، RMSEA، بزهکاری، AGFI، میدهد.

دانلود پایان نامه
سازگاری دارد. جهت پاسخ به این سوال باید به شاخصهای برازش مدل اشاره کرد. شاخص RMSEA که زیر 05/0 محاسبه شده، حاکی از برازش نسبتاً مطلوب مدل دارد. در ضمن، شاخصهای GFIو AGFI نیز که بالای 90/0 درصد محاسبه شده و بالاتر از نقطه برش (90/0) برآورد شده، بر برازش مطلوب مدال با داده دلالت دارد.

همالان بزهکار
شکل (4-3) مدل تحلیل عاملی متغیر همالان بزهکار را نشان میدهد. متغیر نهفته همالان بزهکار، از طریق سه متغیر آشکار سنجش شده است. در اینجا نیز با توجه به معناداری ضرایب مسیر مابین متغیر مکنون و متغیر های آشکار، میتوان گفت مدل از اعتبار لازم برخوردار است. با توجه به اینکه، مدل مزبور مدل اشباعشده است؛ یعنی درجه آزادی در آن برابر صفر است، مدل نظری ناگزیر انطباق کاملی را با دادهها نشان میدهد. لذا در اینجا برای ارزیابی بهتر مدل، مطلوب است ضرایب عاملی پایه تفسیر و ارزیابی قرار گیرد.

Chi-Square = 00.00; df = 0; P-value = 1.000; RMSEA = 0.000
شکل ‏4-3:مدل سنجش همالان بزهکار: تحلیل عاملی- تأییدی

پایبندی به ارزشهای اخلاقی
شکل (4-4) مدل تحلیل عاملی تأییدی سازه پایبندی به ارزشهای اخلاقی را نشان میدهد. بارهای عاملی هر کدام از معرفها، شدت و ضعف همبستگی معرفها را با عامل پایبندی به ارزشهای اخلاقی نشان میدهد.

Chi-Square = 120.04; df = 14; P-value = 0.000; RMSEA = 0.095; GFI= 0.96; AGFI = 0.92
شکل ‏4-4:مدل سنجش پایبندی به ارزش های اخلاقی: تحلیل عاملی- تأییدی
شکل فوق نشان میدهد که تمامی بارهای عاملی بجز متغیر X4 در سطح خطای 05/0 معنیدار میباشند. با توجه به عدم معنیداری متغیر X4، از مدل حذف میشود و مجدد مدل به اجرا درمیآید. پس از حذف ای شاخص غیرمعنادار، در شکل …، شاخصهای برازش تغییر محسوس و مطلوبی را نشان میدهند. به طوری که شاخص RMSEA از 095/0 به 076/0 کاهش یافته و شاخص GFI از 96/0 به 098 و شاخص AGFI از 92/0 به 95/0 افزایش یافته است.

Chi-Square = 52.91; df = 14; P-value = 0.000; RMSEA = 0.076; GFI= 0.98; AGFI = 0.95
شکل ‏4-5: مدل اصلاح شده سنجش پایبندی به ارزش های اخلاقی: تحلیل عاملی- تأییدی
مدل فوق، بارهای عاملی و شاخصهای برازش مدل را پس از انجام اصلاحات مدل نشان میدهد. این مدل حاکی از این است که معرفهای سازه، به درستی با عامل مربوطه همبستگی دارند و ابعاد مفهومی و معنایی این سازه را بازمینمایند. شاخص Chi-Square یکی از شاخص های سنتی برازش در مدلسازی معادلات ساختاری است و با توجه به اینکه بر حسب تعداد نمونه برآورد میشود، نسبت به تعداد نمونه حساسیت زیادی دارد. از این رو نمیتواند به تنهایی مورد استفاده قرار بگیرد. البته لازم به ذکر است که در مدلسازی معادلات ساختاری، هیچ شاخصی به تنهایی نمیتواند معیار پذیرش یا عدم پذیرش یک مدل بکار رود. بلکه لازم است مجموعهای از شاخص ها در کنار هم برای سنجش و ارزیابی مدلها استفاده گردد. با توجه به حجم نمونه، ارزش حداقل 90/0 درصد و ترجیحاً بیش از 95/0 درصد برای CFI در نظر گرفته شده است. با توجه به تحقیقات گذشته، ارزش کمتر از 05/0 برای RMSEA را به عنوان شاخص مطلوب برازش، ارزش کمتر از 08/0 برای برازش مکفی و ارزشی بیش از 10/0 به عنوان برازش ضعیف مدل در نظر گرفته شد (میهن493،1374:2007). با توجه به شاخص های برازش، میتوان مدل فوق را مدلی نسبتاً مطلوب در نظر گرفت. شاخص Chi-Square با اینکه معنیدار است (یعنی P-valuارزشی کمتر از 05/0 را احراز کرده است و حاکی از برازش ضعیف مدل میتواند محسوب شود)، اما با توجه به تعداد زیاد نمونه تحقیق (835) کموبیش معمول و موجه است. اما پس از اصلاح مدل، RMSEA که بالای 08/0 (0.095) برآورد شده بود، پس از اعمال اصلاحات و حذف معرف غیرمعنیدار (X4)، به حد مکفی خود یعنی زیر 08/0 (0.076) رسید که این میتواند گویای برازش نسبتاً مطلوب مدل باشد.

