، منزلت، شرمساری، پدر، والدین

جواب
6
7/0
100
6
7/0
100
جمع
835
100
100
835
100
100

جدول (5-5) شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر تحصیلات والدین را نشان میدهد. حداقل میزان تحصلات پدر 0 و حداکثر 22 میباشد و میانگین آن 49/10، میانه 12، مد 12 با انحراف معیار 34/4 میباشد و حداقل میزان تحصلات مادر 0 و حداکثر 22 میباشد و میانگین آن 20/9، میانه 50/10، مد 12 با انحراف معیار 37/4 میباشد.

جدول‏55: آمارهای مرکزی و پراکندگی شاخص تحصیلات والدین
مشخص های آماری
حداقل
حداکثر
میانگین
میانه
مد
واریانس
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
تعداد موارد
تحصیلات پدر
00
22
49/10
12
12
83/18
34/4
089/0-
17/0-
830
تحصیلات مادر
00
22
20/9
50/10
12
13/19
37/4
26/0-
45/0-
830

به عبارتی، جداول فوق نشان میدهد که در رابطه با تحصیلات پدر، نیمی از آنها زیر 12 سال و نیمی بالای 12 سال، و در رابطه با تحصیلات مادر، نیمی از آنها زیر 50/10 سال و نیمی از آنها بالای 50/10 سال تحصیلات دارند.

منزلت شغلی پدر510
منزلت شغلی پدر که در سطح اسمی پاسخ داده شده بود، بر اساس جدول منزلت شغلی (نایبی،1381)، با دادن نمرات منزلت شغلی به هر یک از مشاغل، به سطح سنجش فاصلهای تبدیل گردید. سپس این نمره تبدیل به نمرات استاندارد شد. آنگاه متغیر حاصل شده تبدیل به مقیاس صفر تا صد شد. پس از آن، این مقیاس با دامنه تغییرات صفر تا صد به پنج مقوله مشاغل عالی رتبه بالا، مشاغل عالی رتبه پایین، مشاغل متوسط، مشاغل پایین بالا و مشاغل پایین پایین با فواصل مساوی تقسیم شد. در جدول (5-6) توزیع فراوانی و درصد منزلت شغلی را نشان داده است.

جدول‏56: فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان منزلت شغلی پدر
منزلت شغلی
پدر

فراوانی

درصد
مشاغل عالی رتبه بالا
40
8/4
مشاغل عالی رتبه پایین
78
3/9
مشاغل متوسط
312
4/37
مشاغل پایین بالا
311
2/34
مشاغل پایین پایین
94
3/11
جمع
835
100

با توجه به جدول (5-6)، 8/4 درصد از پاسخگویان متعلق به منزلت شغلی عالی رتبه بالا، 3/9 درصد متعلق به منزلت شغلی عالی رتبه پایین، 4/37 درصد از پاسخگویان متعلق به منزلت شغلی متوسط، 2/34 درصد متعلق به منزلت شغلی پایین بالا و 3/11 درصد متعلق به منزلت شغلی پایین پایین میباشد.
جدول (5-7) شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر منزلت شغلی پدر را نشان میدهد. حداقل میزان منزلت شغلی 31 و حداکثر میزان منزلت شغلی 90 میباشد و میانگین آن 08/58، با انحراف معیار 61/7 میباشد.

جدول‏57: آمارهای مرکزی و پراکندگی شاخص منزلت شغلی پدر
مشخصه های آماری
حداقل
حداکثر
میانگین
میانه
مد
واریانس
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
تعداد موارد
منزلت شغلی
31
90
08/58
08/58
59
03/85
61/7
45/1
83/3
835

درآمد خانواده
در جدول (5-8) درآمد، به عنوان یکی از ابعاد پایگاه اقتصادی – اجتماعی در قالب شش شاخص از بالا به پایین رتبه بندی شده است. 1/32 درصد از افراد درآمدی زیر یک میلیون، 7/44 درصد یک تا دو میلیون، 2/9 درصد دو تا سه میلیون، 6 درصد سه تا چهار میلیون، 6/3 چهار تا پنج میلیون و7 /3 بیش از پنج میلیون درآمد داشتهاند. نمای این مقیاس، یک میلیون تا دو میلیون تومان درآمد بوده است.

