علمی

فهرستعنوان صفحه فهرست ح فصل اوّل 1 کلیات 1 2- طرح مسأله و تعریف موضوع: 3 3- ضرورت و اهمیت پژوهش: 5 ... ادامه

By 92, ago
علمی

البته در اغلب مکاتبی که انقلاب را ثمره تلاش مردم می‌دانند و نقش عمده را در انقلاب به عهده مردم می‌گذارند ؛ تنها بر بخشی از مردم تأکید و تکیه دارند که از دیدگاه آنها نقش فعال و مؤثر... ادامه

By 92, ago