خاصیت ژیروسکوپیک و انطباق با شرایط گوناگون داشته باشد و منعطف باشد و توانایی تغییر اولویت¬ها و تغییر مؤلفه‌ها را دارا باشد.
چراکه آرایش گرفتن و داشتن انعطاف¬پذیری در آرایش رسانه‌ای، تابعی از شرایط است و در نسبت با شرایط تنظیم می‌شود. در برتافتن این انعطاف، ‌استراتژی ما نیز باید پویا بوده و در مقابل شرایط جدید انعطاف‌پذیر و قابل‌تغییر باشد. چراکه هنگام بروز شرایط جدید باید تغییر استراتژی داد و آن را به‌روزرسانی، اصلاح و تقویت نمود. بروز شرایط جدید و موقعیت‌های حساس برای رسانه، که به موضع¬گیری‌های سریع و واکنش‌های صحیح و به‌موقع نیاز دارد به‌طور مداوم به وجود می¬آید که می¬بایست به‌سرعت در مقابل آن‌ها آرایش لازم را گرفت و تغییر آرایش و تنظیم مجدد و اصلاح رویه آن صورت بگیرد. لذا سیستم باید از انعطاف در عمل برای تصمیم و اقدام به‌موقع در مواقع حساس برخوردار باشد.
از منظر کارشناسان، به‌روزرسانی و آسیب‌شناسی دقیقاً به همان بحث کنترل و نظارت در مدیریت برمی-گردد که به‌عنوان یک چرخه دائم باید رعایت شود و دوباره به سیستم پس‌خوراند بدهد. سیالیت و انعطاف به کارآمدی آرایش می¬انجامد. مثلاً بخش یا شبکه¬ای اگر از بیننده لازم برخوردار نبود می¬توان آن را برچید. این بخشی از انعطافی است که در قبال شرایط جدید داریم. مرکز نوآوری رسانه یا مدیالب (آزمایشگاه رسانه‌ای) که در بخش سازمان‌دهی به‌عنوان نهادهایی که باید در ساختار رسانه‌ای ایجاد شوند، ذکر شد، می‌تواند بخشی از به‌روزرسانی مدام سیستم رسانه¬ای و انطباق با شرایط جدید را بر عهده گیرد.
انطباق با شرایط جدید همچنین در فضای نوین رسانه‌ای جهان نیز، خود را نشان می¬دهد. مثلاً تحولاتی که در حوزه مخاطب، تکنولوژی و رسانه¬ها و حتی در حوزه ژانر به وجود می¬آید؛ تحولاتی است که رسانه باید همواره خود را بر آنان منطبق نماید. به‌عنوان نمونه، ادغام تلویزیون با رسانه¬های جدید مسئله‌ای است که تحولات جدیدی را به وجود آورده و این امر باید توسط تلویزیون بررسی شده و سپس با آن جریان، همراهی نمود. همچنین به برخی وقایع تلخ باید تن داد. مثلاً مخاطبان با موبایل‌های خود پیوند خورده‌اند،‌ لذا سازمان رسانه‌ای باید به این بیندیشد که چگونه کلیپ برنامه‌های خود را به این شبکه‌ها نفوذ دهد.
از نگاه کارشناسان،‌ کنترل کیفی محتوا و سیاست‌گذاری صحیح بر روی محتوا و ارزشیابی عملکرد رسانه¬ای نیز بخشی از نظارت و ارزیابی آرایش رسانه¬ای است. همچنین آثار مخرب تلویزیون باید روی طیف¬های مختلف مخاطب بررسی و شناسایی شود. نظرسنجی¬هایی که پس از پخش هر برنامه انجام می¬شود، همان آسیب¬شناسی و نگاه به عملکرد گذشته و بررسی آن است که همه این موارد ذکر شده، برای حرکت بهتر به‌سوی چشم¬انداز و وضع مطلوب آینده واجد اهمیت است.

تصویر 30-4 نظارت و کنترل

فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری

1-5. مقدمه
فصل حاضر به جمع‌بندی و حصول نتایج تحقیق مربوط می‌شود. که در ابتدا به جمع‌بندی سه فصل ابتدایی پرداخته‌شده است و در ادامه، خلاصه‌ای از یافته‌های تحقیق که در فصل چهارم آمده، نگارش یافته است و پس از اندکی بحث در خصوص یافته‌ها، محقق به ارائه نتیجه و پیام حاصل از تحقیق پرداخته است. این نتیجه‌گیری، همان حاصل نهایی تحقیق است که الگویی پیشنهادی،‌ برای طراحی آرایش رسانه‌ای صداوسیما می‌باشد که مورد مداقه محقق بوده و به‌صورت یک الگوی مصور، در بخش نتیجه‌گیری فصل حاضر، ارائه گردیده است.
محقق در فرآیند تحقیق پیش رو، با محدودیت‌هایی مواجه بود که تحت عنوان «محدودیت‌های تحقیق» ارائه گردیده است. پیشنهادهایی در خلال تحقیق نیز ‌به ذهن محقق متبادر شد، که به‌طور مستقیم از تحقیق برخاسته است. این پیشنهادات در ادامه، برای انجام تحقیقات بعدی به سایر محققین ارائه گردیده است.

