رسانه ها می‌توانند دارای چندین کژکارکرد هم باشند؛ مانند به‌وجود آمدن وحشت از تأکید بیش از حد بر خطرات و تهدیدها در جامعه. “لازارسفلد و مرتون” از کژکارکردی تخدیری نام... ادامه