علمی

چکیده/ 1مقدمه/ 2 فصل اول: معرفت‌شناسی باور دینی: تمهیدات/ 10 1-1. معرفت‌شناسی باور/ 11 1-2. درون‌گرایی و برون‌گرایی/ 14 1-3. معرفت‌شناسی باور دینی: قرینه‌گرایی و معرفت‌شناسی اصلاح‌شده/ 21... ادامه

By 92, ago
علمی

فهرستمقدمه و کلیات 1بیان مسأله تحقیق 2اهمیت موضوع 4پرسش اصلی تحقیق 4پرسشهای فرعی تحقیق 4فرضیههای تحقیق 5روش تحقیق 6پیشینه مسأله 6نگاهی گذارا به تحقیق پیش رو 6بخش اول: نظریه انسجام صدق و... ادامه

By 92, ago
علمی

همه‌ی نکات پیش‌گفته باور و فعل اخلاقی را به‌یکسان دربرمی‌گیرد. چنانکه دیدیم، تلاش زگزبسکی آن است که مفهوم اخلاق را از تنگنای کنونی خارج کند و آن را بگستراند تا فضایل و رذایل... ادامه

By 92, ago