آبیاری، تیمار، اندام، عصاره، خشکی

ا: نتایج حاصل از بررسی تیمار خشکی در مراحل اولیه رشد سورگوم در سه سطح شاهد، سه روز قطع آبیاری (D3) و شش روز قطع آبیاری (D6) روی تغییر فعالیت اسید فسفاتاز در اندام هوایی به ترتیب 02/17% و 09/81% کاهش فعالیت آنزیم نسبت به گیاهان شاهد نشان داده شد. در ریشه تیمار در سطح D3 6/3% کاهش فعالیت و در سطح D6 2/570% افزایش فعالیت نسبت به نمونه های شاهد مشاهده شد (شکل 3-58).
گیاهچه های رقم شوگرگریز: نتایج حاصل از بررسی تیمار خشکی در مراحل اولیه رشد در سه سطح شاهد، سه روز قطع آبیاری (D3) و شش روز قطع آبیاری (D6) روی فعالیت اسید فسفاتاز عصاره پروتئینی اندام هوایی به ترتیب 9/32% افزایش و 8/7% کاهش و در ریشه در هر دو سطح به ترتیب به میزان 4/7% و 5/37% کاهش فعالیت آنزیم نسبت به نمونه های شاهد نشان داده شد (شکل 3-58).

شکل3-58- بررسی اثرات تیمار خشکی در سه سطح شاهد، سه روز قطع آبیاری (D3) و شش روز قطع آبیاری (D6) روی تغییر فعالیت اسید فسفاتاز دانه رستهای رقم کیمیا و شوگرگریز (حروف غیر همسان در مورد هر اندام نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار بین میانگین ها در سطح p0.05 می باشد).
3-2-13-4- اثر تیمار خشکی در مرحله زایشی (پر شدن دانه) برگ پرچم رقم کیمیا:
بررسی اثر تیمار خشکی در مراحل آخر رشد در چهار سطح پنج روز آبیاری مطلوب (CF5)، پنج روز قطع آبیاری (DF5)، ده روز آبیاری مطلوب (CF10)، ده روز قطع آبیاری (DF10) روی تغییر فعالیت اسید فسفاتاز عصاره پروتئینی برگ پرچم در مرحله پر شدن دانه مشخص کرد که در سطوح DF5 و DF10 به ترتیب 7/6% و 4/2010% (بیش از 20 برابر) افزایش فعالیت اسید فسفاتازی نسبت به عصاره گیاهان شاهد (CF5 و CF10)مشاهده می گردد شکل (3-59).

شکل3- 59- مقایسه اثر تیمار خشکی در مرحله زایشی (پر شدن دانه) در چهار سطح پنج روز آبیاری مطلوب (CF5)، پنج روز قطع آبیاری (DF5)، ده روز آبیاری مطلوب (CF10)، ده روز قطع آبیاری (DF10) روی تغییر فعالیت اسید فسفاتاز عصاره پروتئینی برگ پرچم رقم کیمیا (حروف غیر همسان نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار بین میانگین ها در سطح p0.05 می باشد).
3-2-14- بررسی تغییر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز طی چند تنش غیر زیستی
3-2-14-1- اثر تیمارهای کمبود عناصر غذایی:
تجزیه واریانس دو طرفه داده های حاصل از سنجش فعالیت فنیل آلانین آمونیا لیاز عصاره های پروتئینی اندام های هوایی و زیرزمینی دو رقم سورگوم تحت تنش کمبود مواد تفاوت معنی داری را بین میانگین ها تحت اثر رقم، اندام و تیمار به تنهایی و اثرات متقابل رقم × اندام، رقم × تیمار، اندام × تیمار، رقم × اندام × تیمار در سطح p0.01 نشان داد
(جدول3-6).
گیاهچه های 21 روزه رقم کیمیا: نتایج بررسی تأثیر تیمار کمبود نیتروژن، بور و آهن روی تغییر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز در اندام هوایی به ترتیب 1/29%، 09/6% و 8/20% کاهش فعالیت و در تیمار کمبود فسفر و منگنز 6/29% و 1/26% افزایش فعالیت آنزیم نسبت به نمونه های شاهد نشان داد. اما در ریشه به جزء کمبود بور که باعث افزایشی به میزان 4/1% در فعالیت PAL شده بود، در تیمارهای کمبود نیتروژن، فسفر، منگنز و آهن به ترتیب 09/68%، 7/7%، 8/8% و 1/28% کاهش فعالیت PAL نسبت به نمونه های شاهد نشان داده شد
(شکل 3-60).
گیاهچه های 21 روزه رقم شوگرگریز: نتایج حاصل از بررسی اثر تیمار های کمبود نیتروژن، فسفر و آهن روی تغییر فعالیت فنیل آلانین آمونیا لیاز اندام هوایی به ترتیب 6/10%، 1/19% و 9/59% کاهش فعالیت آنزیم و در مورد تیمارهای کمبود منگنز و بور 3/36% و 1/6% افزایش فعالیت نسبت به نمونه های شاهد نشان داده شد. در ریشه های تحت تیمارهای کمبود نیتروژن، منگنز، بور و آهن به ترتیب 9/70%، 1/48%، 4/55% و 7/61% کاهش فعالیت PAL و در کمبود فسفر 3/6% افزایش فعالیت آنزیم نسبت به نمونه های شاهد مشاهده شد
(شکل3-60).

