bookmark_borderدولتها، عرفی، حقوق، حقوقی، مذاکره

خاص راه حل معینی را پذیرفته و یکی از پایه های عرف بین المللی است625. معاهدات عام که اکثریت ملل جهان در آن شرکت کرده اند نیز می تواند پرتوی از اعتقاد عمومی دولتها باشد626. از نظر موضوع و... ادامه

bookmark_borderکنوانسیون، حقوق، فلات، قاره، میادین

یعنی معاهدات ،عرف واصول کلی حقوق بین الملل بررسی می شود و سپس به بررسی منابع فرعی نظیر دکترین،رویه قضایی و قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداخته خواهد شد . همچنین آخرین... ادامه

bookmark_borderحقوق، عدالت، قضایی، بشر، کشتار

است(رابرتسون،1383،ص174). حقوق عدالت خواهی متهمین که اعلامیهی جهانی حقوق بشر در سال 1948 به برخی از مفاد آن اشاره کرده بود و در سال 1966 در میثاق مدنی و سیاسی مطرح شد و همچنان عدالت را در... ادامه