علمی

، منزلت، شرمساری، پدر، والدین

جواب67/010067/0100جمع835100100835100100 جدول (5-5) شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر تحصیلات والدین را نشان میدهد. حداقل میزان تحصلات پدر 0 و حداکثر 22 میباشد و میانگین آن 49/10، میانه 12، مد 12 با انحراف... ادامه

By 92, ago
علمی

، RMSEA، بزهکاری، AGFI، میدهد.

سازگاری دارد. جهت پاسخ به این سوال باید به شاخصهای برازش مدل اشاره کرد. شاخص RMSEA که زیر 05/0 محاسبه شده، حاکی از برازش نسبتاً مطلوب مدل دارد. در ضمن، شاخصهای GFIو AGFI نیز که بالای 90/0 درصد... ادامه

By 92, ago
علمی

مدرسه، محرکهای، عواطف، اگنو،

الکلمصرف سیگار یا مشروبات الکلی، جزو کارهای خوب و پسندیده است. (بائو،2007؛ اسونسون،2013) دزدی کردنبرداشتن اشیاء و لوازم همکلاسیها، زشت و غیراخلاقی است. (اسونسون،2013) وندالیسمنوشتن و... ادامه

By 92, ago