انتظار شرم
تحلیل عاملی انتظار شرم از طریق مدل عاملی در شکل (4-6) ظاهر شده است. ضرایب عاملی نمایانگر اعتبار نشانگرهای متغیر مکنون میباشد. به طوری که تمام آنها در سطح معناداری 05/0 معنادار گشتهاند. انتظار شرم، بیشترین ضریب همبستگی را با نشانگر X4 (87/0) و کمترین همبستگی را با نشانگر X1 (44/0) دارد. شاخصهای برازش نیز، نسبتاً مطلوب بوده است.

Chi-Square = 14.43; df = 4; P-value = 0.006; RMSEA = 0.056; GFI= 0.93; AGFI = 0.91
شکل ‏4-6: مدل سنجش انتظار شرم: تحلیل عاملی- تأییدی

بزهکاری آینده نگر
شکل (4-7) تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دو متغیر بزهکاری آیندهنگر را نشان میدهد. در اینجا، هر کدام از نشانگرها تابعی از ابعاد بزهکاری و ابعاد بزهکاری نیز خود تابعی از سازه بزهکاری فرض شده است. همانطور که شاخصهای برازش نشان میدهد، این مدل با دادهها برازش دارد (Chi-Square = 921.40; df = 317; P-value = 0.0000; RMSEA = 0.061 GFI= 0.88; AGFI = 0.90). همه ضرایب معنادار هستند. مولفه تخلفات منزلتی و خشونت دارای بیشترین ضریب همبستگی با سازه بزهکاری و مولفههای سرقت و وندالیسم دارای کمترین ضریب همبستگی با سازه بزهکاری است. با توجه به یافتههای شکل (4-7)، به نظر میرسد که خشونت، سرقت، وندالیسم، تقلب امتحانی، مصرف مواد، کجروی جنسی و تخلفات منزلتی، ابعادی موازی494 هم باشند، تا سازههای مرتبه بالاتر495 بزهکاری. زیرا ضرایب بین بزهکاری و ابعاد آن، در حد متوسطی برآورد شده است.

