bookmark_borderدینی، روشنفکری، روشنفکران، دین، فرهنگ

صورت نمیگیرد1110 چالش دیگر‌این است که افکار و آرای روشنفکری دینی به فرهنگ عمومی تحمیل نشده است و در‌این رابطه موفق نبوده و همچنین گرفتار سیاست زدگی نیز شده دانست و جریانسازیِ حکومتی... ادامه