آرایش، رسانه¬ای، (آرایش، آتی-، آموزش‌وپرورش

و … بررسی نموده و توان و اثر هریک را تحلیل می¬نماییم. این‌یک ترتیب نیروست. حالا روبروی این ترتیب نیرو می¬بایست، ترکیب نیروی خودی را صورت داد و ارنج و چیدمان آن را رقم زد. (الگوی آرایش رسانه¬ای موجود- روند)
اما حالت دیگر، زمانی است که اساساً رسانه را به‌عنوان یک رکن اساسی درون جامعه می¬بینیم. هرم جامعه و شاکله جامعه را در نظر می¬گیریم. سپس اسکلت و استراکچر جامعه را رسانه مدنظر قرار می‌دهیم؛ سپس آن را وارد مدل ارگانیکی می¬نماییم. مواردی از قبیل، دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک، اقتصاد الکترونیک؛ ناظر بر رسانه¬محور بودن هر مؤلفه می¬باشد. در واقع این پسوند الکترونیک به معنای وجه رسانه¬ای آن می¬باشد. به‌این‌ترتیب، شبکه¬های اجتماعی و دیگر شبکه¬ها در دولت الکترونیک و جامعه اطلاعاتی، کار رسانه را انجام می¬دهند. بنابراین تمام نظام¬ها در حالت مذکور، متأثر از رسانه حرکت می¬کنند. (آرایش رسانه¬ای آتی- روند)
هنگامی‌که تاروپود جامعه¬ی آینده، رسانه در نظر گرفته شود؛ جامعه¬سازی، ناظر بر رسانه¬مداری می‌شود. در این صورت، آرایش رسانه¬ای معنای آرایش جامعه¬ی رسانه¬پایه را بر خود می‌گیرد. بنابراین همان عناصری که در جامعه وجود دارند؛ در آرایش رسانه¬ای، به خود آرایش می¬گیرند. (آرایش رسانه¬ای آتی- آرایش جامعه¬ی رسانه¬پایه)
به‌عنوان نمونه، در جامعه¬ای که رسانه¬پایه است؛ آموزش‌وپرورش در رسانه ادغام شده و آرایش رسانه¬ای به خود می‌گیرد. چراکه آموزش‌وپرورش چیزی جدا و منتزع از رسانه نیست. دانشگاه آن جامعه نیز، رسانه است. مثلاً این‌گونه نیست که استاد برایان گرین(brian greene)، به‌عنوان یک استاد فیزیک در دانشگاه کلمبیا تدریس نماید و رسانه نیز به‌طور مجزا کار خود را انجام دهد. بلکه این دو در یکدیگر ادغام می‌شوند و تلویزیون به همان دانشگاه که کلاس درس برایان گرین است بدل می‌شود و کلاس درس فیزیک او در حیثیت یک رسانه، ظاهر می‌گردد. فیلم مستند the fabric of the cosmos ناظر به همین قضیه است. یا اینکه انیمیشن مربی اژدها، موضوع پیچیده “قدرت نرم” را به‌سادگی برای کودکان به نمایش می¬گذارد. در واقع تئوری‌های دانشگاهی و آموزش‌وپرورش را در قالب رسانه و در ترکیب با سینما، به کودکان عرضه می¬کنند. (آرایش رسانه¬ای آتی- مصادیق)
آرایش رسانه¬ای در اینجا، معنای آرایش جامعه¬ی رسانه¬محور را به خود می¬گیرد. نتیجتاً به‌جای مشخص نمودن آرایش رسانه¬، آرایش جامعه باید مشخص گردد. (آرایش رسانه¬ای آتی- آرایش جامعه¬ی رسانه¬محور)
بنابراین، آرایش رسانه¬ای در نوع اول خود یعنی آرایش رسانه¬ای موجود، آرایش رسانه¬ای از حیث رسانه است. (آرایش رسانه¬ای موجود-آرایش رسانه¬ای از حیث رسانه)
اما آرایش رسانه¬ای آتی، آرایش رسانه¬ از حیث شالوده¬ی جامعه است که آرایش نهادها و نظام¬های جامعه را رقم می¬زند. در شیوه¬ی دوم، ابتدا می¬بایست، آرایش نهادهای جامعه را بررسی نماییم و سپس آرایش آن نهادها را در ترکیب با رسانه، تبیین نماییم. (آرایش رسانه¬ای آتی، آرایش رسانه¬ از حیث شالوده¬ی جامعه)
گزارش ترندوان که به ترتیب انواع جامعه را دارد، با مؤلفه‌هایش، که جامعه را در اتصال با رسانه و مخاطب را در تعامل با رسانه نشان می‌دهد، که به ترتیب هر جامعه در دگردیسی رسانه، چگونه شکل می‌گیرد.
متغیر اصلی در تحقیق آرایش رسانه¬ای، این است که، آرایش رسانه¬ای را صرفاً از حیث رسانه بررسی نماییم و یا اینکه آن را در نسبت با کل جامعه ببینیم. (متغیر اصلی آرایش رسانه¬ای- از حیث رسانه‌یا جامعه)
بررسی آرایش رسانه¬ای از حیث شالوده¬ی جامعه، به این معنی است که، رسانه را به‌عنوان پدیده‌ای منفک و مجزای از جامعه در نظر نگیریم، برای این موضوع، در نظر گرفتن این نکته ضروری است که در گام اول ارگان¬ها و نهادهای جامعه را مدنظر قرار داد و در گام بعدی، ترکیب آن‌ها را با رسانه، در نظر گرفت. مثلاً یک‌بار آموزش‌وپرورش را در نظر گرفت و سپس وظیفه‌ی آموزش را با رسانه ترکیب نمود که محصول آن اجوتینمنت می‌شود. در این حالت، آموزش‌وپرورش را به‌عنوان آرایش رسانه¬ای در نظر گرفته‌ایم. (آرایش رسانه¬ای آتی- روند)
اینجا باز هم برای مقابله، می‌بایست ترتیب نیرو و ترکیب نیرو صورت داد. با این تفاوت که ترتیب نیرو و ترکیب نیروی ما به‌صورت اجتماعی است. اگر در حالت اولیه صرفاً از ترتیب نیرو و ترکیب نیروی رسانه‌ها بهره می‌جستیم، در این حالت، از ترکیب نیروی منابع 5گانه قدرت با رسانه، بهره می‌گیریم. یعنی مثلاً کل فرهنگ جبهه مقابل، در برابر کل فرهنگ ما قرار می‌گیرد. (آرایش رسانه¬ای آتی- ترتیب و ترکیب نیرو)
در حالت اول، برخورد ما صرفاً از منظر صداوسیماست و آرایش رسانه¬ای صداوسیما در مقابل رسانه‌های دشمن مورد مداقه قرار می‌گیرد. اما در حالت دوم، آرایش رسانه¬ای مبتنی بر شالوده¬ی جامعه و کل جامعه تبیین می‌شود. (آرایش رسانه¬ای موجود و آتی)

  • 5