2-5. خلاصه تحقیق
در فصل اول تحقیق حاضر، که تحت عنوان کلیات بود؛ در بدو امر، به بیان مسئله پرداخته‌شده و سعی نگارنده بر آن بوده تا بیش از هر چیز، چیستی و مسئله‌ی تحقیق را به‌وضوح تبیین نماید. در ادامه ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر مورد مداقه قرار گرفت تا آن‌که، فوایدِ انجام و مضراتِ عدم انجام آن، احراز گردد. سپس اهداف و پرسش‌های اصلی و فرعی تحقیق بیان گردیده و درنهایت مفاهیم اصلی پژوهش تعریف شده‌اند. هدف اصلی پژوهش پیش رو، «پیشنهاد الگوی آرایش رسانه¬ای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» می‌باشد که در کنار این هدف، دو هدف فرعی را نیز دنبال ‌نمود. یک، بررسی شرایط نوین فضای رسانه‌ای جهان و دوم، آشنایی با حوزه¬ها و جوانب آرایش رسانه¬ای.
نکته آنکه در طرح اولیه تحقیق نیز این‌گونه عنوان شد که، اگر مأموریت صداوسیما «مدیریت و هدایت فرهنگ و افکار عمومی جامعه» می¬باشد، برای تضمین اجرای این مأموریت گریزی از آن نیست که، الگویی برای تنظیم آرایش رسانه¬ای تدوین گردد تا با برتافتن آن الگو، آرایش رسانه¬ای صداوسیما در انطباق با شرایط جدید طراحی شده و در مواجهه با امپریالیسم رسانه¬ای دشمن، بر تهدیدات آن نیز فایق آید. لذا الگوی پیشنهادی،‌ لزوماً باید الگویی باشد که برای «طراحی آرایش رسانه‌ای» و برای صداوسیما مورد استفاده قرار گیرد.
فصل دوم تحقیق نیز، به پیشینه و مبانی نظری پژوهش اختصاص یافت که بخش اول آن مربوط به تحقیقات پیشین می¬باشد. در این بخش تلاش نگارنده بر آن بود که، پژوهش¬هایی را که به لحاظ موضوعی با این پایان¬نامه، قرابت دارد، برگزیند و آن‌ها را به ترتیب اولویت، مورد ارزیابی قرار دهد. اما متأسفانه در بررسی حوزه الگوی آرایش رسانه¬ای، تحقیق خاصی مشاهده نگردید و به‌ناچار نزدیک‌ترین پژوهش¬ها به موضوع حاضر، به‌صورت فهرست¬وار ذکر و ارائه گردید. در بخش بعدی این فصل به مبانی نظری پژوهش پرداخته شد. مواردی از قبیل جنگ نرم ،‌ قدرت نرم، دیپلماسی عمومی، ارتباطات استراتژیک، رقابت در سپهر رسانه‌ای، مدیریت استراتژیک رسانه، رسانه به مثابه پدیده‌ای انسان¬وار و همچنین سیر تطور رسانه و مخاطب در فضای نوین رسانه‌ای جهان، ازجمله مواردی هستند که مبانی نظری تحقیق حاضر را شکل می‌دهند که در بخش دوم تحقیق آمده است.
در فصل سوم تحقیق نیز به بیان روش تحقیق پرداخته شد، که در کل به‌صورت کیفی انجام شد و گردآوری داده‌ها نیز به روش مصاحبه عمیق با 15 کارشناسان خبره از اساتید علوم ارتباطات و مدیریت رسانه، سینما، علوم نظامی، علوم سیاسی و دانش مدیریت استراتژیک و افرادی با بالای ده سال سابقه رسانه‌ای انجام گرفت که پس از استخراج و کدگذاری داده‌ها به‌صورت گام‌به‌گام و مرحله‌به‌مرحله از مصاحبه‌ها، با استفاده از گراندد تئوری به تدوین الگوی طراحی آرایش رسانه‌ای موردنظر پرداخته شد در کدگذاری باز، تولید مقوله‌ها و ویژگی‌های آن و بررسی انواع مقولات صورت گرفت. پس از آن در مرحله کدگذاری محوری، مقولات به‌صورت منظم پرورده شده و به زیرمقوله‌ها متصل گردید. آن‌گاه در کدگذاری گزینشی، با به اشباع رسیدن مقولات و اتصال و پیوند مقولات اصلی، طرح نظری بزرگ‌تری شکل گرفت و یافته‌ها به‌آرامی شکل نظریه برخود پذیرفت. از این طریق تدوین الگوی موردنظر مورد مداقه قرار گرفت.

  • 5