bookmark_borderجرایم، کمیسیون، کیفری، یاب، انتقالی

برخی حقوقدانان براین باور هستند که محاکمات کیفری کیفیت بالاتری از حقایق جرایم ارتکابی را در مقایسه با سازوکاهای غیرکیفری ارائه می دهند.10 البته این استدلال از این جهت که اعتبار... ادامه

bookmark_borderکمیسیون، یاب، جرایم، عفو، کیفری

انتقالی دیگری مثل اوگاندا و هائیتی نیز از کمیسیون های حقیقت یابی استفاده شد که در گزارش نهایی خود پیشنهادهایی مبنی بر اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان جرایم بین المللی ارائه دادند... ادامه

bookmark_borderانتقالی، جرایم، کمیسیون، عدالت، کیفری

منجر به پیش داوری در رابطه با اتهام های متهم شود.303 تمرکز بر قربانی در جریان محاکمه، آن را از موضوع اصلی اش یعنی قضاوت درباره متهم و جرم ارتکابی، منحرف می نماید و باعث می گردد که تضمین... ادامه

bookmark_borderزیست‌محیطی، مجلس، کمیسیون، ملاحظات، رئیس

شأن بهره‌برداری و حفاظت کمیسیون کشاورزی 4-1-12- مطالعه مورد دوازدهم (L)مصاحبه شونده: (نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه)جدول 4-39: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه... ادامه

مطلوبیت بازنگری و افزایش اعضاء شوراPG53, PG5424اهمیت اقتدار شخصیتی رئیس سازمانPG5525عدم تعامل پویای بوروکرات‌ها با محیطPG68, PG69, PG70, PG71, PG72, PG6426تأخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند... ادامه