این مفاهیم باید به تحلیل شهر الکترونیک پرداخت. شهـــر الکــــترونیک شهر الکترونیک بنا به یک تعریف «امکان دسترسی الکترونیکی شهروندان به کلیه ادارهها و اماکن درونشهری و دستیابی... ادامه

این مفاهیم باید به تحلیل شهر الکترونیک پرداخت. شهـــر الکــــترونیک شهر الکترونیک بنا به یک تعریف «امکان دسترسی الکترونیکی شهروندان به کلیه ادارهها و اماکن درونشهری و دستیابی... ادامه