شکل 3-60- مقایسه اثر تیمار کمبود عناصر غذایی روی تغییر فعالیت فنیل آلانین آمونیا لیاز گیاهچه های 21 روزه رقم کیمیا و شوگرگریز (حروف غیر همسان در مورد هر اندام نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار بین میانگین ها در سطح p0.05 می باشد).
3-2-14-2- اثر تیمار شوری:
تجزیه واریانس دو طرفه داده های حاصل از سنجش فعالیت PAL در عصاره پروتئینی اندام های هوایی و زیرزمینی دو رقم سورگوم تحت تنش شوری در سطوح مختلف تفاوت معنی دار بین میانگین ها را تحت اثر رقم، اندام و تیمار به تنهایی و اثرات متقابل رقم × تیمار، اندام × تیمار، رقم × اندام × تیمار در سطح p0.01 نشان داد (جدول 3-6).
گیاهچه های 21 روزه رقم کیمیا: بررسی اثر تیمارشوری در سطح 75 و 150 میلی مولار نمک در اندام هوایی سورگوم رقم فوق 2/19% و 5/74% افزایش فعالیت آنزیم و در سطح 225 میلی مولار NaCl 1/99% کاهش فعالیت PAL را نسبت به شاهد نشان داد ولی در ریشه در سطح 75، 150 و 225 میلی مولار نمک کلرید سدیم به ترتیب 7/102%، 2/47% و 5/146% افزایش فعالیت آنزیم نسبت به عصاره گیاهان شاهد مشاهده شد (شکل 3-61).
گیاهچه های 21 روزه رقم شوگرگریز: بررسی اثر تیمارشوری در سطح 75 میلی مولار نمک کلرید سدیم در اندام هوایی این رقم 1/28% کاهش فعالیت آنزیم و در سطح 150 و 225 میلی مولار NaCl 6/40% و 3/21% افزایش فعالیت آنزیم را نسبت به شاهد نشان داد. در ریشه در دو سطح 75 و 150 میلی مولار نمک 4/40% و 5/76% کاهش و در سطح 225 میلی مولار NaCl 9/45% افزایش فعالیت آنزیم نسبت به عصاره پروتئینی گیاهچه های شاهد مشاهده شد (شکل 3-61).

شکل 3-61– مقایسه اثرات تیمار شوری در چهار سطح 0، 75، 150 و 225 میلی مولار NaCl روی تغییر فعالیت فنیل آلانین آمونیا لیاز دانه رستهای 21 روزه رقم کیمیا و شوگرگریز (حروف غیر همسان در هر اندام نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار بین میانگین ها در سطح p0.05 می باشد).
3-2-14-3- اثر تیمار خشکی در مرحله رویشی (5 برگی):
تجزیه واریانس دو طرفه داده های حاصل از سنجش فعالیت فنیل آلانین آمونیا لیاز در نمونه های مختلف، اندامهای هوایی و زیرزمینی دو رقم سورگوم مشخص کرد که بین میانگین ها تحت اثر سه عامل رقم، اندام و تیمار به تنهایی و اثرات متقابل رقم × اندام، رقم × تیمار، اندام ×تیمار، رقم ×اندام × تیمار تفاوت معنی دار در سطح p0.01وجود دارد (جدول 3-6).
گیاهچه های رقم کیمیا: نتایج حاصل از بررسی تیمار خشکی در مراحل اولیه رشد در سه سطح شاهد، سه روز قطع آبیاری (D3) و شش روز قطع آبیاری (D6) روی فعالیت فنیل آلانین آمونیا لیاز در اندام هوایی به ترتیب 1/2% کاهش و 4/154% افزایش فعالیت آنزیم نسبت به شاهد نشان داد. در مورد ریشه در سطح D3 06/10% افزایش فعالیت آنزیم و در سطح D6 6/86% کاهش نسبت به شاهد مشاهده شد (شکل 3-62).
گیاهچه های رقم شوگرگریز: نتایج حاصل از بررسی تیمار خشکی در مراحل اولیه رشد سورگوم رقم شوگرگریز در سه سطح شاهد، سه روز قطع آبیاری (D3) و شش روز قطع آبیاری (D6) روی فعالیت فنیل آلانین آمونیا لیاز عصاره پروتئینی اندام هوایی به ترتیب 09/13%، 8/34% و در ریشه به ترتیب 04/164% و 2/247% افزایش فعالیت نسبت به شاهد نشان داد (شکل 3-62).

