علمی

مدرسه، محرکهای، عواطف، اگنو،

الکلمصرف سیگار یا مشروبات الکلی، جزو کارهای خوب و پسندیده است. (بائو،2007؛ اسونسون،2013) دزدی کردنبرداشتن اشیاء و لوازم همکلاسیها، زشت و غیراخلاقی است. (اسونسون،2013) وندالیسمنوشتن و... ادامه

By 92, ago
علمی

مدرسه، محرکهای، عواطف، اگنو،

الکلمصرف سیگار یا مشروبات الکلی، جزو کارهای خوب و پسندیده است. (بائو،2007؛ اسونسون،2013) دزدی کردنبرداشتن اشیاء و لوازم همکلاسیها، زشت و غیراخلاقی است. (اسونسون،2013) وندالیسمنوشتن و... ادامه

By 92, ago