علمی

برای مثال، ریشه درختى را مى‏بینیم که براى به دست آوردن غذا و نیرو، به طور دائم در حال فعالیت و حرکت است، و اگر روزى این فعالیت و کوشش را ترک گوید، ادامه زندگى براى او غیر ممکن است.به... ادامه

By 92, ago
علمی

4) زنان عادیهر گروه خود دارای دسته بندی های مخصوص به خود است که در زیر، آنها را بر می شماریم:1) مردان درباری و وابسته به دستگاه حکومت: مردان درباری خود در گروه های گوناگون جای می گیرند... ادامه

By 92, ago