علمی

ه – تطبیق احکام مغارسه و باغبانی در قالب عقد مساقات در خصوص قرارداد باغبانی ، به نظر ما علی رغم تفاوت هایی که میان این قرارداد با عقد مساقات وجود دارد ، در نهایت احکام قرارداد... ادامه

By 92, ago