علمی

1 – 4 – 3 – 5 شباهتها و تفاوتهای دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگیبسیاری معتقدند دیپلماسی فرهنگی، یکی از زیرشاخههای دیپلماسی عمومی و مکمل دیپلماسی رسمی است. این نوع دیپلماسی به دلیل... ادامه

By 92, ago
علمی

دکتر سلیمی معتقد است اصطلاح «دیپلماسی شهری»97 که با دیپلماسی شهروندی همپوشانیهایی دارد، برای اطلاق به همکاری متقابل شهرها مانند خواهرخواندگی مورد استفاده قرار میگیرد. البته... ادامه

By 92, ago