علمی

0.12-975.2. مدیران شهری، شهر شیراز به طور مستمر عملکرد خود و سایر کارکنان و ارائه دهندگان خدمات عمومی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.0.2756.3. بهبود منظره شهری و نظارت بر زیبایی شهر از جمله... ادامه

By 92, ago