علمی

شرمساری، بریث، ویت، ، اجتماع

خود286 مجرم به صورت پاک/مقدس و نیالوده محفوظ میماند (تانگنی287،711:2011). بریث ویت متذکر میشود که نظریه شرمساری بازپذیرکننده نسبت به نظریههای پیشین برتری دارد. این برتری تا حدودی به سبب... ادامه

By 92, ago