bookmark_borderاندازه‌گیری و سنجش درک خطر ترافیکی

درک خطرات ترافیکی رانندگی ایمن یعنی توانایی شخص به‌نحوی‌که خطر جراحت و آسیب برای خود راننده و افراد دیگر، به حداقل برسد. از راننده انتظار می­رود همیشه با سرعت مطمئنه، متناسب با... ادامه