bookmark_borderزیست‌محیطی، مجلس، کمیسیون، ملاحظات، رئیس

شأن بهره‌برداری و حفاظت کمیسیون کشاورزی 4-1-12- مطالعه مورد دوازدهم (L)مصاحبه شونده: (نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه)جدول 4-39: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه... ادامه

مطلوبیت بازنگری و افزایش اعضاء شوراPG53, PG5424اهمیت اقتدار شخصیتی رئیس سازمانPG5525عدم تعامل پویای بوروکرات‌ها با محیطPG68, PG69, PG70, PG71, PG72, PG6426تأخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند... ادامه