bookmark_borderدیپلماسی، ارتباطات، استراتژیک، آمریکا،

آن براقشار مختلف مردم را نیز به همراه خواهد داشت. (جلالی, 1390) ماتریس نظریههای مربوط به رقابتنام نظریه و ارائه‌کنندگان آننظریهربط نظریه به رقابت رسانه‌اینهاد و سازمان رسانه (رسانه... ادامه

bookmark_borderدیپلماسی، دیپلماتیک، سیاست، آمریکا، ارتباطات

که هدف از آن اعمال، برقراری ارتباط و درگیری با مخاطبین هدف است و به‌منظور تأمین منافع بلندمدت، در بازه زمانی طولانی‌مدت و به‌صورت مستمر و در حوزه جغرافیایی خارج از سرزمین و... ادامه

bookmark_borderدیپلماسی، جمهوری، فرهنگ، وزارت، سیاست

با عنوان مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای بنیان گذاشته شد. این مرکز در واقع از ارتقای اداره کل اطلاعات و مطبوعات به اداره کل در مجموعه این وزارتخانه تاسیس شده و سخنگوی وزارت خارجه با... ادامه

bookmark_borderدیپلماسی، سیاست، تلویزیون، افکار، بینالمللی

ابزارهای مبادلات سیاسی و تعامل بین کشورها، تلقی گشته و بخش قابل توجهی از دیپلماسی عمومی کشورهای قدرتمند جهانی را به خود اختصاص داده است. هم اینک تکنولوژیهای نوین ارتباطات و اطلاعات... ادامه

bookmark_borderدیپلماسی، رسانهای، سیاست، رسانهها، تلویزیونی

رسانه را بیش از پیش با یکدیگر هماهنگ کند. (طباخی ممقانی، 1390، ص 66)به این ترتیب، کشورهایی که دارای تکنولوژیهای ارتباطی نیرومند هستند، میتوانند تاثیر و نفوذ بیشتر در جریان اطلاعات... ادامه

bookmark_borderدیپلماسی، رادیو، سیاست، بینالمللی، آمریکا

به انجام هر چه بهتر آن میکند. امروزه مفاهیم جدیدی از جمله ویزای الکترونیک، کنسولگری الکترونیک و سفارتخانه مجازی، معنی و مفهوم یافته و رایج شده است. درک این ضرورتها و نیاز به استفاده... ادامه

1 – 4 – 3 – 5 شباهتها و تفاوتهای دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگیبسیاری معتقدند دیپلماسی فرهنگی، یکی از زیرشاخههای دیپلماسی عمومی و مکمل دیپلماسی رسمی است. این نوع دیپلماسی به دلیل... ادامه

bookmark_borderدیپلماسی، ایالات، متحده،، عمومی،، خصوصی،

گروهی متشکل از 400 نفر برای شرکت در «اجلاس و طرح آمریکا برای دیپلماسی شهروندی جهانی»140 در واشنگتن گردهم آمدند. این رویداد که از 16 تا 19 نوامبر2010 جریان داشت، به بررسی این امر پرداخت که... ادامه

دکتر سلیمی معتقد است اصطلاح «دیپلماسی شهری»97 که با دیپلماسی شهروندی همپوشانیهایی دارد، برای اطلاق به همکاری متقابل شهرها مانند خواهرخواندگی مورد استفاده قرار میگیرد. البته... ادامه