مجازت ها بسیار شدید و توام با شکنجه و اکثرا مجازات مرگ بود . اطفال و جوانان بزهکار نیز از خشونت و قصاوت مصون نبودند . در صورت تخفیف مجازات ، اطفالی که در حدود سنی معین بدون قوه تشخیص... ادامه

مجازت ها بسیار شدید و توام با شکنجه و اکثرا مجازات مرگ بود . اطفال و جوانان بزهکار نیز از خشونت و قصاوت مصون نبودند . در صورت تخفیف مجازات ، اطفالی که در حدود سنی معین بدون قوه تشخیص... ادامه

پسر در پاسخ به گویه اول (دوستان سیگاری یا معتاد) خیلی کم، 14 درصد بینابین و 6 درصد خیلی زیاد گفتهاند. 87 درصد از پاسخگویان دختر نیز به این گویه پاسخ خیلی کم، 9 درصد بینابین و 4 درصد خیلی... ادامه

پسر در پاسخ به گویه اول (دوستان سیگاری یا معتاد) خیلی کم، 14 درصد بینابین و 6 درصد خیلی زیاد گفتهاند. 87 درصد از پاسخگویان دختر نیز به این گویه پاسخ خیلی کم، 9 درصد بینابین و 4 درصد خیلی... ادامه

موافق-موافق، 8/20 درصد بینابین و 5/25 درصد کاملاً مخالف-مخالف بودهاند. گویه سوم که معرف صحبت و گفتگو هست، 51 درصد از پسران موافق-کاملاً موافق، 22 درصد از پسران بینابین و 27 درصد از پسران... ادامه

موافق-موافق، 8/20 درصد بینابین و 5/25 درصد کاملاً مخالف-مخالف بودهاند. گویه سوم که معرف صحبت و گفتگو هست، 51 درصد از پسران موافق-کاملاً موافق، 22 درصد از پسران بینابین و 27 درصد از پسران... ادامه

جواب67/010067/0100جمع835100100835100100 جدول (5-5) شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر تحصیلات والدین را نشان میدهد. حداقل میزان تحصلات پدر 0 و حداکثر 22 میباشد و میانگین آن 49/10، میانه 12، مد 12 با انحراف... ادامه

جواب67/010067/0100جمع835100100835100100 جدول (5-5) شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر تحصیلات والدین را نشان میدهد. حداقل میزان تحصلات پدر 0 و حداکثر 22 میباشد و میانگین آن 49/10، میانه 12، مد 12 با انحراف... ادامه

, yبار عاملی استاندارد شده گویههاسازه های و معرف های تحقیق50/0–– (η1)شرمساری 032/0**18/0 بیتفاوت بوده و هیچ واکنشی در... ادامه

, yبار عاملی استاندارد شده گویههاسازه های و معرف های تحقیق50/0–– (η1)شرمساری 032/0**18/0 بیتفاوت بوده و هیچ واکنشی در... ادامه

(λy497) 64/0**82/0 رد و بدل کردن عکس و فیلم غیرمجاز (λy507) 36/0**59/0 معاشرت و دوستی با جنس مخالف ... ادامه

(λy497) 64/0**82/0 رد و بدل کردن عکس و فیلم غیرمجاز (λy507) 36/0**59/0 معاشرت و دوستی با جنس مخالف ... ادامه

سازگاری دارد. جهت پاسخ به این سوال باید به شاخصهای برازش مدل اشاره کرد. شاخص RMSEA که زیر 05/0 محاسبه شده، حاکی از برازش نسبتاً مطلوب مدل دارد. در ضمن، شاخصهای GFIو AGFI نیز که بالای 90/0 درصد... ادامه

سازگاری دارد. جهت پاسخ به این سوال باید به شاخصهای برازش مدل اشاره کرد. شاخص RMSEA که زیر 05/0 محاسبه شده، حاکی از برازش نسبتاً مطلوب مدل دارد. در ضمن، شاخصهای GFIو AGFI نیز که بالای 90/0 درصد... ادامه

جدول 4-15 نشان میدهد که 19 گویه شرمساری بازپذیرکننده به سه عامل پنهان قابل تقلیل است. نتایج تحلیل با ادبیات مورد نظر کموبیش همساز است و عمدتاً از سوی ساختار پیشنهادی مورد حمایت میباشد.... ادامه

جدول 4-15 نشان میدهد که 19 گویه شرمساری بازپذیرکننده به سه عامل پنهان قابل تقلیل است. نتایج تحلیل با ادبیات مورد نظر کموبیش همساز است و عمدتاً از سوی ساختار پیشنهادی مورد حمایت میباشد.... ادامه

دو417222741948ناحیه سه460421242480ناحیه چهار320515791626ناحیه پنج20265932710988کل روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است. برای انتخاب نمونه، از روش... ادامه

دو417222741948ناحیه سه460421242480ناحیه چهار320515791626ناحیه پنج20265932710988کل روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است. برای انتخاب نمونه، از روش... ادامه

الکلمصرف سیگار یا مشروبات الکلی، جزو کارهای خوب و پسندیده است. (بائو،2007؛ اسونسون،2013) دزدی کردنبرداشتن اشیاء و لوازم همکلاسیها، زشت و غیراخلاقی است. (اسونسون،2013) وندالیسمنوشتن و... ادامه

الکلمصرف سیگار یا مشروبات الکلی، جزو کارهای خوب و پسندیده است. (بائو،2007؛ اسونسون،2013) دزدی کردنبرداشتن اشیاء و لوازم همکلاسیها، زشت و غیراخلاقی است. (اسونسون،2013) وندالیسمنوشتن و... ادامه