جدول‏58: فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد
طبقات درآمدی
فراوانی

درصد
تا یک میلیون تومان
268
1/32
از یک میلیون تا دو میلیون تومان
373
7/44
از دو میلیون تا سه میلیون تومان
77
2/9
از سه میلیون تا چهار میلیون
50
6
از چهار میلیون تا پنج میلیون
30
6/3
بیش از پنج میلیون
31
7/3
بی جواب
6
7/0
جمع
841
100

ساختار خانواده:
برای سنجش این متغیر مستقل از پاسخ گویان این سئوال پرسیده شد: در حال حاضر با کدام یک از افراد زیر زندگی میکنید؟ پاسخگویان یکی از گزینههای زیر را انتخاب میکردند : با پدر ومادرم زندگی میکنم، تنها با پدرم زندگی میکنم، تنها با مادرم زندگی میکنم، با پدر و نامادری زندگی میکنم، با مادر و ناپدری زندگی میکنم و گزینه آخر به صورت هیچ کدام مطرح شد. همچنانکه جدول (5-9) نشان میدهد 92 درصد از پاسخگویان، با پدر و مادر خود زندگی میکنند. 4/1 درصد تنها با پدر زندگی میکنند، 8/3 درصد تنها با مادر زندگی میکنند، 1/1 درصد با پدر و نامادری و 5/0 با مادر و ناپدری زندگی میکنند.
جدول‏59: فراوانی پاسخگویان بر حسب ساختار خانواده
طبقات درآمدی
فراوانی

درصد
خانواده هسته ای
768
92
خانواده تک والد (تنها با پدرم زندگی می کنم)
12
4/1
خانواده تک والد (تنها با مادرم زندگی می کنم)
32
8/3
خانواده ناتنی (با پدر و نامادری زندگی می کنم)
9
1/1
خانواده ناتنی (با مادر و ناپدری زندگی می کنم
) 4
5/0
هیچکدام
8
1
بی جواب
2
2/0
جمع
835
100

محل سکونت
جدول (5-10) توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه را بر حسب محل سکونت آنها نشان میدهد. همچنانکه ملاحظه میگردد تعداد کلی پاسخگویان 835 نفر میباشد که 23 نفر از آنها ساکن روستا و 811 نفر از آنها ساکن شهر بوده است.

جدول‏510: فراوانی پاسخگویان بر حسب محل سکونت
محل سکونت
فراوانی
درصد فراوانی
روستا
23
9/2
شهر
811
1/97
جمع
835
100

محل تولد
جدول (5-11) توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه را بر حسب محل تولد آنها نشان میدهد. همچنانکه ملاحظه میگردد تعداد کلی پاسخگویان 835 نفر میباشد که 50 نفر از آنها متولد روستا و 785 نفر از آنها متولد شهر بوده است.

جدول‏511: فراوانی پاسخگویان بر حسب محل تولد
محل تولد
فراوانی
درصد فراوانی
روستا
50
6
شهر
785
94
جمع
835
100

رشته تحصیلی پاسخگویان
در تحقیق حاضر هر پنج رشته تحصیلی در دوره دبیرستان، مورد بررسی قرار گرفتهاند. همچنانکه قابل مشاهده است 4/24 درصد پاسخگویان از رشته فنیحرفهای، 8/9 درصد از رشته کاردانش، 2/23 درصد از رشته علوم انسانی، 4/22 درصد از رشته ریاضی و 2/20 درصد نیز از رشته تجربی بودهاند.
جدول‏512: فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی
رشته های تحصیلی
فراوانی

درصد
فنی حرفه ای
203
3/24
علوم انسانی
194
2/23
علوم ریاضی
187
4/22
علوم تجربی
169
2/20
کاردانش
82
8/9
جمع
835
100
نوع مدرسه محل تحصیل
همانگونه که جدول (5-13) نشان میدهد 7/92 درصد دانشآموزان از مدارس دولتی و 3/7 درصد دانشآموزان از مدارس غیردولتی بودهاند.

