علمی

، منزلت، شرمساری، پدر، والدین

جواب67/010067/0100جمع835100100835100100 جدول (5-5) شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر تحصیلات والدین را نشان میدهد. حداقل میزان تحصلات پدر 0 و حداکثر 22 میباشد و میانگین آن 49/10، میانه 12، مد 12 با انحراف... ادامه

By 92, ago
علمی

، منزلت، شرمساری، پدر، والدین

جواب67/010067/0100جمع835100100835100100 جدول (5-5) شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر تحصیلات والدین را نشان میدهد. حداقل میزان تحصلات پدر 0 و حداکثر 22 میباشد و میانگین آن 49/10، میانه 12، مد 12 با انحراف... ادامه

By 92, ago