Chi-Square = 921.40; df = 317; P-value = 0.0000; RMSEA = 0.061; GFI= 0.88; AGFI = 0.90
شکل ‏4-7: مدل سنجش بزهکاری آینده نگر: تحلیل عاملی- تأییدی
پایایی
اعتبار نقطه مقابل پایایی قرار دارد: یعنی مطالعهای که در آزمونهای متعدد، نتایج پایا و ثابتی بدست بدهد. اعتبار هر چند به گونهای متفاوت، پایایی را مفروض میانگارد: اگر (مجموعهای از) سوالات (ابزارها)، شاخصهای پایایی از آنچه که سعی در اندازهگیری آنها دارند، نباشند، در این صورت نمیتوانند آنچه را که شخص تصور اندازهگیری آنها را دارد تضمین کنند (ویرسما،2:2010). به این ترتیب، پایایی در حالی که با تکرارپذیری یافتههای علمی سر و کار دارد، اعتبار به دقت یافتههای علمی مربوط میشود.
پایایی معمولاً مترادف با قابلیت اعتماد496، ثبات497، همسانی498، قابلیت پیش بینی499 و دقت یا صحت500 گرفته می شود. از آنجا که روایی، همسازی اندازهگیری در گذر زمان یا ثبات اندازهگیری در شرایط مختلف است، رایجترین تکنیک مورد استفاده برای برآورد پایایی، سنجش همخوانی، ضریب همبستگی و اغلب ضریب پایایی است
با توجه به توضیحات فوق، در تحقیق حاضر برای اعتباربخشی به ابزار سنجش، از اعتبار محتوا و همچنین اعتبار سازه نظری و تجربی استفاده شده است. به عبارت دیگر، نخست تلاش شده است تا محتوای مفاهیم به طور کامل تعریف و تدقیق شود و ابعاد و مولفههای مفاهیم مشخص گردد (اعتبار محتوا). در وهله بعد، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و نیز تحلیل عاملی تأییدی، اعتبار سازه نظری و تجربی بررسی خواهد شد. برای وارسی پایایی نیز، از آزمونهای همسازی درونی (آلفای کرونباخ، رتبهبندی درونی و دو نیمه کردن) استفاده خواهد شد.
مناسبترین روش، برای سنجش روایی طیف لیکرت، ضریب آلفای کرونباخ است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکند بکار میرود. در این گونه ابزار، هر چه آلفا بیشتر باشد روایی مقیاس بیشتر خواهد بود.
حداقل شدت مورد قبول ضریب آلفا از 5/0 تا 7/0 مورد اختلاف است. به عنوان یک قاعده کلی، حد نصاب و به عبارتی مقدار لازم آلفا برای یک شاخص را 70/0 در نظر میگیرند و چنانچه مقدار ضریب آلفا بزرگتر و یا مساوی 70/0 بود، ابزار اندازهگیری از پایائی بالاتر برخوردار بوده و در این صورت بهتر میتوان به نتایج آن اعتماد کرد (حبیبپور،366:1391).
در جدول (4-16)، ضریب «مجذور همبستگی چندگانه501» برای متغیرهای آشکار یا نشانگر، حاکی از نسبت واریانس تبیین شده این متغیرها توسط متغیرهای مکنون میباشد اعتبار یا پایایی شاخصها را میتوان از طریق مجذور همبستگی چندگانه (R²) بررسی کرد. نتایج R² در جدول (4-16) ارائه شده است. مقادیر R² سهم واریانس هر شاخص را که به وسیله متغیر نهفته مربوط تبیین می شود را نشان میدهد (بقیه واریانس ناشی از خطای اندازه گیری است). مقدار بالای R² حاکی از اعتماد و پایایی بالای شاخص مورد نظر است. (کلانتری،138:1387). به عنوان مثال پایاترین شاخص مربوط به اندازهگیری متغیر «شرمساری» شاخص سوم (من را توجیه میکنند و توضیح میدهند که رفتارم درست نیست) و ناپایاترین شاخص (بیتفاوت بوده و هیچ واکنشی در برابر آن انجام نمیدهند) است.
مجذور همبستگیهای چندگانه، حد پائین روایی برای متغیرهای مشاهدهپذیر میباشد و روایی هر معرف عینی، حداقل برابر مجذور همبستگیهای چندگانه عنوان برای هر معرف در مدل است. لذا با در نظر گرفتن مجذور همبستگیهای چندگانه متغیرهای مشاهدهپذیر تحقیق حاضر در جدول (4-16) میتوان به میزان روایی آنها پی برد. علاوه بر این، در این جدول میزان روایی یا پایایی ترکیبی502 هر سازه تحقیق به صورت جداگانه توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است که روایی تمامی سازهها، بجز سازه شرمساری که نسبتاً ضعیف است، در حد مطلوب و بالا میباشد.
در جدول مزبور، میزان معناداری بار گویههای معرفهای مشاهدهپذیر روی سازه مورد نظر خود، توسط کمیت «t» نشان داده شده است. علامت «**» حاکی از معنیداری رابطه در سطح خطای 01/0 و علامت «*» حاکی از معنیداری رابطه در سطح خطای 05/0 میباشد.

جدول ‏416: نتایج تحلیل عوامل تأییدی ساختاری نظری وسیله اندازه گیری و مشخصات اعتبار و پایایی مدل اندازه گیری و بار گویه های متغیرهای مکنون تحقیق503
آلفای کرونباخ
مجذور همبستگی های چندگانه برای متغیرهای x