کارآمد منابع انسانی و مادی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامهریزی، سازمان‌دهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات، برای دستیابی به اهداف تعیین شده... ادامه

کارآمد منابع انسانی و مادی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامهریزی، سازمان‌دهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات، برای دستیابی به اهداف تعیین شده... ادامه

3 – 2 جغد (CHOUETTE / Ow )3 – 2 – 1 از نظر جانور شناسی : جغد ( اِ ) ( 1 ) و ( 2 ) پرنده ای است از خانواده « بوبنیده » ( 3 ) که پرهای دور چشمش دوائر نا منظمی است وهمان پرها شاخکهای گوش او را تشکیل می دهد .... ادامه

3 – 2 جغد (CHOUETTE / Ow )3 – 2 – 1 از نظر جانور شناسی : جغد ( اِ ) ( 1 ) و ( 2 ) پرنده ای است از خانواده « بوبنیده » ( 3 ) که پرهای دور چشمش دوائر نا منظمی است وهمان پرها شاخکهای گوش او را تشکیل می دهد .... ادامه

خرمشهر تا آرارات نصب کرد و صورت جلسات آن به پروتکل اسلامبول ضمیمه شد. با این وجود، نه پروتکل تهران، و نه کمیسیون تحدید حدود هرگز صورت قطعی و قانونی به خود نگرفت و اختلافات ایران و... ادامه

خرمشهر تا آرارات نصب کرد و صورت جلسات آن به پروتکل اسلامبول ضمیمه شد. با این وجود، نه پروتکل تهران، و نه کمیسیون تحدید حدود هرگز صورت قطعی و قانونی به خود نگرفت و اختلافات ایران و... ادامه

ای سرشار از امید در مردم و رزمندگان ایرانی پدید آمده بود، فروش نفت ارتقا پیدا کرده بود و احتمال پیروزی صدام منتفی شده بود. اما هنوز برخی از شهرهای ایران مثل نفت شهر،سومار، قلاویزان و... ادامه

ای سرشار از امید در مردم و رزمندگان ایرانی پدید آمده بود، فروش نفت ارتقا پیدا کرده بود و احتمال پیروزی صدام منتفی شده بود. اما هنوز برخی از شهرهای ایران مثل نفت شهر،سومار، قلاویزان و... ادامه