bookmark_borderکارکنان، مدیران، اعتماد، ) مدیران، ,

نشان می دهد که آموزش نه تنها نگهداری کارکنان کلیدی سازمان را بهبود می بخشد بلکه هم چنین تعیین کننده اصلی بروندادهایی مهم چون رضایت مشتری ، فروش به ازای هر کارمند و سرمایه سازی بازار... ادامه