را بپذیرد چند شرط مهم را مطرح کرد که مهمترین آن پایان پذیرفتن ضدیت با اهل سنت بود که به زعم نادر از ابتدای حکومت صفوی معمول و موجب تفرقه و ایجاد دشمنی کرده بود. ” نادر اختلافات... ادامه

را بپذیرد چند شرط مهم را مطرح کرد که مهمترین آن پایان پذیرفتن ضدیت با اهل سنت بود که به زعم نادر از ابتدای حکومت صفوی معمول و موجب تفرقه و ایجاد دشمنی کرده بود. ” نادر اختلافات... ادامه

اهمیت فراوانی است. در ابتدای این فصل نگاهی خواهیم داشت به روابط ایران و امپراتوری عثمانی در زمان حکومت شیعی صفویان. در این بخش به قرارداد ها و جنگ هایی که متاثر از همسایه غربی ایران... ادامه

اهمیت فراوانی است. در ابتدای این فصل نگاهی خواهیم داشت به روابط ایران و امپراتوری عثمانی در زمان حکومت شیعی صفویان. در این بخش به قرارداد ها و جنگ هایی که متاثر از همسایه غربی ایران... ادامه