سیاست، جنایی، جرایم، جامعیت، در‌این

سیاست جنایی را در آخر رساله بیان کند نگارنده همچنین معتقد است برای ارائه تعریف قابلقبول از سیاست جنایی، ابتدا

بیشتر بخوانید

توصیف سیاست جنایی؛ پیششرط تبیین مبانی سیاست جنایی در بخش نخست رساله، پس از مرور اجمالی مفهوم و قلمرو و

بیشتر بخوانید