فی أمانِ تحلمُ بالذَّلــهِ و الهَـوَانِ ترجمه ـ آن مرغان در خانۀ امن خود، خواب خواری و زبونی خود را میدیدند. 10- حتّی إذا تَهلَّلَ الصَّبـاحُ و اقتَبَسَتْ ... ادامه

فی أمانِ تحلمُ بالذَّلــهِ و الهَـوَانِ ترجمه ـ آن مرغان در خانۀ امن خود، خواب خواری و زبونی خود را میدیدند. 10- حتّی إذا تَهلَّلَ الصَّبـاحُ و اقتَبَسَتْ ... ادامه

الهِــرَّهِ ترجمه ـ و هیچ چیز توجه مرا به خود جلب نکرد؛ غیر از میومیوی ماده گربهای. 6ـ فقُمتُ ألقی السَّمعَ فی السُّــتُورِ ... ادامه

الهِــرَّهِ ترجمه ـ و هیچ چیز توجه مرا به خود جلب نکرد؛ غیر از میومیوی ماده گربهای. 6ـ فقُمتُ ألقی السَّمعَ فی السُّــتُورِ ... ادامه

11ـ قالت: فما یَکونُ هذا الصُّوفُ؟ قال: لباسُ الزّاهـدِ الموصوفُترجمه ـ گفت: این پشم چیست؟ گفت: لباس معروف زاهدان است.12ـ سَلِـی إذا جَهِلْتِ عارفیهِ فابْنُ ... ادامه

11ـ قالت: فما یَکونُ هذا الصُّوفُ؟ قال: لباسُ الزّاهـدِ الموصوفُترجمه ـ گفت: این پشم چیست؟ گفت: لباس معروف زاهدان است.12ـ سَلِـی إذا جَهِلْتِ عارفیهِ فابْنُ ... ادامه

قصّههای پروین، انسانها، جانوران، پرندگان و حتی مواد و اشیاء جامد و بیجان ـ محتسب و مست، سوزن و دوک، قطره و شبنم، لاله و نرگس، گل و خار، سگ و گربه، گنجشک و کبوتر، پیرهن و سوزن، تابه و... ادامه

قصّههای پروین، انسانها، جانوران، پرندگان و حتی مواد و اشیاء جامد و بیجان ـ محتسب و مست، سوزن و دوک، قطره و شبنم، لاله و نرگس، گل و خار، سگ و گربه، گنجشک و کبوتر، پیرهن و سوزن، تابه و... ادامه

می‌شود که بجای امثال فرانسوی گذاشته شده است…”(براون،1361،ج 4،صص327و328). میرزا حبیب اصفهانی در ترجمه این اثر، از ترجمه دقیق دوری جسته و سعی کرده به ترجمه فرهنگی متناسب با احوال آن... ادامه

می‌شود که بجای امثال فرانسوی گذاشته شده است…”(براون،1361،ج 4،صص327و328). میرزا حبیب اصفهانی در ترجمه این اثر، از ترجمه دقیق دوری جسته و سعی کرده به ترجمه فرهنگی متناسب با احوال آن... ادامه

حالیکه پس از ورود اصطلاح فرهنگ و پاگرفتن شاخه‌های مطالعات فرهنگی و نشانه‌شناسی فرهنگی این نگاه تا حدودی دستخوش تغییر شد. حتی برخی انگاره‌های سال‌های اخیر که همچنان به سوی مبدا... ادامه

حالیکه پس از ورود اصطلاح فرهنگ و پاگرفتن شاخه‌های مطالعات فرهنگی و نشانه‌شناسی فرهنگی این نگاه تا حدودی دستخوش تغییر شد. حتی برخی انگاره‌های سال‌های اخیر که همچنان به سوی مبدا... ادامه

پیش رفته و کوشیده که آن را نیز از آن خود کند. ساختار همان اندازه که در فرهنگ غرب چشم اندازی مثبت داشته، به همان اندازه نیز فروکاسته و خنثی شده است. زیرا همه معتقد به مرکزی برای این... ادامه

پیش رفته و کوشیده که آن را نیز از آن خود کند. ساختار همان اندازه که در فرهنگ غرب چشم اندازی مثبت داشته، به همان اندازه نیز فروکاسته و خنثی شده است. زیرا همه معتقد به مرکزی برای این... ادامه