bookmark_borderنفت، مخزن، ذخایر، مخازن، حوضه

گردد، سیال ذخیره شده را در چاه تخلیه کند، می تواند سنگ مخزن باشد. سنگ ها کم و بیش دارای فضای خالی یا تخلخل می باشند، ولی تنها سنگهایی که دارای خلل و فرج بیشتر و مرتبط با یکدیگرند سنگ... ادامه

بخش اولواژه شناسی و مفاهیم بنیادینمیادین مشترک نفت و گاز در مناطق دریایی در خصوص اهمیت نفت وگاز در زندگی بشر امروز به اندازه کافی در مقدمه سخن گفته شد.به جرأت می توان گفت که انسان... ادامه

bookmark_borderنفت، قراردادهای، قرارداد، قراردادها، میزبان

توسعه اقتصادی بین دولت ها و شرکت های خارجی طرفین دارای تابعیت واحد نیستند. این قراردادها ماهیت بین المللی دارند، اما در عین حال معاهده هم نمی باشند چرا که تمام طرفین آن تابعان حقوق... ادامه

bookmark_borderنفت، حقوق، میادین، حیازت، ایالات

ی از جمله معادن نفت و گاز متعلق به دولت بوده و اشخاص نمی توانند مالک منابع معدنی شوند. در ادامه توضیحات بیشتری در این خصوص بیان خواهد شد. قاعده حیازت در حقوق عرفی (کامن لا) به معانی... ادامه

bookmark_borderنفت، آمریکا، مکزیک، معاهده، فلات

مدیریت معادن آمریکا (MMS) که وابسته به وزارت کشور است، با همکاری گسترده با وزارت خارجه این کشور مقامات را مجاب به انعقاد موافقت نامه تحدید حدود نمود.درسال 2000 موافقت نامه تحدید حدود... ادامه

در سواحل مجاور ایالت فلوریدا در خلیج مکزیک توسعه میادین نفتی به کندی صورت گرفته که دلیل اصلی آن سیاست های زیست محیطی می باشد. به هر تقدیر، از سال 1938 تا کنون ایالات متحده بیش از 1112... ادامه

bookmark_borderنفت، انگلستان، مصدق، انگلیسی، انگلیس

نظر از ذکر وقایع تاریخی و جریاناتی که منتهی به الغای سیطره نفتی انگلستان بر ایران شد، رساله حاضر درپی آنست تا واکنش استعمار بریتانیا را درقبال واقعه مذکور بررسی نماید. بند2- واکنش... ادامه

bookmark_borderنفت، قرارداد، مذاکرات، وزیر، ایران،

درایران با مخالفتی مواجه می شده است، از این ابزار جهت فشار(مانند اعمال تحریم و خواستار عودت وام های پرداخت شده از شاهان ایران) بر دولت و ملت ایران استفاده می نمود.بند2- انگلستان و... ادامه