چکیده/ 1مقدمه/ 2 فصل اول: معرفت‌شناسی باور دینی: تمهیدات/ 10 1-1. معرفت‌شناسی باور/ 11 1-2. درون‌گرایی و برون‌گرایی/ 14 1-3. معرفت‌شناسی باور دینی: قرینه‌گرایی و معرفت‌شناسی اصلاح‌شده/ 21... ادامه

bookmark_borderمعرفتی، معرفت، اعتماد، عقلانی، اتکا

می‌کند. این ارزیابی نه فقط با واژگان خوب/ بد و درست/ نادرست بلکه با واژگانی غنی‌تر شکل می‌گیرد که می‌تواند باور و باورنده را به طرق مختلف توصیف و وضعیت معرفتی آن‌ها را در نسبت با... ادامه

همه‌ی نکات پیش‌گفته باور و فعل اخلاقی را به‌یکسان دربرمی‌گیرد. چنانکه دیدیم، تلاش زگزبسکی آن است که مفهوم اخلاق را از تنگنای کنونی خارج کند و آن را بگستراند تا فضایل و رذایل... ادامه

bookmark_borderگشودگی، عقلانی، باورهای، آن‌ها، باورنده

به گونه‌ای که نمی‌توان این وجوه آن را از یکدیگر مجزّا کرد. همچنین، غنای مفهوم اخلاقی غلیظ بسیار بیشتر از مفاهیم اخلاقی رقیقی مانند خوب/ بد و درست/ نادرست است و ویژگی‌هایی خاص را در... ادامه

bookmark_borderعقلانی، منظر، دینی، باورنده، باورهای

باوری، چه باور خود و چه باور دیگری، و همچنین، تعلیق حکم ناموجه به نظر می‌رسد. برگرفتن باور خود به صرفِ تعلّق به من ناموجه است چون «مالِ من بودنِ باور» را بر صدق آن برتری می‌نهد.... ادامه

bookmark_borderدینی، عقلانی، فضایل، باورهای، آن‌ها

تشبّه‌جویی از خود فرامی‌خوانند. همچنین، اجتماع معرفتیِ باورنده، مثلاً اجتماع اعضای کلیسا یا فراتر از آن، اجتماع همه‌ی مؤمنان به ادیان، کمابیش منظری دوم‌شخص و قابل اعتماد را... ادامه

bookmark_borderباورهای، دینی، معرفتی، اعتماد، زگزبسکی

خودشان از اینکه عقلانیت چه هست و چه نیست اعتماد کنند. چنین دیدگاهی در مشکلات خودتک‌انگاری و سلطه‌جویی فرهنگی سهیم است و به شکلی خطرناک به انکار اساس عقلانیت نزدیک می‌شود و جلوی... ادامه

bookmark_borderعقلانیت، صدق، پلنتینگا، دینی، معرفتی

و اراده‌ی باورنده یگانه تفسیر ممکن از آن‌ها نیست.843 زگزبسکی بر آن است که حتی تفسیر پلنتینگا از آراء دکارت و لاک مبتنی بر تفسیر وظیفه‌گرایانه از مفاهیم اخلاقیِ راه‌یافته در... ادامه

البته پاره‌ای از اختلاف‌ها به‌تدریج یا به مرور زمان، شاید در سطح ناخودآگاه اجتماعی، رفع می‌شوند اما برخی اختلاف‌ها اصولی‌تر و مقاوم‌ترند یا اجتماع حساسیت بیشتری نسبت به... ادامه

bookmark_border، جنایی، سیاست، در‌این، سیاستگذاری

و آن جامعه را تولید کند در‌این نگاه، بومیشدن ناظر به یک فرایند ارگانیک بین فرهنگ، زبان، دین، سنت دینی، دیگر سنتها، تاریخ و تجربهی یک جامعه خواهد بود تأسیس و تکوین و کارکرد “مراکز... ادامه