bookmark_borderباورهای، دینی، معرفت‌شناسی، آن‌ها، می‌توان

تمام دارند. برای نمونه، وضعیت محیطی می‌تواند باورهای ناشی از ادراک بصری را اعتمادپذیر یا اعتمادناپذیر کند یا زندگی در یک اجتماع معرفتی خاص می‌تواند بر وثوق به گواهی افراد عضو آن... ادامه

چکیده/ 1مقدمه/ 2 فصل اول: معرفت‌شناسی باور دینی: تمهیدات/ 10 1-1. معرفت‌شناسی باور/ 11 1-2. درون‌گرایی و برون‌گرایی/ 14 1-3. معرفت‌شناسی باور دینی: قرینه‌گرایی و معرفت‌شناسی اصلاح‌شده/ 21... ادامه

bookmark_borderباورهای، موجه، معرفت، صدق، کشتی

تعمیر کنیم و هیچ راهی جز این نداریم که از داخل همین کشتی دست به تعمیر آن بزنیم؛ یعنی با همین مجموعه باورهایی که داریم، باورهای کاذب و بی توجیه خویش را کنار بزنیم. قبل از اینکه این... ادامه

bookmark_borderباورهای، موجه، گزاره، استنتاجی، معرفت

میباشند. شاید اصلیترین انتقادی که به این تلقی وارد کردهاند، این باشد که تکلیف وقتی معنا دارد که انسان توانایی انجام آن را داشته باشد، اما اگر خارج از قدرت و اختیار انسان انجام امری... ادامه

همه‌ی نکات پیش‌گفته باور و فعل اخلاقی را به‌یکسان دربرمی‌گیرد. چنانکه دیدیم، تلاش زگزبسکی آن است که مفهوم اخلاق را از تنگنای کنونی خارج کند و آن را بگستراند تا فضایل و رذایل... ادامه

bookmark_borderباورهای، باورنده، گناه، معرفت، معرفتی

ا عنوان «اخلاق باور» در چارچوب وظیفه‌گرایی و قرینه‌گرایی معرفتی طرح شده، بیانگر نگاهی هنجاری به باورآوری است. در این نگاه هنجاری، ‌معقولیت نظام باورها امری ارزشی است که بر اساس... ادامه

bookmark_borderگشودگی، عقلانی، باورهای، آن‌ها، باورنده

به گونه‌ای که نمی‌توان این وجوه آن را از یکدیگر مجزّا کرد. همچنین، غنای مفهوم اخلاقی غلیظ بسیار بیشتر از مفاهیم اخلاقی رقیقی مانند خوب/ بد و درست/ نادرست است و ویژگی‌هایی خاص را در... ادامه

bookmark_borderدینی، عقلانی، فضایل، باورهای، آن‌ها

تشبّه‌جویی از خود فرامی‌خوانند. همچنین، اجتماع معرفتیِ باورنده، مثلاً اجتماع اعضای کلیسا یا فراتر از آن، اجتماع همه‌ی مؤمنان به ادیان، کمابیش منظری دوم‌شخص و قابل اعتماد را... ادامه

bookmark_borderباورهای، دینی، معرفتی، اعتماد، زگزبسکی

خودشان از اینکه عقلانیت چه هست و چه نیست اعتماد کنند. چنین دیدگاهی در مشکلات خودتک‌انگاری و سلطه‌جویی فرهنگی سهیم است و به شکلی خطرناک به انکار اساس عقلانیت نزدیک می‌شود و جلوی... ادامه