شکل3-62- مقایسه اثرات تیمار خشکی در سه سطح شاهد، سه روز قطع آبیاری (D3) و شش روز قطع آبیاری (D6)روی تغییر فعالیت فنیل آلانین آمونیا لیاز دانه رستهای رقم کیمیا و شوگرگریز (حروف غیر همسان در مورد هر اندام نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار بین میانگین ها در سطح p0.05 می باشد).
3-2-14-4- اثر تیمار خشکی در مرحله زایشی (پر شدن دانه) برگ پرچم رقم کیمیا:
بررسی اثر تیمار خشکی در مراحل آخر رشد در چهار سطح پنج روز آبیاری مطلوب (CF5)، پنج روز قطع آبیاری (DF5)، ده روز آبیاری مطلوب (CF10)، ده روز قطع آبیاری (DF10) روی تغییر فعالیت فنیل آلانین آمونیا لیاز مشخص کرد که در سطوح DF5 و DF10 به ترتیب 9/23% و 05/41% کاهش فعالیت آنزیم نسبت به شاهد (CF5 و CF10) مشاهده شد
(شکل3-63).

شکل3-63- مقایسه اثر تیمار خشکی در مرحله زایشی (پر شدن دانه) در چهار سطح پنج روز آبیاری مطلوب (CF5)، پنج روز قطع آبیاری (DF5)، ده روز آبیاری مطلوب (CF10)، ده روز قطع آبیاری (DF10) روی تغییر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز برگ پرچم رقم کیمیا (حروف غیر همسان نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار بین میانگین ها در سطح p0.05 می باشد).

3-3- نتایج حاصل از بررسی الکتروفورزی برخی آنزیمهای آنتی اکسیدانی و اسید فسفاتاز سورگوم تحت چند تنش غیر زیستی
فعالیت کیفی آنزیمهای پراکسیداز ((POX، کاتالاز (CAT)، سوپراکسید دیسموتاز(SOD)، ایزوفرمهای آن و اسید فسفاتاز (Apase) عصاره های پروتئینی استخراج شده از گیاهچه های سورگوم رقم کیمیا و شوگرگریز که در محیط های کشت MS تغییر یافته دچار کمبود نیتروژن، فسفر، منگنز، بور و آهن (تنش کمبود عناصر غذایی) یا حاوی غلظتهای 0، 75، 150 و 225 میلی مولار NaCl (تنش شوری) رشد داده شده بودند، همچنین عصاره های پروتئینی حاصل از دانه رستهای 5 برگی رقم کیمیا و شوگرگریز رشد یافته در خاک (در محیط گلدانهای ته بسته) که تحت تنش خشکی قرار داشتند در سه سطح شاهد، سه روز قطع آبیاری (D3) و شش روز قطع آبیاری (D6) و همچنین برگ پرچم رقم کیمیا که در چهار تیمار پنج روز آبیاری مطلوب (CF5)، پنج روز قطع آبیاری (DF5)، ده روز آبیاری مطلوب (CF10) و ده روز قطع آبیاری (DF10) در مرحله پر شدن دانه که در محیط مزرعه رشد کرده بودند بر روی ژل های پلی آکریل آمیدی بارگیری و رنگ آمیزی شدند. فعالیت کیفی اسید فسفاتاز عصاره های پروتئینی ریشه و اندام هوایی هر دو رقم تحت شرایط تنش های ذکر شده در بالا ارزیابی شد. بارگیری و رنگ آمیزی فعالیت آنزیم POX روی ژلهای 5/7% و الکتروفورز آنزیمهای SOD و Apase روی ژلهای 10% صورت گرفت.
3-3-1- بررسی تغییر فعالیت کیفی آنزیم پراکسیداز
3-3-1-1- تنش کمبود عناصر غذایی
رقم کیمیا: بررسی نیمرخ الکتروفورزی فعالیت آنزیم پراکسیداز موجود در عصاره های پروتئینی اندام هوایی که تحت تیمارهای شاهد، کمبود نیتروژن، فسفر، منگنز، بور و آهن رشد یافته بودند هفت نوار آنزیمی (ایزوفرم) را در محدوده 65/0-0=Rm مشخص نمود
(جدول 3-7، شکل 3-61). در نوار شماره 2 (085/0= Rm) فعالیت شدیدی طی بارگیری عصاره پروتئینی اندام هوایی گیاهان تحت تیمار کمبود عناصر غذایی و شاهد مشاهده شد. نوار پراکسیدازی شماره 1، 3 و 4 (42/0و 37/0 و0= Rm) در نمونه شاهد، نوار

  • 2