جدول‏513: فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع مدرسه
نوع مدرسه
فراوانی
درصد فراوانی
دولتی
776
7/92
غیردولتی
61
3/7
جمع
835
100

متغیرهای مستقل
شرمساری
نتایج بدست آمده از جدول (5-14) نشان میدهد که 4/86 درصد از دانشآموزان پسر در پاسخگویی به گویه اول (بیتفاوت بوده و هیچ واکنشی در برابر آن انجام نمیدهند.) گزینه مخالف-کاملاً مخالف، 9/6 درصد گزینه بینابین و 7/6 درصد گزینه موافق-کاملاً موافق را انتخاب کردهاند. این نسبت در بین دختران به ترتیب 3/90 درصد گزینه مخالف-کاملاً مخالف، 3/5 درصد گزینه بینابین و 5/4 درصد گزینه موافق-کاملاً موافق بوده است. در رابطه با گویه دوم شرمساری نیز، 6/87 درصد از پاسخگویان پسر و 5/88 درصد از پاسخگویان دختر موافق-کاملاً موافق، 7/6 درصد از پسران و 3/7 درصد از دختران بینابین و 7/5 درصد از پسران و 3/4 درصد از دختران، کاملاً مخالف-مخالف بودهاند. در مجموع طبق اطلاعات جدول (5-14)، 5/85 درصد پاسخگویان پسر و 3/87 درصد پاسخگویان دختر دارای تجربه شرمساری بالا، 5/14 درصد پسران و 5/12 درصد دختران دارای تجربه شرمساری بینابین و 0 درصد پسران و 3/0 درصد دختران دارای تجربه شرمساری پایین بودهاند.

جدول‏514: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شرمساری والدین
گویه های شرمساری والدین
پسر
دختر

موافق-کاملاً موافق

بینابین
مخالف-کاملاً مخالف
موافق-کاملاً موافق

بینابین
مخالف-کاملاً مخالف
بیتفاوت بوده و هیچ واکنشی در برابر آن انجام نمیدهند.
7/6
9/6
4/86
5/4
3/5
3/90
تذکر داده و ناراحتی خود را از آنچه انجام دادهام نشان میدهند.
6/87
7/6
7/5
5/88
3/7
3/4
من را توجیه میکنند و توضیح میدهند که رفتارم درست نیست.
7/85
5/5
7/8
5/85
3/6
3/8
مرا به خاطر خلافی که انجام دادهام، مورد حمایت و تشویق قرار میدهند.
3/5
1/4
6/90
5/4
5/4
91
طوری رفتار میکنند که من از انجام خلاف خود احساس شرمندگی و پشیمانی کنم.
3/76
4/15
3/8
3/77
5/14
3/8
مقیاس کل شرمساری والدین
5/85
5/14
0
3/87
5/12
3/0

جدول (5-15) شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر شرمساری والدین را نشان میدهد. حداقل میزان شرمساری والدین 10 و حداکثر میزان شرمساری والدین 25 میباشد. میانگین این توزیع، 40/21، میانه 22، مد 23 با انحراف معیار 68/2 میباشد. بر اساس نمره میانه، 50 درصد پاسخگویان بالای نمره 22 دارند و نمره بقیه پایینتر از 22 سال است. بر اساس آزمون چولگی، که مقدار آن 07/1- است، توزیع متغیر شرمساری والدین در بین پاسخگویان، چولگی منفی دارد. به عبارت دیگر، افراد با نمره بالاتر از میانگین بیش از افراد با نمره پایینتر از میانگین است. در واقع، بیشتر افراد، نمره بالاتری را در مقیاس شرمساری کسب کردهاند و این نشان میدهد که در نمونه مورد تحقیق، اکثریت افراد با شرمساری والدین هنگام ارتکاب تخلف والدین مواجه میشوند.
جدول‏515: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر شرمساری والدین
مشخصه های آماری
تعداد گویه
حداقل
حداکثر
میانگین
میانه
مد
واریانس
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
تعداد موارد
شرمساری والدین
5
10
25
40/21
22
23
18/7
68/2
07/1-
14/1
835

بازپذیری
بازپذیری بر بازگشت خلافکار به جمع جامعه و زدودن پایگاه انحرافی و بزهکاری تأکید دارد که با گذشت و بخشودگی به پایان میرسد. دو گویه اول جهت سنجیدن «برخورد محترمانه»، دو گویه بعدی جهت سنجیدن «گفتگو در فضای تأییدآمیز»، دو گویه پنجم و ششم برای سنجیدن «واکنش به رفتار و نه واکنش به شخصیت» و گویه آخری نیز برای سنجش «گذشت و بخشودگی» است. با این توضیح نتایج بدست آمده از این گویهها به قرار ذیل بوده است:
همانگونه که از جدول شماره (5-16) برمیآید 9/58 درصد پاسخگویان پسر با گویه اول کاملاً موافق-موافق، 21 درصد بینابین و 22 درصد کاملاً مخالف-مخالف بودهاند. 8/53 درصد از پاسخگویان دختر نیز با گویه اول کاملاً