چکیده/ 1مقدمه/ 2 فصل اول: معرفت‌شناسی باور دینی: تمهیدات/ 10 1-1. معرفت‌شناسی باور/ 11 1-2. درون‌گرایی و برون‌گرایی/ 14 1-3. معرفت‌شناسی باور دینی: قرینه‌گرایی و معرفت‌شناسی اصلاح‌شده/ 21... ادامه

bookmark_borderزنان، اعتماد، مردان، ارتباطات، اعتماد،

عملکرد هماهنگ، دستیابی مطلوبی به اهداف داشته باشند. این تعریف به ارزش های مشترک همه شبکه های اجتماعی یعنی اعتماد، روابط متقابل، اطلاعات و همکاری باز می گردد که به وسیله این شبکه ها... ادامه

bookmark_borderاخلاقی، اعتماد، تأمل، حجیّت، باورهای

«حجیّت گواهیِ اخلاقیِ دیگری برای من را حکم وجدان مدارانه‌ی من به این موجه می‌کند که اگر باوری داشته باشم که صاحب حجیّت می‌گوید، محتمل‌تر است که باوری صادق شکل دهم و از باور کاذب... ادامه

bookmark_borderحجیّت، معرفتی، اعتماد، اجتماع، گواهی

قرینه‌ای است که می‌توان آن را با دیگران، حتی کسانی که مخاطب اولیه‌ی گواهی نبوده‌اند، در میان گذاشت. اما افزون بر این، می‌توان در مدل مبتنی بر اعتماد، گواهی را واجد دلیلی تأملی... ادامه

bookmark_borderمعرفتی، اعتماد، حجیّت، گواهی، آموزه‌ی

در اختیار و ضبط و مهار اویند. به نظر او، باور امری متفاوت با «درد» یا «فکر گذرا» است و دست‌کم به صورت غیرمستقیم، برای خودِ خوداندیشِ باورنده قابل ضبط و مهار است، به‌ویژه اگر مقصود... ادامه

bookmark_borderاعتماد، عواطف، معرفتی، اخلاقی، درباره‌ی

مطلوب است نظر دارند و به‌یقین، امور مطلوب و نامطلوب از هم متمایزند اما اینکه فاعل چیزی را مطلوب می‌پندارد برای مطلوبیت آفاقی آن کافی نیست. بنابراین، ممکن است فاعل در مطلوب شمردن... ادامه

bookmark_borderاعتماد، معرفتی، آن‌ها، صدق، تأملی

عاطفی و رفتاری، قابل اعتماد بدانیم که به خود اعتماد داریم. این اعتماد نیز همچون اعتماد به خود از مراتب ناخودآگاه و پیشاتأملی آغاز می‌شود و تا ساحت تأملی ذهن ادامه می‌یابد. از این... ادامه

bookmark_borderمعرفتی، اعتماد، صدق، اعتمادپذیری، وجدان‌مداری

دستیابی به صدق کامیاب‌اند بلکه متضمّن این معنا است که دستیابی به صدق با کاربرد این قوا چنان هست که ارزش اتکا به آن‌ها را توجیه کند.718 اما آیا این اعتماد موجه است؟ برای توجیه اعتماد... ادامه

bookmark_borderخودآیینی، معرفتی، اعتماد، اراده‌ی، حجیّت

ر این، ظاهراً دیدگاه‌های فیلسوفان جدید، همچون لاک و دکارت، که آرائشان دستاویز سوءظن به قوای معرفتی دیگران، به‌ویژه مراجع فکری، قرار گرفته است، غالباً به گونه‌ای خاص تفسیر شده... ادامه

bookmark_borderمعرفتی، معرفت، اعتماد، عقلانی، اتکا

می‌کند. این ارزیابی نه فقط با واژگان خوب/ بد و درست/ نادرست بلکه با واژگانی غنی‌تر شکل می‌گیرد که می‌تواند باور و باورنده را به طرق مختلف توصیف و وضعیت معرفتی آن‌ها را در نسبت با... ادامه