توصیف سیاست جنایی؛ پیششرط تبیین مبانی سیاست جنایی در بخش نخست رساله، پس از مرور اجمالی مفهوم و قلمرو و اوصاف سیاست جنایی، مبانی نظری اندیشه حقوقیِ غرب نقد میشود؛ دانش تخصصی سیاست... ادامه