در جهان تعداد مردم فقیر و بی‌بضاعت (که بسیاری از آنها کودکان بودند) درگیر در گدایی، فحشا، و جرایم خرد در لندن آنقدر زیاد شده بود که در سال 1556میلادی یک مؤسسه که به‌طور خاص برای کنترل... ادامه

در جهان تعداد مردم فقیر و بی‌بضاعت (که بسیاری از آنها کودکان بودند) درگیر در گدایی، فحشا، و جرایم خرد در لندن آنقدر زیاد شده بود که در سال 1556میلادی یک مؤسسه که به‌طور خاص برای کنترل... ادامه

در جهان تعداد مردم فقیر و بی‌بضاعت (که بسیاری از آنها کودکان بودند) درگیر در گدایی، فحشا، و جرایم خرد در لندن آنقدر زیاد شده بود که در سال 1556میلادی یک مؤسسه که به‌طور خاص برای کنترل... ادامه

در جهان تعداد مردم فقیر و بی‌بضاعت (که بسیاری از آنها کودکان بودند) درگیر در گدایی، فحشا، و جرایم خرد در لندن آنقدر زیاد شده بود که در سال 1556میلادی یک مؤسسه که به‌طور خاص برای کنترل... ادامه

آشامیدنی سالم باید همواره در دسترس نوجوانان باشد . 10 : مبحث محدودیت های بازدارنده بدنی واستفاده از زور قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی قاعده 63استفاده از وسایل... ادامه

آشامیدنی سالم باید همواره در دسترس نوجوانان باشد . 10 : مبحث محدودیت های بازدارنده بدنی واستفاده از زور قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی قاعده 63استفاده از وسایل... ادامه

به طور معمول تمرینات ورزشی و سرگرمی های مناسب باید در طی وقت مذکور فراهم گردد . فضا ، تاسیسات و تجهیزات کافی برای این فعالیت ها باید فراهم گردد . هر نوجوان باید دارای وقت اضافی برای... ادامه

به طور معمول تمرینات ورزشی و سرگرمی های مناسب باید در طی وقت مذکور فراهم گردد . فضا ، تاسیسات و تجهیزات کافی برای این فعالیت ها باید فراهم گردد . هر نوجوان باید دارای وقت اضافی برای... ادامه

مناسب باشد و باید وظایف خود را به صورت تمام وقت ایفا نماید . بند دوم : قواعد رفتار قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادیقاعده 87لازم است کارکنان مراکز نگهداری ، در انجام... ادامه

مناسب باشد و باید وظایف خود را به صورت تمام وقت ایفا نماید . بند دوم : قواعد رفتار قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادیقاعده 87لازم است کارکنان مراکز نگهداری ، در انجام... ادامه

. قاعده 22 اطلاعات مربوط به پذیرش ، مکان ، انتقال و آزادی باید بدون تاخیر در اختیار والدین ، سرپرستان یا نزدیکان خویشاوندان نوجوان قرار گیرد . قاعده 24 هنگام پذیرش ، یک نسخه از قواعد و... ادامه

. قاعده 22 اطلاعات مربوط به پذیرش ، مکان ، انتقال و آزادی باید بدون تاخیر در اختیار والدین ، سرپرستان یا نزدیکان خویشاوندان نوجوان قرار گیرد . قاعده 24 هنگام پذیرش ، یک نسخه از قواعد و... ادامه